Zásady spracovania osobných údajov

(ďalej len „Zásady“)

Správca osobných údajov: Travel Service, a.s., IČO: 256 63 135, so sídlom Praha 6, K Letišti 1068/30, PSČ: 160 08 (ďalej len „Správca)“

Kontaktný e-mail správcu: law@smartwings.com

Poverenec na ochranu osobných údajov: Mgr. František Kubečka, KUBEČKA & PROKOP, advokátska kancelária s.r.o., IČO: 036 90 121, so sídlom Praha 2, Kladská 1489/5, PSČ 120 00 (ďalej len „Poverenec“)

Kontaktné údaje Poverenca: www.i-poverenec.cz; dpo@travelservice.aero

ÚVOD

Tieto Zásady opisujú nakladanie s osobnými údajmi a sú všeobecným základom a informačným prameňom spracovania osobných údajov. Tieto zásady vás informujú o stanovenom účele spracovania, právnom titule spracovania, obmedzení uloženia zhromaždených osobných údajov a o ďalších dôležitých veciach. V Zásadách sa dočítate aj o vašich právach, a to:

 • o prístupe k spracovávaným osobným údajom
 • o odvolaní súhlasu so spracovaním osobných údajov
 • o oprave nepresných a nesprávnych údajov
 • o vymazaní osobných údajov
 • o obmedzení spracovania osobných údajov
 • o výpise osobných údajov v štruktúrovanom a strojovo čitateľnom formáte pre vás alebo pre iného správcu (právo na prenositeľnosť)
 • o podaní námietky proti osobným údajom
 • o práve nebyť predmetom automatizovaného rozhodovania

Ak sa vám nepáči, akým spôsobom spracovávame vaše osobné údaje, môžete nám napísať na e-mailovú adresu law@smartwings.com, alebo máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz.

1. Základné informácie

 1. Správca ponúka služby v oblasti civilnej leteckej prepravy, a to v súlade s právnymi predpismi upravujúcimi civilné letectvo na národnej i nadnárodnej úrovni.
 2. Partnerom Správcu je právnická alebo fyzická osoba, ktorá sa zúčastňuje procesu predaja leteniek alebo procesu poskytnutia služby spočívajúcej v preprave osôb alebo vecí.
 3. Klientom ste vy – pasažieri, ktorí s nami letia na svoju vysnenú dovolenku alebo obchodnú schôdzku.
 4. Správca spracováva osobné údaje Klientov v súlade so zákonom č. 101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov (ďalej len „ZoOOÚ“), a zároveň v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len „GDPR“) a v súlade so zákonom č. 49/1997 Zb., o civilnom letectve (ďalej len „ZCL“) a Smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/681 o používaní mennej evidencie cestujúcich (PNR) na prevenciu, odhaľovanie, vyšetrovanie a stíhanie teroristických činov a závažnej trestnej činnosti (ďalej len „PNR“).
 5. Klient nie je povinný poskytnúť Správcovi osobné údaje, ktoré Správca nepotrebuje na poskytnutie služby, alebo ktorých zhromažďovanie od Správcu zákon nepožaduje. Ak však Klient odmietne poskytnúť Správcovi osobné údaje definované v predošlej vete, Správca má právo odmietnuť poskytnutie služby Klientovi. Iné osobné údaje, ktorými sú e-mail a telefónne číslo, správca zhromažďuje preto, aby vám mohol poslať elektronickú letenku, alebo vás informovať o meškaní alebo zrušení letu, prípadne o iných komplikáciách. Ak bude Správca spracovávať vaše osobné údaje, ktoré nepotrebuje na poskytnutie služby, alebo ktorých zhromažďovanie od Správcu zákon nepožaduje, bude tak robiť iba s vaším dobrovoľným súhlasom, alebo z dôvodu svojho oprávneného záujmu. V žiadnom prípade Správca nebude vyžadovať poskytnutie súhlasu so spracovaním vašich osobných údajov ako podmienku poskytnutia služby.

2. Účel spracovania osobných údajov

Osobné údaje sa spracovávajú najmä za účelom poskytnutia prepravnej služby. V prípade, že vám prepravnú službu poskytneme, ponecháme si časť osobných údajov z dôvodu vašej i našej súdnej ochrany, a to v súvislosti s vašimi právami súvisiacimi s prepravnou zmluvou a právom na náhradu škody.

Osobné údaje môžu byť spracovávané aj za účelom priameho marketingu Správcu, ale len ak na to udelíte dobrovoľný súhlas, ktorý môžete kedykoľvek odvolať. Správca môže použiť osobné údaje v súvislosti s priamym marketingom, aj keď mať na tom oprávnený záujem.

3. Predmet spracovania osobných údajov

Klient berie na vedomie, že Správca zhromažďuje tieto údaje, pričom niektoré z nich sú osobnými údajmi, ktoré potrebuje na poskytnutie služby a ktorých zhromažďovanie mu ukladá ZCL a PNR:

 1. meno, prípadne mená, a priezvisko,
 2. deň, mesiac a rok narodenia,
 3. štátne občianstvo,
 4. číslo a typ cestovného dokladu, ktorým sa cestujúci preukázal,
 5. miesto vstupu na území Českej republiky,
 6. číslo letu,
 7. dátum a čas odletu a príletu,
 8. počiatočné miesto nástupu na dopravu a
 9. celkový počet cestujúcich prepravovaných príslušným letom.

A zároveň už pri rezervácii letenky zhromažďuje:

 1. Lokalizačný záznam PNR
 2. Dátum rezervácie/vystavenia letenky
 3. Dátum (dátumy) zamýšľanej cesty
 4. Meno (mená)
 5. Adresu a kontaktné informácie (telefónne číslo, e-mailovú adresu)
 6. Všetky informácie o spôsoboch platby, vrátane zúčtovacej adresy
 7. Úplnú trasu pre jednotlivý záznam v mennej evidencii cestujúcich
 8. Informácie o vernostnom programe cestujúceho
 9. Cestovnú agentúru alebo sprostredkovateľa
 10. Situáciu cestujúceho vrátane potvrdenia odletu, odbavenia, informácií o prípadoch, keď sa cestujúci nedostavil k odletu alebo keď sa cestujúci dostavil na letisko bez rezervácie
 11. Rozčlenené alebo rozdelené informácie PNR
 12. Všeobecné poznámky (vrátane všetkých dostupných informácií o osobách do 18 rokov bez sprievodu, ako sú meno a pohlavie tejto osoby, vek, jazyk (jazyky), ktorým (ktorými) hovoria, meno a kontaktné údaje opatrovníka pri odlete a vzťah k osobe do 18 rokov, meno a kontaktné údaje opatrovníka pri prílete a vzťah k osobe do 18 rokov, sprostredkovateľ pri odlete a prílete)
 13. Informácie o vystavení letenky, vrátane čísla letenky, dátumu vystavenia letenky a jednosmerných leteniek a obsah rubrík ATFQ (Automated Ticket Fare Quote)
 14. číslo sedadla a iné informácie o sedadle
 15. Informácie o zdieľaní kódov
 16. Všetky informácie o batožine
 17. Počet cestujúcich a ich mená v rámci jedného záznamu PNR
 18. Všetky zhromaždené údaje API (vrátane typu, čísla, krajiny vydania a dátumu uplynutia platnosti dokladu totožnosti, štátnej príslušnosti, priezviska, mena, pohlavia, dátumu narodenia, leteckej spoločnosti, čísla letu, dátumu odletu, dátumu príletu, miesta odletu, miesta príletu, času odletu a času príletu)
 19. Všetky predchádzajúce zmeny záznamov PNR uvedené pod bodmi 1.až 18.

Klient berie na vedomie, že Správca môže zhromažďovať osobné údaje, ktoré súvisia so zdravotným stavom subjektu, čo Správcovi nariaďuje Nariadenie (ES) č. 1107/2006 o právach osôb so zdravotným postihnutím a osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie v leteckej doprave. Tieto osobné údaje, ktoré sú zvláštnou kategóriou osobných údajov, Správca zhromažďuje, pretože sú nevyhnutné pri plnení právnych povinností a vzťahujú sa na ne výnimky zo zákazu spracovania uvedené v čl. 9 ods. 2 GDPR.

Klient berie na vedomie, že Správca môže spracovávať IP adresu, a to v prípade uzavretia prepravnej zmluvy so Správcom prostredníctvom elektronických prostriedkov komunikácie na diaľku (tzv. on-line) a zároveň tieto kontaktné údaje môže Správca použiť na zasielanie obchodných oznámení, ak preváži oprávnený záujem Správcu nad záujmami Klienta.

4. Obmedzenie uloženia

Osobné údaje, ktoré Správca zhromaždil za účelom splnenia povinností podľa ZoCL a PNR, zlikviduje do 24 hodín po pristátí lietadla, okrem osobných údajov, ktoré zhromažďuje z dôvodov uvedených v nasledovných vetách tohto článku.

Správca si ponechá osobné údaje obsahujúce meno, priezvisko a dátum narodenia z dôvodu súdnej ochrany, a to v súvislosti s vašimi právami súvisiacimi s prepravnou zmluvou (napr. Montrealská dohoda; Nariadenie EP a Rady (ES) č. 261/2004 zo dňa 11. februára 2004, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá náhrad a pomoci cestujúcim v leteckej doprave v prípade odopretia nástupu na palubu, zrušení alebo významného meškania letu) a právom na náhradu škody (napr. § 636 ods. 2 Občianskeho zákonníka) po dobu 15 rokov. Potom všetky osobné údaje zlikviduje.

Správca si ponechá vaše osobné údaje, ak ste sami dobrovoľne vyjadrili súhlas s ich spracovaním, a to po dobu 5 rokov, ak súhlas neodvoláte skôr.

Správca si ponechá vaše osobné údaje, ktoré nie sú uvedené v predchádzajúcich vetách tohto článku, ak k nim bude mať zodpovedajúci účel spracovania, a to po dobu 4 rokov. Právny titul spracovania osobných údajov opiera Správca o oprávnený záujem spočívajúci v súdnej ochrane.

5. Odovzdanie osobných údajov

Klient berie na vedomie, že Správca môže získané osobné údaje, vrátane zvláštnych kategórií osobných údajov, odovzdať Partnerovi spoločnosti, a to len za účelom definovaným v čl. 2 týchto Zásad.

Správca osobných údajov môže odovzdať osobné údaje príjemcovi v tretej krajine, a to najmä letiskám v krajinách príletu, prípadne národným úradom, ktoré plnia úlohu štátneho leteckého úradu, prípadne Partnerovi spoločnosti v tretej krajine, a to len za účelom definovaným v čl. 2 týchto Zásad.

Odovzdávanie osobných údajov je založené na vhodných zárukách spočívajúcich v rozhodnutí Komisie (ak letíte do krajiny, kde je zaručená zodpovedajúca ochrana osobných údajov týmto rozhodnutím; zoznam týchto rozhodnutí nájdete tu: https://www.uoou.cz/prehled-pripadu-predavani-osobnich-udaju-do-zahranici-u-nichz-neni-nutne-zadat-urad-o-povoleni/ds-1649), alebo v medzinárodných zmluvách. Ďalšie odovzdávanie osobných údajov založené na vhodných zárukách je stanovené v článku 46 GDPR a informujeme vás o nich na kontaktných e-mailoch Správcu uvedených v Úvode týchto Zásad. Partnermi spoločnosti sa rozumejú najmä:

 1. prevádzkovatelia verejných medzinárodných letísk
 2. handlingové spoločnosti a handlingoví agenti (subjekty zaisťujúce odbavenie lietadla)
 3. cestovné kancelárie a cestovné agentúry
 4. Úrad civilného letectva
 5. národné úrady ostatných krajín, ktoré plnia úlohy štátneho leteckého úradu
 6. útvary Polície ČR, podľa zákona č. 326/1999 Zb., o pobyte cudzincov na území Českej republiky
 7. ďalšie osoby podieľajúce sa na poskytovaní služby spočívajúcej v preprave osôb a tovaru

Klient berie na vedomie, že Správca môže odovzdávať osobné údaje orgánom štátnej správy za účelom stanoveným právnymi predpismi.

6. Zdroje osobných údajov

Osobné údaje pochádzajú priamo od vás, ak ste si letenky objednali na našich webových stránkach, prípadne inou formou (e-mailom, telefonicky, písomne).

Osobné údaje pochádzajú od cestovných kancelárií, cestovných agentúr alebo iných obchodníkov, u ktorých ste si objednali prepravnú službu.

Osobné údaje pochádzajú od nášho tzv. General Sales Agenta (výhradný obchodný zástupca; GSA), ktorým je spoločnosť AIR WORLD SERVICE a.s., IČ: 274 36 578, so sídlom Milady Horákové 382/75, Praha. GSA mohol získať osobné údaje podobnou formou ako my.

7. Práva Klienta

I. právo na poskytnutie základných informácií o spracovaní ‒ máme povinnosť vás informovať pri získaní osobných údajov, ak ich máme priamo od vás, a v prípade, že neboli získané priamo od vás, tak najneskôr do jedného mesiaca po získaní osobných údajov, prípadne v okamihu, keď dôjde k vzájomnej komunikácii, ak sú osobné údaje použité na účely tejto komunikácie, alebo najneskôr pri prvom sprístupnení, ak ich budeme sprístupňovať tretej strane.

II. právo na prístup k osobným údajom – na základe vašej žiadosti máme povinnosť vám potvrdiť, či spracovávame vaše osobné údaje a informovať vás podľa GDPR napr. o účele, dobe spracovania, práva na vymazanie a i. Zároveň vám poskytneme kópiu spracovávaných osobných údajov pod podmienkou, že nedôjde k nepriaznivému zásahu do práv a slobôd ďalších osôb.

III. právo na opravu – ak máme nepresné osobné údaje, sme povinní ich na vašu žiadosť opraviť alebo doplniť.

IV. právo na vymazanie – na základe vašej žiadosti máme povinnosť osobné údaje bez zbytočného odkladu vymazať, najmä ak:

 • ste odvolali súhlas a nemáme ďalší právny dôvod na ich spracovanie,
 • osobné údaje už nepotrebujeme na vymedzený účel, pre ktorý sa spracovávali,
 • spracovávali sme osobné údaje protiprávne,
 • splníme tým právnu povinnosť podľa právnych predpisov,
 • vznesiete námietku proti spracovaniu osobných údajov na základe oprávnených záujmov a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody,
 • vznesiete námietku proti spracovaniu osobných údajov na účely priameho marketingu, vrátane profilovania.

Aj v prípade, že požiadate o vymazanie, nie sme povinní osobné údaje vymazať najmä z dôvodu:

 • určenia, výkonu a obhajoby právnych nárokov,
 • splnenia právnej povinnosti podľa právnych predpisov,
 • výkonu práva na slobodu prejavu a práva na informácie.

V. právo na obmedzenie spracovanie ‒ sme povinní obmedziť spracovanie osobných údajov, ak:

 • popriete presnosť osobných údajov,
 • Správca spracováva osobné údaje protiprávne, ale zároveň nechcete, aby ich Správca vymazal,
 • osobné údaje Správca už nepotrebuje na žiadny z vymedzených účelov, ale požadujete od Správcu ich zachovanie na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov,
 • vzniesli ste námietku proti spracovaniu na základe oprávneného záujmu podľa čl. IV. a čakáme na overenie, či záujmy Správcu prevažujú nad vašimi oprávnenými dôvodmi.

V dobe, keď je obmedzené spracovanie osobných údajov, môže Správca tieto údaje spracovávať iba ich uložením s výnimkou situácie, keď nám dáte súhlas, alebo z dôvodu určenia, výkonu alebo obhajoby právnych nárokov, z dôvodu ochrany práv inej fyzickej alebo právnickej osoby alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo niektorého členského štátu.

Správca vás vopred vyrozumie, ak nastane situácia, že obmedzenie spracovania bude zrušené.

VI. právo na prenositeľnosť údajov ‒ ak osobné údaje spracovávame na základe súhlasu alebo na základe uzavretej zmluvy a spracovanie prebieha plne automatizovane, môžete Správcu požiadať:

 • o poskytnutie osobných údajov v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte,
 • o odovzdanie takýchto údajov priamo inému správcovi, ak je to technicky možné.

VII. právo vzniesť námietku – ak spracovávame vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu, prípadne profilujeme, môžete vzniesť kedykoľvek námietku proti takémuto spracovaniu. My potom jednak obmedzíme spracovanie, dokým sa všetko neobjasní, a ak následne nepreukážeme závažné oprávnené dôvody spracovania, údaje ďalej nebudeme spracovávať. Ak údaje využívame na priamy marketing, tak vaše osobné údaje okamžite po vznesení vašej námietky prestaneme spracovávať.

VIII. právo na ochranu zo strany štátnych orgánov – máte právo obrátiť sa na dozorný orgán ochrany osobných údajov ‒ Úřad pro ochranu osobních údajů, so sídlom Pplk. Sochora 27 170 00 Praha 7, web: https://www.uoou.cz/, telefón: pevná linka: +420 234 665 111 (ústredňa), a to podaním sťažnosti. Okrem toho máte právo na poskytnutie súdnej ochrany. Sťažnosť dozornému úradu aj žalobu na súd môžete podať, ak si myslíte, že vaše práva chránené GDPR boli pri spracovaní zo strany Správcu porušené.

UPLATNENIE PRÁV VOČI SPRÁVCOVI

Svoje práva môžete voči Správcovi uplatniť najmä elektronicky, a to poslaním e-mailu na adresu: law@smartwings.com, alebo poštou poslanou na adresu Na bojišti 1473/18, Nové Město, 120 00 Praha 2. Ak nás kontaktujete elektronicky, Správca odpovie tiež elektronicky, lebo radi šetríme naše lesy. Môžete nás však požiadať o iný spôsob komunikácie.

Vašu žiadosť spracujeme a budeme na ňu reagovať čo najrýchlejšie, podľa kapacity a našich možností, pričom musíme reagovať v súlade s GDPR najneskôr do 1 mesiaca od podania žiadosti. Túto lehotu môžeme v prípade potreby a s ohľadom na zložitosť a počet žiadostí predĺžiť o ďalšie dva mesiace. O každom predĺžení vás však do jedného mesiaca po prijatí žiadosti spolu s uvedenými dôvodmi zdržania budeme informovať.

Ak budeme mať pochybnosti o vašej osobe, budeme od vás chcieť, aby ste nám poskytli ďalšie informácie nevyhnutné na potvrdenie vašej totožnosti. Dôvodom je ochrana vašich údajov, teda aby nedošlo k odovzdaniu osobných údajov osobe, ktorá nie je osobou, za ktorú sa vydáva.

Žiadosti vybavujeme bezplatne, má to však určité výnimky:

 • žiadosť je bezdôvodná,
 • žiadosť je neprimeraná.

Ak Správca dôjde k záveru, že nastal jeden z uvedených dôvodov, odmietneme žiadosti vyhovieť, alebo vám naúčtujeme primeraný poplatok za administratívne náklady spojené s vybavením žiadosti.

Zverejnené dňa 25. 5. 2018.

Travel Service, a.s.

Obsah: