A munkahely beöltésére pályázó illető személyes adatainak feldolgozási alapelvei, valamint a pályázónak nyújtandó információk

A munkahely beöltésére pályázó illető személyes adatainak adatkezelési alapelvei, valamint a pályázónak nyújtandó információk

 1. Miután Ön a SWG csapat részévé kíván válni, a személyes adatok kezelésére a Smartwings Group, a.s. (a továbbiakban „SWG CZ“) részvénytársaságnál kerül sor (KSH-szám: 256 63 135, Prága 6, K Letišti 1068/30, 160 08). Személyes adatai kezelésének célja ezért a SWG új munkavállalóinak alkalmazása. Személyes adatok átadásával kapcsolatosan a SWG-szel a székhelyén, vagy a következő e-mail címen veheti fel a kapcsolatot: law@travelservice.aero. A SWG adatvédelmi tisztviselője a KUBEČKA & PROKOP, advokátní kancelář s.r.o. ügyvédi iroda, amellyel a: dpo@travelservice.aero e-mail címen veheti fel a kapcsolatot.

 2. A TV CZ, valamint a Travel Service Slovensko s.r.o., székhelye: Ivanská cesta 30/B, Bratislava 821 04 (a továbbiakban „TVS SK“), Travel Service Kft., székhelye: 1077 Budapest, Wesselényi u. 16/A, Magyarország, info@travelservice.hu (a továbbiakban „TVS HU“), Travel Service Polska, Sp. z o.o., székhelye: ul. Gordona Bennetta 2B, Warszawa, 02-159, Poland (a továbbiakban „TVS PL“) a Travel Service Gmbh, székhelye: Theatinerstraße 23, 80333 München, Németország (a továbbiakban „TVS DE“) (a továbbiakban az összes együttesen mint „SWG“, vagy „Adatkezelő“) a többi adatkezelő tevékenységének központi adminisztratív biztosítása érdekében a munkavállalók személyes adatainak ún. közös adatkezelői. A közös adatkezelők az egymással kölcsönösen megkötött transzparens megállapodás keretén belül meghatározták az Általános adatvédelmi rendelet szerinti felelősségi köreiket, valamint az adatalanyokkal való kapcsolattartási pontként a SWG CZ-t. Az Adatalanyok azonban ahhoz az adatkezelőhöz is fordulhatnak, amelynél pályázaton vagy más eljáráson vettek részt.

 3. A személyes adatokat közvetlenül Öntől, vagy munkaközvetítő ügynökségektől szerezzük be, éspedig önéletrajzok és más olyan dokumentumok átadásra révén, amelyek szükségesek ahhoz, hogy Ön megfelelő jelöltnek tekinthessük. A feldolgozásra kerülő személyes adatok elsősorban:

 • Utó- és vezetéknév,
 • e-mail cím,
 • telefonszám,
 • személyazonosság - végzettség és tapasztalatok, valamint ezek szintjei
 • fénykép (az önéletrajz része)
 • pályázattal kapcsolatos adatok,
 • pályázattal kapcsolatos kommunikáció,
 • az önéletrajzában vagy más iraton átadott személyes adatok

További személyes adatokat tartalmazhat a munkakörére való tekintettel specifikus és a pályázat céljának eléréséhez kért dokumentáció, például szimulátor reportok, műszaki egyeztetések reportjai, a SWG HR osztályának képviselőjével folytatott tárgyalásokon készült jegyzőkönyvek, az egyéb tesztek, például pszichológiai tesztek eredményei. Bekérhetjük Öntől többek között az útlevél, a pilóta engedély, a rádiótelefon kezelő igazolvány, az egészségügyi alkalmassági igazolvány, a kiképzési dokumentáció másolatát.

Az alábbiakban ismertetjük mindazon célokat, amelyek a személyes adatok begyűjtésének jogalapját szolgáltatják, valamint az adatkezelés jogalapját (jogcímét).

 1. A személyes adatokat a pályázat időtartama alatt, majd azon pályázat befejezését követően legfeljebb 3 évig kezeljük, amelybe jelentkezett, illetve 3 éven át az követően, hogy jelezte, csapatunk részévé szeretne válni, és a SWG-szel konkrét pályázattól függetlenül felvette a kapcsolatot. 3 év elteltével a SWG a jogi igények meghatározása, végrehajtása vagy védelme okán; ill. kötelességek jogszabályi előírások szerinti teljesítésének igazolása, vagy más törvényi okból kifolyólag dolgozhatja fel a személyes adatokat,

 2. A személyes adatokat a SWG jogos érdeke - a SWG fejlődése új SWG munkatársak alkalmazása - alapján kezeljük. A SWG jogos érdekének tekinti az Önnel, mint munkakör betöltése iránt érdeklődő jelentkezővel való kapcsolatfelvételt, éspedig a pályázat befejezését követően is 3 éven át (lásd az előző cikket), éspedig a polgári légi forgalomban dolgozó minőségi munkaerő tartós hiánya miatt. A szóban forgó időszak alatt új, megfelelő munkakör beöltésére vonatkozó ajánlattal vehetjük fel Önnel a kapcsolatot. A SWG ugyanakkor az Ön személyes adatai kezelésének átláthatósága érdekében az önkéntes hozzájárulását kéri ezen másodlagos cél szerinti adatkezeléshez (azaz nem csupán magán a pályázaton alapuló elsődleges céllal), mégpedig elsősorban az LMC, s.r.o. teamio.com internetes alkalmazása segítségével, esetleg más formában (különösen az Adatkezelő HR osztálya révén). A jogos érdek megszűnését követően a SWG abban az esetben kezelheti a személyes adatokat, ha ehhez más jogcímmel rendelkezik (lásd különösen az előző 3. pontot), vagy ha Ön a további adatkezeléshez hozzájárult, ellenkező esetben a személyes adatait azonnal törli.

 3. Az utó- és vezetéknevet, címet, e-mail címet és telefonszámot, mint azonosításra alkalmas személyes adatokat az Adatkezelő a következő céllal gyűjti:

 • az Önnel való kapcsolatfelvétel lehetősége
 • az Ön személyazonosságának ellenőrzése
 • Önnel kötendő kötelező érvényű jogi dokumentum írásba foglalásának lehetősége
 • kölcsönös jogvédelem igénybe vételének lehetősége
 • személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok betartásának igazolása

A végzettségre, tapasztalatra és ezek szintjére vonatkozó bejegyzéseket, pályázattal kapcsolatos rekordokat, adott esetben szimulátor rekordokat, műszaki interjúk adatait, vagy a jelen információban meghatározott más egyéb bejegyzéseket és teszteket az Adatkezelő a következő céllal gyűjti:

 • felelős pályázat-elbírálás
 • a pályázat lejártát követően az Ön megkeresése további munkaajánlatokkal

Útlevelének másolatát az Adatkezelő ún. BASE TRAINING elvégzése céljával gyűjti be, éspedig az Ön által feltüntetett adatok helyessége leellenőrzésének pillanatáig, mindezt az SRA zónába való belépés biztosításához abban az esetben, ha a körülmények megkövetelik az ilyen jellegű belépést, éspedig mindezt saját jogos érdeke alapján. Jogos érdeknek minősül az adatok helyességének leellenőrzése és az SRA zónába való problémamentes belépés biztosítása. Az útlevél ezen másolata a cél elérését követően haladéktalanul törlésre kerül.

 1. A SWG az Ön személyes adatait közvetlenül, Adatkezelőként kezeli, és átadhatja azokat:
 • a SWG csoportba tartozó és az Adatkezelő anyavállalatának, leányvállalatának, illetve testvérvállalatának minősülő cégeknek, Az átadásra abban az esetben kerül sor, ha az belső adminisztratív célokból kifolyólag a mi jogos érdekünkben áll,
 • a SWG részére külső képzéseket biztosító cégeknek,
 • a SWG részére külső vizsgáztatásokat, vizsgákat biztosító cégeknek,
 • állami intézményeknek: bíróságoknak, bűnüldöző szerveknek, közigazgatási hatóságoknak, stb.

Ha Ön nem köt a SWG-szel munka- vagy más hasonló szerződést, az ismertetett terjedelmű adatkezelés keretén belül a SWG az Ön személyes adatait nem továbbítja harmadik országokba, sem multinacionális cégeknek. Szerződéskötést követően az Ön személyes adatai a munkavégzéssel kapcsolatosan harmadik országokba átadhatókká válnak.

 1. A SWG a személyes adatok feldolgozását gépileg (automatizálva) végezheti - beleértve a profilalkotást is - azonban a feldolgozás során nem kerül sor kizárólag automatizált adatfeldolgozás, sem profilalkotás alapú döntéshozatalra.

A jogszabályi előírások értelmében Ön a következőkre jogosult:

 • bármikor visszavonhatja a hozzájárulását,
 • információkat kérhet tőlünk arra vonatkozólag, hogy mely személyes adatai kezelését végezzük,
 • másolatot kérhet a kezelésre kerülő személyes adataiból,
 • hozzáférést kérhet tőlünk az Ön személyes adataihoz, valamint azok frissítését, illetve kijavítását, esetleg a kezelésének korlátozását kérheti,
 • kérheti a saját személyes adatai törlését,
 • az adatok hordozhatóságához való jogát érvényesítheti,
 • a személyes adatok kezelésével kapcsolatosan felmerült kétségek esetén panaszával az egyes országok adatvédelmi hivatalaihoz fordulhat: Úřad pro ochranu osobních údajů – SWG CZ ([https://www.uoou.cz/); TVS PL (http://www.giodo.gov.pl); TVS SK (http://www.dataprotection.gov.sk); TVS HU (http://www.naih.hu/); TVS DE (http://www.bfdi.bund.de), valamint bírósághoz is fordulhat
 • kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását (blokkolását),
 • a profilalkotást is beleértve kérheti, hogy ne legyen kizárólag automatizált döntéshozatal tárgya,
 • kifogást emelhet a direkt marketinggel, valamint - a profilalkotást is beleértve - a személyes adatok kizárólag automatizált feldolgozásával szemben. A kifogás benyújtását követően az adatfeldolgozás korlátozására kerül sor mindaddig, amíg bizonyításra nem kerül, hogy kinek az érdekei vannak túlsúlyban, és amennyiben ezek az Ön érdekei lesznek, az automatizált feldolgozáson alapuló döntéshozatal megszüntetésre kerül.

Szükség esetén a személyes adatokkal kapcsolatosan bármikor felveheti velünk a kapcsolatot e-mailben a következő címen: law@smartwings.cz. A TVS HU esetében ez az info@travelservice.hu emailcím.

További információk a neten itt találhatók: https://www.smartwings.com/hu/smartwingsrol/adatvedelmi-iranyelvek/

Tájékoztatására .... ... ...... napon került sor. ………………………………………..

HOZZÁJÁRULÁS

Hozzájárulok az összes összegyűjtött személyes adat Travel Service, a.s. részvénytársaság, illetve a többi közös adatkezelő (TVS SK, TVS HU, TVS PL, TVS DE) általi kezeléséhez azzal a másodlagos céllal, hogy a jelen pályázat befejezését követően az elkövetkező 3 évben további hasonló munkaajánlatokkal keressenek meg. Ez a hozzájárulás önkéntes, és tisztában vagyok azzal, hogy a hiánya nem befolyásolja a jelenleg folyó pályázati eljárást. Jelen hozzájárulásomat bármikor visszavonhatom.

Hozzájárult ..... napján. ………………………………………..

Tartalom: