Cookies

Zásady používání souborů cookie

Co jsou soubory cookies:

Za účelem zlepšení Vám poskytovaných služeb využívají naše stránky soubory cookie. Soubory cookie jsou drobné textové soubory, které internetový prohlížeč ukládá na žádost webových stránek informace ve Vašem prohlížeči a běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů. Z obsahu poznají, které stránky jste dříve navštívili, jestli máte něco v košíku nebo jestli jste přihlášeni. Osoba uživatele však není na základě těchto informací identifikovatelná. Soubory cookies tak pomáhají např.:

 • ke správné funkčnosti našich stránek, aby bylo možné dokončit proces nákupu s co nejmenšími obtížemi;
 • usnadňují nastavení obchodu, když se vrátíte, pomáhají s přihlášením nebo s připomenutím nabídky i v reklamních plochách jiných stránek.
 • k zapamatování přihlašovacích údajů, takže je nemusíte zadávat pokaždé;
 • ke správnému fungování, aby vám například nemizel obsah košíku, anebo jste zůstali přihlášeni
 • při zjišťování, které stránky a funkce používají návštěvníci nejčastěji; na základě toho můžeme co nejlépe přizpůsobit naši nabídku Vašim požadavkům;
 • pomáhají nám zjistit, které reklamy si návštěvníci nejčastěji prohlíží a optimalizovat nabídku pro zákazníky a oslovit je v reklamních plochách tak, aby se jim při procházení stránek nezobrazovala stále stejná reklama, případně aby se jim nezobrazovala reklama na zboží, o které nemají zájem.
  Další obecné informace k souborům cookie naleznete např. zde

Jaké soubory cookie používáme:

Soubory cookie používané na našich stránkách lze rozdělit podle doby platnosti a podle účelu z hlediska jejich platnosti se využívají dva typy. Krátkodobé tzv. „session cookie“ které slouží po dobu vaší návštěvy a několik minut po opuštění stránek pozbývají platnosti, a dlouhodobě tzv. „persistent cookie“, které zůstávají uloženy ve Vašem zařízení mnohem déle zpravidla do doby jejich odstranění z vaší strany.
Z hlediska účelu, co jednotlivé cookie plní se dělí dle funkce:

 • konverzní, které nám umožňují analyzovat, jak funguje reklama a různé cesty výkon různých prodejních kanálů
 • trackovací (sledovací), tyto v kombinaci s konverzními slouží k analýze výkonu jednotlivých prodejních kanálů, pomáhají v podstatě optimalizovat nabídku
 • remarketingové, používají se pro personalizaci obsahu reklam a jejich správnému zacílení
 • analytické, tyto pomáhají zvýšit uživatelské pohodlí našeho webu tím, že pochopíme, jak jej uživatelé používají a usnadnili jsme tak přístup k žádanému obsahu
 • esenciální nebo také zvané klíčové či funkční, ty jsou důležité pro základní funkčnost webu
  Některé soubory cookie mohou shromažďovat informace, které jsou následně využity třetími stranami a které např. přímo podporují naše reklamní aktivity (tzv. „cookie třetích stran“). Podle těchto údajů Vás však nelze identifikovat.

Jak odmítnout používání souborů cookie

Používání souborů cookie lze nastavit pomocí Vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů tyto soubory automaticky přijímá již ve výchozím nastavení. Podívejte se do nápovědy ke svému prohlížeči a postupujte podle v nich uvedených pokynů, kde můžete odmítnout nebo nastavit užívání jen některých souborů cookie. Pokud chcete, můžete prohlížeč nastavit tak, aby vás upozornil, pokud cookie odesílá. Máte také možnost v rámci nastavení prohlížečů jednotlivé cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití nebo blokovat či povolovat jen pro jednotlivé internetové stránky. Mějte na paměti, že s vypnutými cookies se může významně snížit komfort nákupního procesu.

Jak chráníme všechny Vaše údaje?

Soukromí našich klientů je pro nás velmi důležité. Všechny transakce vykonávané na naší stránce jsou chráněny bezpečnostním systémem, který je zárukou, že všechny informace které nám poskytnete, budou chráněny nejvyšším stupněm ochrany. Blíže viz ochrana osobních údajů zde:

Ochrana osobních údajů

Souhlasím se shromažďováním, zpracováním a uchováním osobních údajů obsažených v tomto formuláři (zejména jméno, příjmení, telefon a e-mailová adresa) společností Travel Service a.s., se sídlem K Letišti 1068/30, Praha 6, 160 08 Praha 6 jakožto správcem údajů (dále jen “správce”) pro účel stanovený níže.
Svůj souhlas uděluji pro veškeré údaje obsažené v tomto formuláři, a to ode dne jeho udělení souhlasu po dobu maximálně 5 let. Současně si jsem vědom/a svých práv vyplývajících z ustanovení §11, 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Potvrzuji, že jsem se seznámil se všemi částmi tohoto formuláře a všechny mnou uvedené údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.
Správce mě také může kontaktovat prostřednictvím elektronických prostředků např. e-mailu nebo SMS zpráv ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a to především z důvodu předcházení trestné činnosti a minimalizace škod si správce vyhrazuje právo odmítnout objednávku Kupujícího vytvářenou z blokované IP adresy, v případě že je tato IP adresa na tzv. blacklistu. V případě problémů s objednávkou může Kupující kontaktovat prostřednictvím kontaktního formuláře nebo call centra

Účel zpracování osobních údajů

Veškeré osobní údaje, které jsou dobrovolně správci poskytnuty za účelem splnění objednávky, marketingových akcí správce, prověření bonity, důvěryhodnosti a platební morálky jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony. Především v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje uvedené v tomto formuláři shromažďovány a zpracovávány výhradně pro následující oblasti:

 1. marketingové účely správce, tyto spočívají především v nabízení vlastních služeb a produktů nebo takových služeb a produktů obchodních partnerů, v zasílání informací o připravovaných akcích, službách a jiných aktivitách, zejména pak zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků, a to jak správcem, tak i subjekty, které správce jejich realizací těchto marketingových subjektů pověří;
 2. účely pořádání, organizování a vyhodnocení různých typů soutěží, anket a jiných akcí, které nejsou spotřebitelskými loteriemi, ať již s možností zákazníka obdržet věcnou či finanční cenu nebo bez této možnosti, když tyto soutěže, ankety či jiné akce mohou být pořádány jak správcem, tak subjekty, které správce pořádáním, organizováním či vyhodnocením různých typů soutěží pověří.
 3. účely splnění předmětu uzavíraného dvoustranného ujednání, využití pro marketingové účely a za účelem prověření jeho bonity, důvěryhodnosti a platební morálky, a to až do doby písemného vyjádření o nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu Travel Service a.s., se sídlem K Letišti 1068/30, Praha 6, 160 08. Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická.
 4. účely analýz osobních údajů zákazníků umožňujících zejména přímé oslovení konkrétních zákazníků a určitých skupin zákazníků (tzv. direct mailing);
 5. sumarizované údaje z tohoto formuláře mohou být použity správcem pro statistické účely, a to pro vnitřní potřebu správce.

Prohlášení správce

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Osobní údaje bude správce zpracovávat manuálně i automaticky přímo prostřednictvím svých zaměstnanců a dále zpracovatelů pověřených správcem, a dále prostřednictvím třetích subjektů, které budou správcem pro zpracování osobních údajů pověřeny, a to na základě smluv uzavřených podle ustanovení § 6 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Zaměstnanci správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací.
Správce prohlašuje, že nepředá osobní údaje třetím stranám (jiným než uvedeným níže), pokud (a) k tomu nezíská Váš souhlas, (b) pokud to není nezbytné pro poskytování služeb nebo produktů, které jste si objednali nebo které používáte, © pokud tak nevyžaduje právní předpis nebo (d) pokud k tomu správce neopravňuje právní předpis.
Vaše osobní údaje mohou být zpřístupněny pouze následujícím subjektům:

 1. společnostem zajišťujícím poskytování služeb elektronických komunikací;
 2. zpracovatelům, tj. subjektům, které na základě zvláštního zákona nebo pověření správcem zpracovávají osobní údaje (např. marketingové agentury, call centra);
 3. subjektům, jimž takové oprávnění vyplývá ze zákona (např. orgány státní správy) a současně o tyto informace požádají způsobem stanoveným v zákoně.

Odvolání souhlasu

V případě tzv. dobrovolného zpracování jste oprávněni poskytnuté souhlasy kdykoli odvolat. Možnost odvolat udělený souhlas nebo naopak možnost dát souhlas se zpracováním osobních nám sdělte libovolnou formou: e-mailem, telefonem nebo poštou na adresu Travel Service, a.s., se sídlem K Letišti 1068/30, 160 08 Praha 6. Stejně tak máte možnost nám sdělit, že nemáte zájem o zasílání informací o našich službách, jak je uvedeno v předchozí větě. Vaše osobní údaje budou odstraněny z naší databáze nejpozději do pěti pracovních dnů od data prokazatelného doručení Vaší žádosti.

Aktualizace osobních údajů

Jelikož zpracováváme vaše osobní údaje, může nastat situace, kdy dojde k jejich změně. V takovém případě nám prosím změnu bez zbytečného odkladu oznamte.

Obsah: