Cookies

Zásady používania súborov cookies

Hlavným prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť:

Smartwings, a.s., IČO: 256 63 135, so sídlom: Praha, K Letišti 1068/30, PSČ: 16008 (ďalej len „TVS CZ“)

kontaktné údaje: law@travelservice.aero

Zodpovedná osoba pre ochranu osobných údajov: KUBEČKA & PROKOP, advokátní kancelář s.r.o., dpo@travelservice.aero

Kým vás zahrnieme ďalšími potrebnými informáciami, prosím, venujte pozornosť tomu, ako je možné odmietnuť používanie súborov cookies vo vašom prehliadači:

Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov tieto súbory automaticky prijíma už vo východiskovom nastavení. Pozrite sa do pomocníka k svojmu prehliadaču a postupujte podľa pokynov v nich uvedených, kde môžete odmietnuť alebo nastaviť používanie len niektorých súborov cookie. Pokiaľ chcete, môžete prehliadač nastaviť tak, aby vás upozornil, pokiaľ cookie odosiela. Máte tiež možnosť v rámci nastavení prehliadačov jednotlivé cookies ručne mazať, blokovať či celkom zakázať ich použitie alebo blokovať či povoľovať len pre jednotlivé internetové stránky. Majte na pamäti, že s vypnutými cookies sa môže významne znížiť komfort nákupného procesu.

Ďalšie všeobecné informácie:

TVS CZ je obchodnou spoločnosťou zriadenou podľa práva Českej republiky, ktorá zriadila na Slovensku svoju dcérsku spoločnosť Travel Service Slovensko s.r.o., so sídlom Ivanská cesta 30/B, Bratislava 821 04 (ďalej len „TVS SK“), v Maďarsku zriadila svoju dcérsku spoločnosť Travel Service Kft., so sídlom Wesselényi u. 16/A, Budapest, 1077, Hungary (ďalej len „TVS HU“), v Poľsku zriadila svoju dcérsku spoločnosť Travel Service Polska, Sp. z o.o., so sídlom ul. Gordona Bennetta 2B, Warszawa, 02-159, Poland (ďalej len „TVS PL“) a v Nemecku zriadila svoju dcérsku spoločnosť Travel Service Gmbh, so sídlom Theatinerstraße 23, 80333 München, Nemecko (ďalej len „TVS DE“) (všetky spoločne ďalej iba „TVS“).

Všetky tieto spoločnosti používajú spoločnú webovú stránku www.travelservice.aero a webovú stránku www.smartwings.com – keď však podstatným rozdielom je, že spoločnosť TVS CZ poskytuje službu v oblasti civilnej leteckej prepravy priamo pasažierom formou pravidelnej prepravy a spoločnosti TVS SK, TVS PL, TVS HU, TVS DE poskytujú leteckú službu najmä prostredníctvom cestovných kancelárií formou charterových letov. Majoritnými návštevníkmi webových stránok, ktorí sú subjektmi údajov podľa GDPR, by tak mali byť zákazníci TVS CZ, a preto je v rámci týchto spoločností práve TVS CZ hlavným prevádzkovateľom. Spolu s ostatnými vymenovanými spoločnosťami sú všetci spoločnými prevádzkovateľmi. Spoločná správa cookies je daná ekonomickými dôvodmi – administratívnym zjednodušením.

Čo sú súbory cookies – aký je účel ich zhromažďovania?:

S cieľom zlepšenia vám poskytovaných služieb využívajú naše stránky súbory cookie. Súbory cookie sú drobné textové súbory, ktoré internetový prehliadač ukladá na žiadosť webových stránok informácie vo vašom prehliadači a bežne slúži na rozlišovanie jednotlivých používateľov. Z obsahu spoznajú, ktoré stránky ste predtým navštívili, či máte niečo v košíku alebo či ste prihlásení. Osoba používateľa však nie je na základe týchto informácií identifikovateľná. Súbory cookies tak pomáhajú napr.:

 • k správne funkčnosti našich stránok, aby bolo možné dokončiť proces nákupu s čo najmenšími problémami;
 • uľahčujú nastavenie obchodu, keď sa vrátite, pomáhajú s prihlásením alebo s pripomenutím ponuky aj v reklamných plochách iných stránok;
 • k zapamätaniu prihlasovacích údajov, takže ich nemusíte zadávať zakaždým;
 • k správnemu fungovaniu, aby vám napríklad nemizol obsah košíka alebo ste zostali prihlásení;
 • pri zisťovaní, ktoré stránky a funkcie používajú návštevníci najčastejšie; na základe toho môžeme čo najlepšie prispôsobiť našu ponuku vašim požiadavkám;
 • pomáhajú nám zistiť, ktoré reklamy si návštevníci najčastejšie prezerajú, a optimalizovať ponuku pre zákazníkov a osloviť ich v reklamných plochách tak, aby sa im pri prechádzaní stránok nezobrazovala stále rovnaká reklama, prípadne aby sa im nezobrazovala reklama na tovar, o ktorý nemajú záujem. Ďalšie všeobecné informácie k súborom cookie nájdete napr. tu

Aké súbory cookie používame?

Súbory cookie používané na našich stránkach je možné rozdeliť podľa lehoty platnosti a podľa účelu z hľadiska ich platnosti sa využívajú dva typy. Krátkodobé, tzv. „session cookie“, ktoré slúžia počas vašej návštevy a niekoľko minút po opustení stránok, strácajú platnosť a dlhodobé, tzv. „persistent cookie“, ktoré zostávajú uložené vo vašom zariadení omnoho dlhšie, spravidla do ich odstránenia z vašej strany.

Z hľadiska účelu, čo jednotlivé cookie plnia, sa delia podľa funkcie:

 • konverzné, ktoré nám umožňujú analyzovať, ako funguje reklama, a rôzne cesty výkon rôznych predajných kanálov
 • trackovacie (sledovacie), tieto v kombinácii s konverznými slúžia na analýzu výkonu jednotlivých predajných kanálov, pomáhajú v podstate optimalizovať ponuku
 • remarketingové, používajú sa na personalizáciu obsahu reklám a ich správne zacielenie
 • analytické, tieto pomáhajú zvýšiť používateľské pohodlie nášho webu tým, že pochopíme, ako ho používatelia používajú a uľahčili sme tak prístup k žiadanému obsahu
 • esenciálne alebo tiež nazývané kľúčové či funkčné, tie sú dôležité pre základnú funkčnosť webu

Niektoré súbory cookie môžu zhromažďovať informácie, ktoré sú následne využité tretími stranami a ktoré napr. priamo podporujú naše reklamné aktivity (tzv. „cookie tretích strán“). Podľa týchto údajov vás však nie je možné identifikovať.

Aký je právny titul spracovania cookies?

Súbory cookies sú spracovávané na základe nášho oprávneného záujmu súvisiaceho so zvyšovaním kvality našich webových prezentácií, analytickými účelmi a personalizáciou reklamných oznamov, a to v prípade TVS CZ, TVS SK, TVS PL a TVS DE. V prípade maďarskej legislatívy sme získali odporúčania na spracovávanie cookies slúžiacich na personalizáciu reklám iba na základe právneho titulu založeného na vašom súhlase. Preto pokiaľ ste návštevníkom našej stránky, keď bude analyzované vaše umiestnenie v Maďarsku – budeme spracovávať dotknuté cookies iba na podklade vášho súhlasu, a to dovtedy, kým tento súhlas neodvoláte, alebo cookies zakážete vo svojom prehliadači. V každom prípade budeme cookies spracovávať iba dovtedy, kým ich nezakážete vo svojom prehliadači.

Kto je príjemcom osobných údajov?

Príjemcom sme my. Niektoré súbory cookie môžu zhromažďovať informácie, ktoré sú následne využité tretími stranami a ktoré napr. priamo podporujú naše reklamné aktivity (tzv. „cookie tretích strán“). Podľa týchto údajov vás však nie je možné identifikovať.

Aké máte práva?

I. právo na poskytnutie základných informácií týkajúcich sa spracovania – máme povinnosť vás informovať pri získaní osobných údajov, pokiaľ ich máme priamo od vás, a v prípade, že neboli získané priamo od vás, tak najneskôr do jedného mesiaca po získaní osobných údajov, prípadne v okamihu, keď dôjde ku vzájomnej komunikácii, pokiaľ sú osobné údaje použité na účely tejto komunikácie, alebo najneskôr pred prvým sprístupnením, pokiaľ ich budeme sprístupňovať tretej strane.

II. právo na prístup k osobným údajov – na základe vašej žiadosti máme povinnosť vám potvrdiť, či spracovávame vaše osobné údaje a informovať vás podľa GDPR napr. o účele, období spracovania, práva na výmaz a i. Poskytneme vám zároveň kópiu spracovávaných osobných údajov za podmienky, že nedôjde k nepriaznivému zásahu do práv a slobôd ďalších osôb.

III. právo na opravu – pokiaľ máme nepresné osobné údaje, sme povinní ich na vašu žiadosť opraviť alebo ich doplniť.

IV. právo na výmaz – na základe vašej žiadosti máme povinnosť osobné údaje bez zbytočného odkladu vymazať, najmä pokiaľ:

 • ste odvolali súhlas a nemáme ďalší právny titul na spracovanie,
 • osobné údaje už nepotrebujeme na vymedzené účely, pre ktorý boli spracovávané,
 • spracovávali sme osobné údaje protiprávne,
 • splníme tým právnu povinnosť podľa právnych predpisov,
 • vznesiete námietku proti spracovaniu osobných údajov na základe oprávnených záujmov a nie sú tu žiadne prevažujúce oprávnené dôvody,
 • vznesiete námietku proti spracovaniu osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania.

Aj v prípade, že požiadate o výmaz, nie sme povinní osobné údaje vymazať najmä z dôvodu:

 • určenia, výkonu alebo obhajoby právnych nárokov,
 • splnenia právnej povinnosti podľa právnych predpisov,
 • výkonu práva na slobodu prejavu a práva na informácie.

V. právo na obmedzenie spracovania – sme povinní obmedziť spracovanie vašich osobných údajov v prípade, že:

 • poprite presnosť osobných údajov,
 • spoločnosti skupiny TVS (spoločne ako TVS) spracovávajú osobné údaje protiprávne, ale zároveň nechcete, aby ich spoločnosti skupiny vymazali,
 • osobné údaje už TVS nepotrebuje na žiadny z vymedzených účelov, ale požadujete od TVS ich zachovanie na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov,
 • vzniesli ste námietku proti spracovaniu na základe oprávneného záujmu a čakáme na overenie, či záujmy TVS prevažujú nad vašimi oprávnenými dôvodmi.

V čase, keď je obmedzené spracovanie osobných údajov, môže TVS tieto údaje spracovávať iba ich uložením s výnimkou situácie, keď nám dáte súhlas, alebo z dôvodu určenia, výkonu alebo obhajoby právnych nárokov, z dôvodu ochrany práv inej fyzickej alebo právnickej osoby alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo niektorého členského štátu.

TVS vás vopred vyrozumie, pokiaľ nastane situácia, že obmedzenie spracovania bude zrušené.

VI. právo na prenositeľnosť údajov – pokiaľ osobné údaje spracovávame na základe súhlasu alebo na základe uzatvorenej zmluvy a spracovanie prebieha celkom automatizovane, môžete TVS požiadať o:

 • poskytnutie osobných údajov v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte,
 • odovzdanie takých údajov priamo inému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné.

VII. právo vzniesť námietku – pokiaľ spracovávame vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu, prípadne profilujeme (čo je profilovanie – čl. 9), môžete vzniesť kedykoľvek námietku proti takému spracovaniu. My potom jednak obmedzíme spracovanie, kým sa všetko neobjasní a pokiaľ následne nepreukážeme závažné oprávnené dôvody na spracovanie, údaje ďalej nebudeme spracovávať. Pokiaľ údaje využívame na priamy marketing, tak bez ďalšieho prestaneme vaše osobné údaje po vznesení vašej námietky spracovávať.

VIII. právo na ochranu zo strany štátnych orgánov – máte právo obrátiť sa na dozorný orgán ochrany osobných údajov, ktorým je: pre TVS CZ: Úrad na ochranu osobných údajov, so sídlom Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, web: https://www.uoou.cz/, telefón: pevná linka: +420 234 665 111 (Ústredňa), a to podaním sťažnosti. Popri tom máte právo na poskytnutie súdnej ochrany. Sťažnosť na dozorný úrad aj žalobu na súd môžete podať, pokiaľ si myslíte, že vaše práva chránené GDPR boli v dôsledku spracovania zo strany TVS porušené.

Pre TVS PL: Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, web: http://www.giodo.gov.pl Pre TVS SK: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, web: http://www.dataprotection.gov.sk Pre TVS HU: Nemzeti Adatvédelmi és Infotmációszabadság Hatóság, web: http://www.naih.hu/ Pre TVS DE: Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit, web: http://www.bfdi.bund.de

UPLATNENIE PRÁV VOČI TVS

Svoje práva môžete voči TVS uplatniť najmä elektronicky, a to zaslaním e-mailu na adresu law@travelservice.aero alebo poštou zaslanou na adresu Na bojišti 1473/18, Nové Město, 120 00 Praha 2, prípadne poštou zaslanou na adresu sídla spoločností TVS SK, TVS HU, TVS DE. Pokiaľ nás kontaktujete elektronicky, TVS odpovie takisto elektronicky. Môžete nás však požiadať o iný spôsob komunikácie.

Vaše žiadosti spracujeme a budeme na ne reagovať čo najrýchlejšie podľa kapacity a našich možností, keď podľa GDPR musíme reagovať najneskôr do 1 mesiace od prijatia žiadosti. Túto lehotu môžeme v prípade potreby a s ohľadom na zložitosť a počet žiadostí predĺžiť o ďalšie dva mesiace. O každom predĺžení vás však do jedného mesiaca od prijatia žiadosti spolu s uvedeným dôvodom pre zdržanie informujeme.

Pokiaľ budeme mať pochybnosti o vašej osobe, budeme od vás chcieť, aby ste nám poskytli ďalšie informácie nevyhnutné na potvrdenie vašej totožnosti. Dôvodom je ochrana vašich údajov, teda aby nedošlo k odovzdaniu osobných údajov osobe, ktorá nie je osobou, za ktorý sa vydáva.

Žiadosti vybavujeme bezplatne, ale má to určité výnimky:

 • Vaša žiadosť je nedôvodná
 • Vaša žiadosť je neprimeraná

Obsah: