Upozornění pro cestující: Z důvodu dočasného přerušení provozu letounů Boeing 737 MAX jsou lety operovány jinými typy letadel. Omlouváme se, pokud výjimečně dojde ke zpoždění nebo zrušení letu. Aktuální letový řád Vašeho letu si můžete ověřit ve Správě rezervací v sekci Moje lety.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Tímto uděluji společnosti Travel Service, a.s., se sídlem Praha 6, K Letišti 1068/30, PSČ 160 08, IČO: 256 63 135, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 5332, jako správce osobních údajů (dále jen „společnost Travel Service“), svobodný a dobrovolný souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu: emailová adresa a případně dalších informací, které o mně společnost Travel Service získala, a bude je využívat tak, aby své marketingové aktivity uvedené níže mohla lépe zacílit mým potřebám,

za účelem: oslovování s nabídkou produktů a služeb značky Travel Service, včetně informování o produktech, službách, akcích, soutěžích, odebírání novinek a zasílání přání k svátkům.

Souhlas je udělen na dobu 5 let.

Dále beru na vědomí, že tento souhlas mohu kdykoliv odvolat elektronicky na adrese www.travelservice.aero/osobni-udaje/ nebo písemně na adrese společnosti Travel Service. Souhlas mohu odvolat i před uplynutím doby, na kterou byl udělen. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů před odvoláním souhlasu.

Více informací o zpracování osobních údajů je uvedeno v příloze, která je nedílnou součástí tohoto souhlasu. Obecné informace o přístupu k ochraně osobních údajů jsou k dispozici také na webové adrese www.travelservice.aero/osobni-udaje/.

Informace o zpracování osobních údajů

Tímto dokumentem Vám jako správce osobních údajů - společnost Travel Service, a.s., se sídlem Praha 6, K Letišti 1068/30, PSČ 160 08, IČO: 256 63 135, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 5332 - poskytujeme informace o zpracování osobních údajů a Vašich právech souvisejících s daným zpracováváním.

Ke zpracování dochází v rámci této činnosti:

  • Realizace marketingových aktivit

Účel zpracování: Oslovování s nabídkou produktů a služeb značky Travel Service, včetně informování o produktech, službách, akcích, soutěžích, odebírání novinek a zasílání přání k svátkům.

Popis účelu zpracování: Vaše osobní údaje jsou použity pro informování o produktech a službách Travel Service, akcích, soutěžích, odebíraní novinek, reklamy, zasílání katalogu či zasílání přání k svátkům. Některé osobní údaje jsou použity i pro cílení výše uvedených sdělení.

Oprávnění ke zpracování: Ke zpracování nás opravňuje souhlas se zpracováním osobních údajů, který jste nám udělil(a). Pokud jste nám svůj souhlas neudělil(a), nebudeme pro tento důvod Vaše osobní údaje zpracovávat.

Kategorie osobních údajů, které zpracováváme: Identifikační údaje, kontaktní údaje, popisné údaje, obchodní profil, technické údaje o produktu, historie obchodování, údaje o rodině a dalších osobách, komunikace, interakce a profily derivované na základě těchto dat, síťové identifikátory.

Doba zpracování a archivace: 5 let od udělení souhlasu.

Kategorie zpracovatelů nebo příjemců, kterým osobní údaje můžeme poskytnout: Marketigové agentury, eventové agentury, mediální agentury, členové distribuční sítě, provozovatel serverů, guest managementové agentury, infolinka.

Vaše osobní údaje mohou být na vyžádání poskytnuty orgánům veřejné moci, zejména soudům, Policii České republiky a dalším orgánům činným v trestním řízení v nezbytném rozsahu a v mezích zákona.

Zdroj osobních údajů: Přímo od Vás.

Předávání osobních údajů do třetích zemí nebo nadnárodním společnostem:
V rámci uvedeného zpracování se Vaše osobní údaje nebudou předávat do třetích zemí ani jiným nadnárodním společnostem.

Automatizované rozhodování na základě osobních údajů:
V rámci tohoto zpracování k němu nedochází. Ostatní informace Osobní údaje mohou být předmětem archivace ve veřejném zájmu a použity pro účely vědeckého, historického nebo statistického výzkumu.

Jaká máte práva?

V rámci zpracování osobních údajů máte následující práva:

  • Přístup ke zpracovávaným osobním údajům
  • Odvolání souhlasu se zpracováním osobní údajů
  • Opravu nepřesných či nesprávných údajů
  • Výmaz osobních údajů
  • Omezení zpracování osobních údajů
  • Výpis osobních údajů ve strukturovaném a strojově čitelném formátu pro sebe nebo pro jiného správce (právo na přenositelnost)
  • Podání námitky proti osobním údajům
  • Nebýt předmětem automatizovaného rozhodování

Jak můžete uplatnit svá práva?

Pro komunikaci se společností Travel Service ohledně ochrany osobních údajů můžete využít následující kontakty: law@smartwings.com

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

V případě dotazů směrem k ochraně osobních údajů můžete kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti Travel Service, a.s., kterým je Mgr. František Kubečka ze společnosti KUBEČKA & PROKOP, advokátní kancelář s.r.o., www.i-poverenec.cz, a to emailem na adrese dpo@travelservice.aero.

Obsah: