Notice to passengers: Due to temporary grounding of Boeing 737 MAX fleet, flights are operated by different aircraft types. We apologize should any flight delay or cancellation rarely occure. To check your actual flight schedule, please login to Booking Management in My Flights section.

Zasady przetwarzania danych osobowych

(dalej tylko „Zasady”)

Administrator danych osobowych: Travel Service, S.A., REGON: 256 63 135, z siedzibą Praha 6, K Letišti 1068/30, PNA: 160 08 (dalej tylko „Administrator“)

E-mail kontaktowy administratora: law@smartwings.com

Osoba powierzona ochroną danych osobowych. Mgr. František Kubečka, KUBEČKA & PROKOP, advokátní kancelář Sp z o.o., REGON: 036 90 121, z siedzibą Praha 2, Kladská 1489/5, PNA 120 00 (dalej tylko „Osoba powierzona“)

Dane kontaktowe Osoby Powierzonej: www.i-poverenec.cz; dpo@travelservice.aero

WSTĘP

Niniejsze Zasady opisują obchodzenie się z Państwa danymi osobowymi i są ogólną podstawą i źródłem informacji do przetwarzania Państwa danych osobowych. Niniejsze zasady informują Państwa o określonym celu przetwarzania, tytule prawnym przetwarzania, ograniczeniu przechowywania danych osobowych i innych ważnych sprawach. W Zasadach doczytają się Państwo o Państwa prawach, takich jak:

 • dostęp do przetwarzanych danych osobowych
 • odwołanie zgody do przetwarzania danych osobowych
 • poprawa niedokładnych lub błędnych danych
 • skasowanie danych osobowych
 • ograniczenie przetwarzania danych osobowych
 • wypis danych osobowych w strukturowanym i maszynowo czytelnym formacie dla siebie lub innego administratora (prawo do przenoszenia)
 • wniesienie sprzeciwu przeciw danym osobowym
 • prawu nie być przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji

Jeżeli nie podoba się Państwu w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe, to mogą Państwo skontaktować się z nami poprzez adres e-mail law@smartwings.com lub mają Państwo prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (www.uoou.cz).

1. Podstawowe informacje

 1. Administrator oferuje usługi w dziedzinie transportu lotnictwa cywilnego i w zgodzie z przepisami prawnymi regulującymi lotnictwo cywilne na poziomie narodowym i międzynarodowym.
 2. Partnerem Administratora jest osoba prawna lub osoba fizyczna, która bierze udział w procesie sprzedaży biletów, lub w procesie świadczenia usług polegających na transporcie osób lub towarów.
 3. Klientami są Państwo - pasażerowie, którzy lecą z nami na wymarzony urlop, lub spotkanie biznesowe.
 4. Administrator przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z ustawą nr. 101/2000 Dz.U., o ochronie danych osobowych (dalej tylko „UoODO”), i jednocześnie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej tylko „GDPR”) oraz zgodnie z ustawą nr. 49/1997 Dz.U. o lotnictwie cywilnym (dalej tylko „ULC”) oraz Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/681 w sprawie wykorzystywania danych dotyczących przelotu pasażera (danych PNR) w celu zapobiegania przestępstwom terrorystycznym i poważnej przestępczości (dalej tylko „PNR”).
 5. Klient nie jest zobowiązany do udzielenia Administratorowi danych osobowych, których Administrator nie potrzebuje do świadczenia usługi lub których gromadzenie nie jest wymagane od Administratora przez prawo. Jeśli jednak, Klient odmówi udzielenia Administratorowi danych osobowych zdefiniowanych w poprzednim zdaniu, Administrator ma prawo odmówić świadczenia usług wobec Klienta. Inne dane osobowe, którymi są Państwa e-mail i telefon administrator gromadzi w celu wysłania elektronicznych biletów lotniczych lub żeby mógł Państwa poinformować o opóźnieniu lub odwołaniu lotu, ewentualnie innych komplikacjach. Jeśli Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, których nie potrzebuje do świadczenia usługi lub których gromadzenie nie jest wymagane od Administratora przez prawo, uczyni tak tylko z udzieloną przez Państwa dobrowolną zgodą, lub ze względu na swój uzasadniony interes. W żadnym wypadku administrator nie będzie wymagał zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych jako warunku do świadczenia usługi.

2. Cel przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe są przetwarzane zwłaszcza w celu świadczenia usługi transportowej. W razie, że dojdzie do świadczenia usług transportowych, pozostawimy sobie część danych osobowych dla Państwa oraz naszej ochrony sądowej i to w związku z Państwa prawami wynikającymi z umowy transportowej oraz prawami do odszkodowania.

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane również w celu marketingu bezpośredniego Administratora, ale tylko wtedy, jeżeli udzielą Państwo dobrowolnej zgody, która może zostać w dowolnym momencie odwołana. Administrator może wykorzystywać Państwa dane osobowe w związku z marketingiem bezpośrednim, nawet w razie uzasadnionego interesu.

3. Przedmiot przetwarzania danych osobowych

Klient odnotowuje, że ​​Administrator gromadzi owe dane, z których niektóre są danymi osobowymi, które potrzebne mu są do świadczenia usługi i których gromadzenie nakazuje mu ULC i PNR:

 1. imię, ewentualnie imiona, i nazwisko,
 2. dzień, miesiąc i rok urodzenia,
 3. obywatelstwo,
 4. numer i rodzaj dokumentu podróży, którym pasażer się wykazał.
 5. miejsce wstępu na terytorium Republiki Czeskiej,
 6. numer lotu,
 7. data i czas odlotu i przylotu,
 8. miejsce początkowe rozpoczęcia transportu i
 9. łączna liczba pasażerów transportowanych przez odpowiedni lot.

i jednocześnie już przy rezerwacji biletów lotniczych gromadzi:

 1. Numer rezerwacji PNR
 2. Datę rezerwacji / wystawienie biletu lotniczego
 3. Datę (daty) zamierzanej podróży
 4. Imię i nazwisko (imiona i nazwiska)
 5. Adres i informacje kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail)
 6. Wszystkie informacje o formach płatności, łącznie z adresem rozliczeniowym
 7. Kompletna trasa podróży dla konkretnych danych PNR
 8. Informacje o programie lojalnościowym dla pasażera
 9. Biuro podróży lub pośrednik
 10. Dane o statusie podróży pasażera, w tym potwierdzenia, stan odprawy biletowo-bagażowej, dane typu: pasażer nie stawił się lub pasażer nabył bilet w czasie odprawy bez wcześniejszej rezerwacji
 11. Informacje o podzieleniu/rozdzieleniu danych PNR
 12. Uwagi ogólne (w tym wszelkie dostępne informacje o osobach małoletnich bez opieki w wieku poniżej 18 lat, takie jak: imię i nazwisko, płeć, wiek, język (języki) którym (którymi) włada, imię i nazwisko oraz dane kontaktowe opiekuna w momencie odlotu i rodzaj więzi łączącej go z osobą małoletnią, imię i nazwisko oraz dane kontaktowe opiekuna w momencie lądowania i rodzaj więzi łączącej go z osobą małoletnią, przedstawiciel obecny przy odlocie i przylocie)
 13. Informacje o wystawieniu biletu lotniczego, w tym numeru biletu lotniczego, daty wystawienia biletu lotniczego i biletów lotniczych jednokierunkowych i treść rubryk ATFQ (Automated Ticket Fare Quote)
 14. Numer miejsca na pokładzie i inne informacje o miejscu (siedzeniu)
 15. Informacje o współdzieleniu kodów
 16. Wszystkie informacje o bagażach
 17. Liczba oraz dalsze imiona i nazwiska innych pasażerów wymienionych w ramach jednego zapisu PNR
 18. Wszelkie zebrane dane API (w tym rodzaj, numer, kraj wydania i data ważności dokumentu tożsamości, obywatelstwo, nazwisko, imię, płeć, data urodzenia, linia lotnicza, numer lotu, data odlotu, data przylotu, port lotniczy odlotu, port lotniczy przylotu, czas odlotu i czas przylotu)
 19. Wszystkie dotychczasowe zmiany zapisów PNR wymienionych w pkt 1 – 18.

Klient przyjmuje do wiadomości, że Administrator może gromadzić dane osobowe dotyczące stanu zdrowia podmiotu danych, które Administratorowi nakazuje Rozporządzenie (WE) nr. 1107/2006 w sprawie praw osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej sprawności ruchowej podróżujących drogą lotniczą. Owe dane osobowe, które są specjalną kategorią danych osobowych, Administrator gromadzi, ponieważ są niezbędne do realizacji zobowiązań prawnych i dotyczą ich wyjątki z zakazu przetwarzania, o których mowa w art. 9 akap. 2 GDPR.

Klient przyjmuje do wiadomości, że Administrator może przetwarzać adres IP, i to w wypadku zawarcia umowy transportowej z Administratorem za pomocą elektronicznych środków komunikacji na odległość (tzw. online), i jednocześnie Administrator może owe Państwa dane kontaktowe wykorzystać również do komunikatów handlowych, jeżeli uzasadniony interes Administratora przeważa nad interesami Klienta.

4. Ograniczenie przechowywania

Administrator zlikwiduje Państwa dane osobowe, które zgromadził w celu wypełnienia obowiązków wynikających zgodnie z ULC i PNR do 24 godzin po wylądowaniu samolotu, z wyjątkiem danych osobowych, które gromadzi z powodów wymienionych w następujących zdaniach niniejszego artykułu.

Administrator zachowa Państwa dane osobowe składające się z imienia, nazwiska i daty urodzenia z powodu ochrony sądowej, i to w związku z Państwa prawami wypływającymi z umowy transportu (np. Konwencja Montrealska; Rozporządzenie (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r., ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów) i prawami do odszkodowania (np. § 636 akap. 2 Kodeksu cywilnego) przez okres 15 lat. Potem wszystkie dane osobowe zostaną przez niego zlikwidowane.

Administrator zachowa Państwa dane osobowe, jeże sami Państwo wyrazili dobrowolną zgodę na ich przetwarzanie i to przez okres 5 lat, jeżeli wcześniej Państwo nie wycofają swej zgody.

Administrator zachowa Państwa dane osobowe, które nie zostały wymienione w poprzednich zdaniach niniejszego artykułu, jeżeli będzie miał dla nich odpowiedni cel przetwarzania i to przez okres 4 lat. Tytuł prawny do przetwarzania danych osobowych Administrator opiera o uzasadniony interes polegający na ochronie sądowej.

5. Przekazanie danych osobowych

Klient przyjmuje do wiadomości, że Administrator może uzyskane dane osobowe, łącznie z specjalnymi kategoriami danych osobowych, przekazać Partnerowi spółki i to jedynie do celów określonych w art. 2 niniejszych Zasad.

Administrator danych osobowych może przekazać Państwa dane osobowe odbiorcy w państwie trzecim, i to w szczególności lotniskom w krajach przylotu, ewentualnie organom krajowym, które pełnią rolę, państwowego urzędu lotnictwa, ewentualnie Partnerowi spółki w państwie trzecim władz lotniczych lub partnerów spółki w państwie trzecim i to jedynie do celów określonych w art. 2 niniejszych Zasad.

Przekazanie Państwa danych osobowych opiera się na odpowiednich gwarancjach polegających na decyzji Komisji (jeżeli lecą Państwo do kraju, w którym zapewniona jest odpowiednia ochrona danych osobowych przez daną decyzję; listę owych decyzji można znaleźć tutaj: https://www.uoou.cz/prehled-pripadu-predavani-osobnich-udaju-do-zahranici-u-nichz-neni-nutne-zadat-urad-o-povoleni/ds-1649), lub w umowach międzynarodowych. Dalsze przekazywanie danych osobowych oparte na podstawie odpowiednich gwarancji są określone w artykule 46 GDPR i informujemy Państwa o nich w e-mailach kontaktowych Administratora przedstawionych we wstępie niniejszych Zasad.

Partnerami spółki rozumie się zwłaszcza:

 1. osoby prowadzące międzynarodowe lotniska,
 2. Spółki handlingowe i agentów handlingowych (podmioty zapewniające odprawę samolotu),
 3. biura podróży i agencje turystyczne,
 4. Urząd Lotnictwa Cywilnego,
 5. urzędy krajowe innych państw, które wypełniają zadania państwowego urzędu lotnictwa,
 6. jednostki policji RCZ, zgodnie z ustawą nr. 326/1999 Dz.U., o pobycie obcokrajowców na terytorium Republiki Czeskiej,
 7. inne osoby uczestniczące w realizacji usług transportu osób i towarów,

Klient przyjmuje do wiadomości, że Administrator może przekazywać dane osobowe organom administracji publicznej w celu ustanowionym przez przepisy prawne.

6. Źródło danych osobowych

Państwa dane osobowe pochodzą bezpośrednio od Państwa, jeżeli zamówili Państwo bilety lotnicze na naszej stronie internetowej, ewentualnie w innej formie (e-mailem, telefonicznie lub na piśmie).

Państwa dane osobowe pochodzą z biur podróży, agencji turystycznych i innych sprzedawców, u których zostały usługi transportowe zamówione.

Państwa dane osobowe pochodzą od naszego tzw. General Sales Agenta wyłącznego przedstawiciela handlowego; GSA), którym jest spółka AIR WORLD SERVICE S.A., REGON: 274 36 578, z siedzibą Milady Horákové 382/75, Praha. GSA mógł uzyskać dane osobowe w podobny sposób.

7. Prawa Klienta

I. prawo do udzielenia podstawowych informacji dotyczących przetwarzania – mamy obowiązek poinformować Państwa przy uzyskaniu danych osobowych, jeżeli uzyskaliśmy je bezpośrednio od Państwa i w razie, że nie zostały one uzyskane bezpośrednio od Państwa, to nie później niż jeden miesiąc po uzyskaniu danych osobowych, ewentualnie gdy dojdzie do wzajemnej komunikacji, jeżeli są owe dane osobowe wykorzystane w celu danej komunikacji, lub nie później niż przed ich pierwszym udostępnieniem, jeżeli będziemy je udostępniali stronie trzeciej.

II. prawo dostępu do danych osobowych – na postawie Państwa wniosku mamy obowiązek potwierdzić Państwu czy przetwarzamy Państwa dane osobowe i poinformować Państwa zgodnie z GDPR np. o celu, czasie przetwarzania, prawie do skasowania danych i in. Udzielimy Państwu równocześnie kopii przetwarzanych danych osobowych pod warunkiem, że nie dojdzie do ingerencji w prawa i wolność innych osób.

III. prawo do poprawy – jeżeli mamy niedokładne dane osobowe, jesteśmy na podstawie Państwa wniosku zobowiązani do ich poprawy lub ich uzupełnienia.

IV. prawo do skasowania – na podstawie Państwa wniosku jesteśmy zobowiązani do bezzwłocznego skasowania owych danych osobowych, zwłaszcza jeśli:

 • została przez Państwa wycofana zgoda i nie mamy już dalszego tytułu prawnego do przetwarzania,
 • dane osobowe nie są nam już potrzebne do określonego celu, dla którego zostały przetwarzane,
 • przetwarzaliśmy dane osobowe wbrew prawu,
 • wykonamy w ten sposób obowiązek w zgodzie z przepisami prawa,
 • zostanie przez Państwa wniesiony sprzeciw przeciwko przetwarzaniu danych osobowych na podstawie uzasadnionych interesów i nie istnieją żadne inne przeważające uprawnione powody,
 • zostanie przez Państwa wniesiony sprzeciw przeciwko przetwarzaniu danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego, łącznie z profilowaniem

Nawet jeżeli otrzymamy wniosek o skasowanie, nie jesteśmy zobowiązani do usunięcia danych osobowych, zwłaszcza ze względu na:

 • przeznaczenie, wykonanie (korzystanie), lub obrony roszczeń prawnych,
 • wykonanie obowiązków prawnych w zgodzie z przepisami prawa,
 • korzystanie z prawa do wolności wypowiedzi i prawa do informacji.

V. prawo do ograniczenia przetwarzania - jesteśmy zobowiązani do ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, w razie, że:

 • zaprzeczą Państwo prawdziwość danych osobowych,
 • Administrator przetwarza dane osobowe wbrew prawu, ale nie chcą Państwo, żeby zostały skasowane przez Administratora,
 • dane osobowe nie są już Administratorowi potrzebne do żadnego z wyznaczonych celów, ale wymagają Państwo od Administratora ich zachowania do przeznaczenia, wykonania (korzystania), lub obrony roszczeń prawnych,
 • został przez Państwa wniesiony sprzeciw przeciwko przetwarzaniu na podstawie uzasadnionych interesów zgodnie z art. IV i czekamy na poświadczenie (weryfikację) czy interesy Administratora nie przeważają nad Państwa uprawnionymi powodami.

W czasie, gdy ograniczone jest przetwarzanie danych osobowych, Administrator może przetwarzać owe dane tylko poprzez ich zapisanie z wyjątkiem sytuacji, gdy otrzymamy od Państwa zezwolenie, lub z powodu przeznaczenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych w celu ochrony praw innych osób fizycznych lub osób prawnych lub ze względów ważnego interesu publicznego Unii lub któregoś państwa członkowskiego.

Administrator powiadomi Państwa z wyprzedzeniem, jeżeli wystąpi sytuacja, gdy ​​ograniczenia przetwarzania zostaną zniesione.

VI. prawo do przenoszenia danych - jeżeli dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody lub na podstawie zawartej umowy i przetwarzanie przebiega w pełni automatycznie, mogą Państwo zażądać Administratora o:

 • udzielenie danych osobowych w strukturowanym zwykle używanym i maszynowo czytelnym formacie,
 • przekazanie takich danych bezpośrednio innemu administratorowi, jeśli jest to technicznie możliwe

VII. prawo do wniesienia sprzeciwu – jeśli przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu ewentualnie dokonujemy profilowania, zawsze mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania. Następnie ograniczymy przetwarzanie dopóki wszystko się nie wyjaśni i jeżeli następnie nie udowodnimy uzasadnionych powodów do przetwarzania, nie będziemy danych nadal przetwarzać. Jeśli używamy danych do marketingu bezpośredniego, wtedy natychmiastowo po otrzymaniu Państwa sprzeciwu wycofamy z procesu przetwarzania Państwa dane osobowe.

VIII. prawo do ochrony ze strony organów państwowych – mają Państwo prawo do skontaktowania się z organami nadzoru danych osobowych - Urząd Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą Pplk. Sochora 27 170 00 Praha 7, strona internetowa: https://www.uoou.cz/, telefon: telefon stacjonarny: +420 234 665 111 (Centrala), i to przez złożenie zażalenia. Oprócz tego mają Państwo prawo na udzielenie ochrony sądowej. Zażalenie do organu nadzorczego i powództwo do sądu można złożyć, jeśli wydaje się Państwu, że Państwa prawa chronione GDPR zostały naruszone przez Administratora.

ZASTOSOWANIE PRAW WOBEC ADMINISTRATORA

Państwa prawa mogą zostać zastosowane wobec Administratora w formie elektronicznej i to przez wysłanie e-maila na adres: law@smartwings.com, lub pocztą wysłaną na adres Na bojišti 1473/18, Nové Město, 120 00 Praha 2. Jeśli kontakt przebiegnie drogą elektroniczną, Administrator odpowie również w formie elektronicznej, albowiem szanujemy nasze lasy. Mogą Państwo zażądać innego sposobu komunikacji.

Państwa wniosek zostanie zanotowany i odpowiedź zostanie wysłana w jak najkrótszym możliwym czasie, w zależności od naszych możliwości, przy czym musimy zareagować zgodnie z GDPR w ciągu 1 miesiąca od otrzymania danego wniosku. Dany termin możemy w razie potrzeby i ze względu na złożoność i liczbę wniosków przedłużyć o kolejne dwa miesiące. O każdym przedłużeniu zostaną Państwo poinformowani w ciągu jednego miesiąca od otrzymania wniosku wraz z uzasadnieniem jego zwłoki.

Jeśli wystąpią jakieś wątpliwości co do Państwa osoby, poprosimy Państwa o podanie dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia Państwa tożsamości. Powodem jest ochrona Państwa danych, tzn. aby nie doszło do przekazania danych osobowych osobie, która nie jest osobą, o której twierdzi, że nią jest.

Wnioski są załatwiane bezpłatnie, ale istnieją pewne wyjątki:

 • Państwa wniosek jest nieuzasadniony,
 • Państwa wniosek jest niestosowny,

jeśli Administrator dojdzie do wniosku, że chodzi o jeden z wymienionych powodów, odrzucimy państwa wniosek, albo naliczymy państwu stosowną opłatę do zapłaty kosztów administracyjnych związanych z rozpatrzeniem wniosku.

Opublikowane w dniu 25.5.2018

Travel Service, S.A.

Treść: