Prepravné podmienky

PREPRAVNÉ PODMIENKY PRE CESTUJÚCICH A BATOŽINU V LETECKEJ DOPRAVE SKUPINY TRAVEL SERVICE

OBSAH

1 DEFINÍCIE POJMOV

 • „Skupina Travel Service“ zahŕňa Travel Service a.s., Travel Service Slovensko s.r.o., Travel Service Kft. a Travel Service Polska Sp. z.o.o.
 • „SmartWings“je obchodná značka pravidelných letov Skupiny Travel Service.
 • „Callcentrum“ je organizačná jednotka dopravcu, ktorá slúži k telefonickému spracovaniu požiadaviek zákazníkov.
 • „Cestujúcí“ znamená akúkoľvek osobu, s výnimkou členov posádky, prepravovanú v lietadle so súhlasom dopravcu.
 • „Dni“ znamenajú kalendárne dni zahrňujúce všetkých sedem dní v týždni; predpokladá sa, že pre účely oznámenia sa nepočíta deň, v ktorý bolo oznámenie odoslané; a pre účely určenia trvania platnosti sa nezapočítava deň, v ktorý bola letenka vystavená alebo let zahájený.
 • „Dohodnutými miestami zastávok“ sa rozumejú miesta odletu a miesta určenia, uvedené na letenke alebo v letových poriadkoch dopravcu ako plánované miesta zastávok na trase cestujúceho.
 • „Dopravca“ predstavuje leteckého dopravcu vydávajúceho letenky a všetkých leteckých dopravcov, ktorí v jeho rámci prepravujú alebo sa zaviazali prepraviť cestujúceho a jeho batožinu.
 • „Hromadná letenka ( Master ticket )“ - zoznam cestujúcich v elektronickej podobe, podľa ktorého sa uskutočňuje preprava cestujúceho a preprava jeho batožiny.
 • „Identifikačný ústrižok batožinového lístka“ je tá časť batožinového lístka, ktorá je odovzdaná cestujúcemu pri vybavení batožiny za účelom identifikácie a prípadnej reklamácie.
 • „IATA“ znamená International Air Transport Association - Medzinárodné združenie leteckých dopravcov.
 • „ICAO“ znamená International Civil Aviation Organization - Medzinárodná organizácia pre civilné letectvo.
 • „Kupón pre cestujúceho alebo potvrdenie pre cestujúceho“ znamená tú časť letenky vystavenú dopravcom alebo v mene dopravcu, ktorá je takto označená a ktorú si má s konečnou platnosťou ponechať cestujúci.
 • „Letecký prepravný poriadok“ znamená Vyhlášku ministerstva dopravy zo dňa 14.3.1966 o leteckom prepravnom poriadku v platnom znení, či neskorší právny predpis, ktorý nahrádza vyhlášku.
 • „Letenka / elektronická letenka / potvrdenie cesty“ znamená doklad vystavený dopravcom alebo jeho agentom cestujúcemu, podľa ktorého sa uskutočňuje preprava cestujúceho a preprava jeho batožiny.
 • „Letový kupón“ predstavuje tú časť papierovej letenky, v ktorej sú uvedené jednotlivé miesta, medzi ktorými je cestujúci oprávnený byť prepravovaný.
 • „Nadrozmerná batožina“ je batožina, ktorej váha alebo rozmery dopravcu.
 • „Prevádzková príručka dopravcu“ je príručka podľa ustanovení OPS 1.200 Nariadenia komisie (ES) č. 859/2008 v znení neskorších predpisov.
 • „Predpisy dopravcu“ znamenajú pravidlá iné než tieto podmienky, vydané dopravcom a platné v deň vydania letenky, týkajúce sa prepravy cestujúceho alebo batožiny a budú obsahovať i aplikovateľné platné tarify.
 • „Prerušenie letu“ znamená zámerné prerušenie cesty cestujúcim v bode medzi miestom odletu a miestom určenia, ktoré bolo vopred odsúhlasené dopravcom.
 • „Reklamácia“ znamená písomnú požiadavku na odškodnenie pri nedodržaní podmienok prepravnej zmluvy leteckým dopravcom.
 • „Škoda“ zahrňuje smrť, zranenie, omeškanie, čiastočnú stratu alebo inú škodu akejkoľvek povahy vzniknutú prepravou či v spojení s prepravou alebo ďalšími službami popri tom plnenými dopravcom.
 • „SDR (Special Drawing Rights)“ - predstavuje medzinárodnú menovú jednotku definovanú Medzinárodným menovým fondom.
 • „Dohovor“ znamená ktorýkoľvek z nasledujúcich dohovorov:
 • Dohovor o zjednotení pravidiel týkajúcich sa medzinárodnej leteckej dopravy podpísaný vo Varšave 12.októbra 1929 ( ďalej len Varšavský dohovor).
 • Varšavský dohovor doplnený v Haagu 28. septembra 1955.
 • Varšavský dohovor doplnený Doplnkovým protokolom č. 1 v Montreale v roku 1975.
 • Varšavský dohovor doplnený v Haagu v roku 1955 a Doplnkovým protokolom č.2 v Montreale v roku 1975.
 • Varšavský dohovor doplnený v Haagu v roku 1955 a Doplnkovým protokolom č.3 v Montreale v roku 1975.
 • Dohovor zjednotenia niektorých pravidiel o medzinárodnej leteckej doprave vykonávanej inou osobou než zmluvným dopravcom zo dňa 18. septembra 1961 v Guadalajare.
 • Dohovor zjednotenia niektorých pravidiel o medzinárodnej leteckej doprave zo dňa 28. mája 1999 v Montreale.
 • Tokijský dohovor o trestných a niektorých iných činoch spáchaných na palube lietadla zo dňa 14. septembra 1963, v znení Vyhlášky č.102/84 Zb.
 • „Batožina“ predstavuje také predmety a iné osobné vlastníctvo cestujúceho, ktoré sú nevyhnutnou a primeranou súčasťou jeho oblečenia, osobných potrieb a jeho pohodlia či komfortu v súvislosti s cestou. Pokiaľ nie je uvedené inak, zahrňuje to ako zapísaná, tak nezapísaná batožina cestujúceho.
 • „Batožinový lístok“ je identifikačný štítok pre každú časť zapísanej batožiny.
 • „Zapísaná batožina“predstavuje batožinu, ktorá je po dobu letu uložená v batožinovom priestore lietadla a na ktorú dopravca vystavil batožinový lístok.
 • „Osoba so zdravotným postihnutím“ alebo „osoba s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie“ je osoba, ktorej pohyblivosť je pri použití dopravného prostriedku znížená v dôsledku akéhokoľvek telesného postihnutia (zmyslového alebo pohybového, trvalého alebo dočasného), mentálneho postihnutia alebo nespôsobilosti alebo akejkoľvek inej príčiny zdravotného postihnutia alebo veku a ktorej stav vyžaduje, aby jej požiadavkám bola venovaná dostatočná pozornosť a boli im prispôsobené služby, ktoré sú poskytované všetkým cestujúcim (podľa Nariadenia (ES) č. 1107/2006 Európskeho parlamentu a rady zo dňa 5. júla 2006 o právach osôb so zdravotným postihnutím a osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie v leteckej doprave, Článok 2 a)).

2 POUŽITELNOSŤ

2.1 Všeobecne

 • a) Prepravné podmienky pre cestujúcich a batožinu v leteckej doprave (ďalej len "podmienky") sa vzťahujú na akúkoľvek pravidelnú a nepravidelnú vnútroštátnu a medzinárodnú dopravu cestujúcich a batožiny, ktorú vykonáva Travel Service Slovensko, s.r.o. (ďalej len "dopravca"), vrátane služieb súvisiacich s touto dopravou a prepravou.
 • b) Tieto podmienky platia súčastne aj pre pravidelné lety dopravcu prevádzkované pod obchodným označením SmartWings (ďalej len "pravidelné lety SmartWings").
 • c) V prípade nepravidelnej dopravy cestujúcich a batožiny sú tieto podmienky záväzné, pokiaľ charterová zmluva o nepravidelnej doprave a/alebo letenka nepravidelného letu neustanovuje inak.
 • d) Ak sa na preprave cestujúceho podieľa cudzí dopravca, môžu na lete prevádzkovanom cudzím dopravcom platiť odlišné prepravné podmienky.
 • e) Tieto podmienky sa tiež uplatňujú pri preprave zdarma a za znížené cestovné s výnimkou tých prípadov, keď dopravca stanovil vo svojich predpisoch alebo v príslušných zmluvách, preukazoch alebo letenkách inak.

2.2 Prenájmy (charterové lety)

 • a) Ak sa doprava vykonáva v súlade so zmluvou o prenájme (ďalej len "charterové lety"), tieto podmienky sa uplatňujú v plnom rozsahu, ak v zmluve o prenájme nie je stanovené inak.

2.3 Porušenie zákona

 • a) Tieto Prepravné podmienky sú použiteľné, pokiaľ nie sú v nesúlade s Dohovorom, použiteľným právom, opatreniami vlády, smernicami alebo požiadavkami, ktoré nemôžu byť zrušené dohodou zmluvných strán, pričom takýto Dohovor, právo, opatrenia vlády, smernice alebo požiadavky, ak nastane takýto prípad, sú nadradené týmto podmienkam.
 • b) Pokiaľ je akékoľvek ustanovenie týchto Prepravných podmienok neplatné podľa akéhokoľvek použitelného práva, ostatné ustanovenia však zostanú nezmenené.

2.4 Podmienky presahujúce predpisy

 • a) V prípade nesúladu medzi týmito podmienkami a predpismi dopravcu majú prioritu tieto podmienky.

2.5 Zvláštné ustanovenia pre lety do/zo Spojených štátov amerických

 • a) Články 4.3 a), 12.3 m), 12.3 o), 12.8 d), 16.3 h),16.3 i),16.3 j) týchto Podmienok sa neuplatňujú pri letoch do a z USA.

3 LETENKY

3.1 Všeobecné ustanovenia

 • a) Letenka tvorí dôkaz prima facie o uzatvorení a podmienkach prepravnej zmluvy medzi dopravcom a cestujúcim, pokiaľ nebude preukázaný opak.
 • c) Cestujúci nie je oprávnený k tomu, aby bol prepravený, pokiaľ je predložená letenka poškodená alebo stratená, alebo ak sú údaje obsiahnuté na letenke nečitateľné, alebo ak boli zmenené niekým iným než dopravcom alebo jeho povereným zástupcom.
 • d) V prípade, keď cestujúci zistí, že letenku stratil alebo mu bola odcudzená, môže byť ako náhrada za stratenú alebo odcudzenú letenku vystavený duplikát pôvodného dokladu. V takomto prípade je cestujúci povinný uhradiť dopravcovi náklady spojené s vystavením duplikátu a ďalej sa písomne zaručiť, že uhradí dopravcovi prípadné škody a straty, ktoré by mohli vzniknúť zneužitím pôvodného strateného alebo odcudzeného dokladu.
 • e) Letenka je neprenosná. Pokiaľ letenku predloží niekto iný, ako je osoba oprávnená k preprave alebo k vráteniu peňazí v súvislosti s letenkou, dopravca nie je zodpovedný oprávnenej osobe, pokiaľ v dobrej viere prepraví osobu predkladajúcu letenku alebo prevedie peniaze v prospech týchto osôb.

3.2 Platnosť letenky

 • a) Letenka je platná 1 rok odo dňa nastúpenia prvého úseku cesty, alebo ak nebol použitý ani jeden z letových kupónov, 1 rok odo dňa vydania letenky. Podmienky zakúpeného cestovného môžu obmedziť dobu použiteľnosti letenky v leteckej doprave.

3.3 Poradie kupónov

 • a) Cestujúci musí na požiadanie dopravcu alebo iných oprávnených orgánov predložiť letenku (alebo doklad potvrdzujúci platbu za letenku, ktorý vystavil dopravca alebo jeho agent) a odovzdať príslušné letové kupóny (alebo potvrdenie dopravcu nahradzujúce tieto kupóny) dopravcovi. Letové kupóny musia byť použité v poradí uvedenom na kupóne letenky pre cestujúceho. Cestujúci musí mať pri sebe po celú dobu cesty letenku (alebo doklad potvrdzujúci platbu za letenku, ktorý vystavil dopravca alebo jeho agent) so všetkými letovými kupónmi, ktoré ešte neodovzdal dopravcovi alebo potvrdenie dopravcu, ktoré nahradzuje tento kupón. V prípade použitia hromadnej letenky, elektronickej letenky alebo potvrdenia cesty je cestujúci vybavený na základe elektronického zoznamu cestujúcich a platia tu osobitné postupy dopravcu.

3.4 Meno dopravcu

 • a) Meno dopravcu môže byť na letenke uvedené v skratke.

4 CESTOVNÉ A POPLATKY

4.1 Všeobecne

 • a) Sadzby cestovného sú použiteľné pri preprave z letiska v bode odletu na letisko v bode príletu, pokiaľ nie je stanovené inak. Pri preprave, na ktorú sa vztahuju tieto Podmienky, sú zaväzné sadzby cestovného vyhlásené dopravcom ako platné v deň zaplatenia letenky. Ak medzi dvoma miestami nebolo uverejnené cestovné, použije sa kombinované cestovné.
 • b) Cena cestovného potvrdená pri rezervácii platí iba pre prepravu z letiska miesta odletu na letisko v mieste určenia, pokiaľ nie je výslovne stanovené inak. V cenách nie je zahrnutá pozemná preprava medzi jednotlivými letiskami, ani preprava medzi letiskami a mestskými terminálmi. Ak cestujúci chce zmeniť svoj let alebo akúkoľvek časť svojho cestovného plánu, je možné, že mu budú naúčtované ďalšie poplatky.
 • c) Prerušenie cesty je možné iba vtedy, ak to umožňujú podmienky príslušného tarifu. Prerušenie letenky musí byť vyznačené v letenke.

4.2 Prerušenie cesty

 • a) Prerušenie cesty je možné iba v prípade, pokiaľ to umožňujú podmienky cestovného. Prerušenie cesty musí byť uvedené na Letenke.
 • b) Dopravca si vyhradzuje právo uskutočniť dodatočné, neplánované medzipristátie z dôvodu nutného technického pristátia alebo iných mimoriadnych okolností.

4.3 Dane a poplatky

 • a) Akékoľvek dane alebo poplatky, ktoré môžu byť stanovené vládou alebo iným úradom alebo správou letiska, ako aj poplatky za iné služby alebo dodatočné zariadenie, sú splatné cestujúcim pri zakúpení letenky spoločne so sadzbami cestovného alebo poplatkov splatných dopravcovi, pokiaľ nie je stanovené nariadeniami dopravcu inak. V prípade zmien podmienok dohody o preprave, napríklad zmena dopravcu, smerovania alebo dátumu prepravy, na žiadosť alebo chybou cestujúceho sú vypočítané a vybrané použiteľné dane a poplatky, ktoré sú splatné dopravcovi. V prípade zmeny výšky táx a poplatkov v dobe medzi vystavením letenky a začiatkom cesty bude príslušný rozdiel dodatočne vybraný alebo vrátený.

4.4 Platenie cestovného

 • a) Cestovné sa platí v hotovosti alebo bezhotovostne v mene akceptovanej dopravcom v súlade s devízovými predpismi príslušnej krajiny. Ak sa cestovné platí v inej mene, než v ktorej je publikované, vykoná sa prepočet podľa menového kurzu používaného dopravcom.

5 REZERVÁCIA

5.1 Požiadavky na rezerváciu

 • a) Rezerváciu(e) každého cestujúceho dopravca zaznamenáva. V prípade rezervácií vykonaných prostredníctvom internetu alebo Callcentra odošle dopravca na vyžiadanie cestujúcemu elektronickou poštou pred odletom (odletmi) písomné potvrdenie o rezervácii(-ciách). Pokiaľ rezervácie vykonávajú agenti dopravcu, cestujúci kontaktuje týchto agentov.
 • b) Na niektoré ceny dopravcu sa môžu viazať podmienky obmedzujúce alebo vylučujúce právo cestujúceho na zmenu alebo zrušenie rezervácie.
 • c) Dopravca môže zrušiť rezerváciu cestujúceho, který nezaplatil za letenku.

5.2 Osobné údaje

 • a) Pre účely rezervácie, cestujúci berie na vedomie, že dopravcovi a príslušným orgánom poskytuje jeho/jej osobné údaje na tieto účely: rezervácia, zabezpečenie letu, poskytnutie doplnkových služieb, ako napríklad rezervácia hotela a prenájom auta, vytvorenie a poskytnutie špeciálneho servisu, ako napríklad špeciálneho zariadenie pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, zjednodušenie imigračných a vstupných formalít a informácie vzťahujúce sa k ceste.
 • b) V rozsahu definovanom použitelnými právnymi ustanoveniami, cestujúci v plnom rozsahu splnomocňuje dopravcu evidovať údaje za týmto účelom, použiť ich a odovzdávať ďalej svojim kanceláriám, splnomocneným zástupcom a iným dopravcom alebo dodávateľom uvedených služieb.
 • c) Dopravca je oprávnený poskytnúť osobné údaje cestujúcich tretím osobám v prípade, že bola spôsobená škoda iným cestujúcim alebo boli zranení iní cestujúci.
 • d) Bez predchádzajúceho súhlasu cestujúceho nie sú jeho/jej osobné údaje používané k marketingovej činnosti.

6 VYBAVENIE NA LETISKU

6.1 Všeobecne

 • a) Cestujúci je povinný dostaviť sa na vybavenie včas, najneskôr však do doby stanovenej dopravcom, uvedenej v článku 6.2 týchto podmienok.
 • b) V prípade prepravy podľa článku 2.2 týchto podmienok (charterové lety) objednávateľ letu zodpovedá dopravcovi za včasné dostavenie sa cestujúcich k vybaveniu letu podľa článku 6.1 a).
 • c) Preprava cestujúceho dopravcom sa môže uskutočniť za podmienky predloženia kompletných a platných cestovných dokladov spoločne s občianskym preukazom / cestovným pasom / vízami alebo iným náhradným dokumentom v prípade strateného originálneho dokladu. Predloženie vhodného identifikačného dokumentu (zápis v pase výchovou poverenej osoby, prípadne preukaz dieťaťa) je tiež platný pre deti a batoľatá.
 • d) Dopravca je oprávnený odmietnuť prepravu, pokiaľ vstupné predpisy cieľového štátu nebudú splnené alebo nebudú môcť byť predložené prepravné doklady (napr. víza) / preukazy špecifické pre danú krajinu. V prípade prepravy podľa článku 2.2 týchto Podmienok (charterové lety) do krajín mimo Schengenského priestoru je dopravca oprávnený odmietnuť prepravu aj v prípade, keď cestujúci v dobe odletu do krajiny mimo Schengenského priestoru nespĺňa vstupné požiadavky pre návrat do krajiny letiska odletu, pokiaľ je takouto cieľovou krajinou mimo Schengenský priestor požadovaná ako vstupná podmienka potvrdená spiatočná rezervácia.
 • e) Cestujúci musí byť najneskôr v čase uvedenom na palubnej vstupenke ako čas nástupu do lietadla pripravený k nástupu do lietadla a musí sa nachádzať (s platnou palubnou vstupenkou) v nástupnom priestore / pri nástupnej bráne svojho letu. Pokiaľ čas nástupu nie je uvedený na palubnej vstupenke, musí sa cestujúci nachádzať v nástupnom priestore / pri nástupnej bráne svojho letu najneskôr 20 minút pred odletom.
 • f) Pokiaľ sa vybavený cestujúci nedostaví ku vstupu do lietadla a z tohoto dôvodu je let omeškaný kvôli nutnosti vyložiť zapísanú batožinu, cestujúci je povinný znášať všetky z toho vyplývajúce náklady a výdaje.
 • g) Presné odletové časy sú uvedené na letenke / príslušnom potvrdení rezervácie.

6.2 Minimálne časy pre vybavenie

 • a) Pri letoch na krátke a stredné vzdialenosti (až do 5.000 km) sa musí cestujúci prihlásť pri odbavovacej priehradke na získanie palubnej vstupenky najneskôr 40 minút pred odletom, aby mohol nastúpiť na zaknihovaný let.
 • b) Pri diaľkových letoch (nad 5.000 km) sa cestujúci musí prihlásiť pri odbavovacej priehradke na obdržanie palubnej vstupenky najneskôr 60 minút pred odletom, aby mohol nastúpiť na zaknihovaný let.

6.3 Zodpovednosť

 • a) Dopravca sa zrieka akejkoľvek zodpovednosti za škodu, ktorá vznikla cestujúcim v súvislosti s nesplnením povinností podľa článku 6.1.
 • b) Pokiaľ dopravcovi vzniknú dodatočné náklady, ktoré súvisia s nedodržaním vyššie uvedených povinností podľa článku 6.1 (napr. nesplnenie colných a pasových predpisov krajiny odletu alebo príletu, náklady na deportáciu cestujúceho, náklady účtované štátnymi orgánmi krajiny súvisiace s nedodržaním zákonov krajiny odletu alebo príletu, omeškaním letu v dôsledku omeškaného príchodu cestujúceho do nástupného priestoru / nástupnej brány a pod.), bude dopravca tieto dodatočné náklady vymáhať od cestujúceho.

6.4 Pridelenie miest v lietadle

 • a) Dopravca nezaručuje, že bude cestujúcemu pridelené v lietadle požadované miesto. Miesta v lietadle sú potvrdené na palubnej vstupenke a sú zvyčajne pridelené cestujúcemu podľa poradia pri vybavovacej priehradke.

7 POVINNOSTI CESTUJÚCICH V LETECKEJ DOPRAVE

 • a) Cestujúci je pred zakúpením letenky a pred nástupom do lietadla povinný na vyzvanie pracovníka dopravcu alebo štátneho orgánu preukázať svoju totožnosť a predložiť príslušné cestovné doklady, prípadne odpovedať na otázky bezpečnostného charakteru alebo poskytnúť oprávneným štátnym orgánom požadované osobné údaje. Na základe vládneho nariadenia môže byť od dopravcu požadované poskytnutie údajov o cestujúcich alebo sprístupnenie týchto údajov.
 • b) Pri zakúpení letenky alebo rezervácii letenky prostredníctvom cestovnej kancelárie je cestujúci povinný infomovať leteckého dopravcu o svojich zdravotných ťažkostiach, ktoré by mohli skomplikovať jeho prepravu alebo negatívne ovplyvniť priebeh letu.
 • c) Cestujúci je povinný podrobiť sa bezpečnostnej kontrole vykonávanej úradmi alebo poverenými inštitúciami a umožniť kontrolu svojej zapísanej a nezapísanej batožiny.
 • d) Cestujúci je povinný zúčastniť sa colnej kontroly svojej zapísanej a/alebo nezapísanej batožiny. Dopravca nie je zodpovedný za žiadne straty alebo škody spôsobené cestujúcemu, ktoré môžu vzniknúť počas prehliadky alebo v dôsledku nedodržania tejto požiadavky.
 • e) V súlade s použiteľnými medzinárodnými nariadeniami, cestujúci nesmie prevážať vo svojej nezapísanej batožine predmety, materiály a látky uvedené na zozname zakázaných položiek (viz. článok 12.2) a v príslušných právnych normách danej krajiny. Tieto položky musia byť umiestnené v zapísanej batožine. V inom prípade je cestujúci pred letom povinný ich vybrať a nie je oprávnený ich obdržať späť (takéto položky sú zabavené odborne spôsobilými úradmi). Dopravca vylučuje akúkoľvek zodpovednost za škody spôsobené položkami zabavenými z bezpečnostných dôvodov.
 • f) Látky nebezpečnej povahy (výbušniny a strelivo, horľaviny, žieraviny, stlačené plyny, jedy alebo toxické a infekčné materiály, okysličujúce látky, rádioaktívny materiál, magnetický materiál a ostatné nebezpečné látky) možno prepravovať, až na výnimky, iba ako tovar na letecký nákladný list na základe zvláštnych prepravných podmienok.
 • g) Cestujúci je povinný zachovávať opatrnosť primeranú povahe leteckej prevádzky a dbať na pokyny dopravcu (jeho zamestnancov alebo zástupcov) hlavne pri:
  • vybavovaní, zhromažďovaní a pohybe v priestoroch pre cestujúcich,
  • nastupovaní a vystupovaní z lietadla,
  • ukladaní odevov a nezapísanej (kabínovej) batožiny v lietadle.
 • h) Cestujúcí je povinný zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť bezpečnosť a plynulosť leteckej dopravy, rušiť alebo obťažovať ostatných cestujúcich alebo byť príčinou ich sťažností, brániť výkonu povinností pracovníkov dopravcu, poškodiť majetok dopravcu alebo cestujúcich, zdržať sa nadmerného užívania alkoholu na palube lietadla.
 • i) Cestujúci je povinný počas letu nepoužívať dopravcom určené prenosné elektronické zariadenia, ktoré svojou prevádzkou môžu negatívne ovplyvniť funkciu a prevádzku elektronických prístrojov a zariadení lietadla. Porušenie tohto zákazu môže byť potrestané pokutou až do výšky 2.000,- EUR.
  Prenosné elektronické zariadenia, ktoré môžu byť používané počas celého letu:

  • Lekárske nástroje nutné na podporu fyziologických funkcií (kardiostimulátory, načúvacie prístroje)
  • Elektronické hodinky
  • Fotoaparáty
  • Audio a video prehrávače
  • CD, DVD, MP3 prehrávače
  • Elektrické holiace strojčeky
  • Prijímače GPS
  • TV prijímače
  • Rádiové prijímače
  • Kalkulačky

  Prenosné elektronické zariadenia, ktoré môžu byť používané iba v režime airplane/flight (mobilné pripojenie je vypnuté):

  • Mobilné telefóny
  • Tablety
  • Elektronické čítačky
  • Prenosné elektronické hry
  • Mobilné počítače

  Prenosné elektronické zariadenia, ktoré nesmú byť používané počas celého letu:

  • Elektronické cigarety
  • Rádiostanice, všetky druhy vysielačov, VHF skenery
  • Hračky na diaľkové ovládanie alebo prijímače
  • Akékoľvek zariadenie s mobilným pripojením
  • Zariadenie s laserovým paprskom/laserové ukazovátko
 • j) Cestujúci je ďalej povinný:
  • dostaviť sa k vybaveniu a k splneniu všetkých požadovaných formalít a vybavovacích procesov dostatočne včas,
  • uhradiť prípadný servisný poplatok za vybavenie na štandardnej vybavovacej priehradke,
  • bezpodmienečne sa podriadiť príkazom kapitána a členov posádky lietadla počas letu,
  • na výzvu pracovníka dopravcu alebo na pokyn svetelným panelom sa pri vzlete a pristávaní, prípadne v priebehu letu, pripútať bezpečnostnými pásmi,
  • na požiadanie pracovníka dopravcu si presadnúť na určené sedadlo, ak je to nutné z prevádzkových alebo bezpečnostných dôvodov,
  • zdržať sa takého správania, ktoré by mohlo ohroziť bezpečnosť a hladký priebeh leteckej dopravy, obťažovať iných cestujúcich alebo vyvolať ich sťažnosti, obmedziť výkon pracovníkov, poškodiť majetok dopravcu alebo cestujúcich,
  • zdržať sa takého správania, ktoré ohrozuje poriadok a disciplínu na palube lietadla vrátane nadmerného požívania alkoholu,
  • nefajčiť na palube letadla, zákaz fajčenia platí taktiež aj pre tzv. elektronické cigarety. V prípade porušenia tohoto zákazu, cestujúcemu môže byť uložena pokuta až 2.000,- EUR,
  • v prípade zdravotných problémov počas letu, podstúpiť nevyhnutnú prvú pomoc, poskytnúť posádke potrebné osobné údaje a informácie o zdravotnom stave, a následne podstúpiť lekársku prehliadku,
  • zdržať sa potápania v dobe 12 hod. pred zahájením letu, v prípade potápania do väčších hĺbok (s vynorovaním s dekompresnými prestávkami) v dobe v dobe 24 hod. pred odletem,
  • uhradiť dopravcovi všetky náklady za straty a škody, ktoré mu cestujúci spôsobil alebo zapríčinil svojim neprimeraným jednaním (napr. poškodenie interiéru lietadla, ilegálna preprava nebezpečných zvierat alebo vecí, mimoriadne pristátie lietadla a pod.),
  • dodržať úplný zákaz konzumácie alkoholických nápojov prinesených na palubu v príručnej batožine. Kapitán môže v odôvodnených prípadoch požadovať, aby cestujúci preukázal svoju identitu a odobrať mu alkohol na dobu letu,
  • dodržať zákaz používania fotoaparátov, kamier a iného zariadenia zaznamenavajúceho zvuk a/alebo obraz, ktoré by zaznamenalo prácu a postupy posádky na palube letadla,
  • počas letu sa bezpodmienečne podriadiť pokynom veliteľa (kapitána) lietadla a palubného personálu,
  • podrobiť sa predpísanej bezpečnostnej osobnej prehliadke vykonávanej orgánmi štátnej správy alebo poverenými organizáciami,
  • prispôsobiť svoj odev a zovňajšok tak, aby zodpovedal štandardu leteckej dopravy,
  • použitie naslúchadiel a kardiostimulátorov je povolené.

8 POVINNOSTI DOPRAVCU V LETECKEJ DOPRAVE

 • a) Dopravca je povinný zabezpečiť, aby boli cestujúci oboznámení o umiestnení a spôsobe použitia:
  • bezpečnostných pásov,
  • núdzových východov a zariadení určených na spoločné použitie,
  • záchranných viest a kyslíkových prístrojov, ak sú tieto prostriedky predpísané pre použitie cestujúcimi,
  • iných núdzových zariadení určených na individuálne použitie.
 • b) Cestujúci musí byť oboznámený o zákaze fajčenia a používania elektronických prístrojov na palube lietadla.
 • c) V nutnom prípade dopravca informuje cestujúceho o nutných opatreniach k zachovaniu bezpečnosti a poriadku na palube a o dôsledkoch porušenia týchto opatrení zo strany cestujúceho.
 • d) V prípade potreby je dopravca povinný poučiť cestujúcich o núdzových postupoch vhodných pre danú situáciu.
 • e) Dopravca je povinný zabezpečiť možnosť pripútania cestujúcich bezpečnostnými pásmi pri vzlete, pristátí, turbulencii a kedykoľvek na výzvu veliteľa (kapitána) lietadla a poučiť cestujúceho o ukladaní jeho vecí v letadle.
 • f) Pokiaľ, podľa názoru dopravcu, správanie cestujúceho na palube predstavuje nebezpečie pre lietadlo, alebo akúkoľvek osobu alebo majetok na palube, alebo sťažuje výkon povinností pracovníkom dopravcu, alebo pokiaľ sa cestujúci nepodriadi pokynom pracovníkov dopravcu, alebo sa správa takým spôsobom, že obťažuje iných cestujúcich, môže dopravca prijať opatrenia, ktoré považuje za vhodné k zastaveniu takéhoto správania, vrátane použitia donucovacích prostriedkov, vyloženia takéhoto cestujúceho z lietadla po pristátí a odmietnutia ďalšej prepravy cestujúceho.
 • g) Dopravca si vyhradzuje právo vymáhať náhradu škody od cestujúceho, ktorý spôsobil škodu inému cestujúcemu a/alebo dopravcovi.
 • h) V záujme zaistenia ochrany letu pred protiprávnými činmi, ako aj bezpečnosti a poriadku na palube lietadla, kapitán lietadla je splnomocnený vydať inštrukcie všetkým osobám na palube a všetky osoby na palube lietadla sú povinné podriadiť sa pokynom velitela.
 • i) Let dopravcu môže byť vykonaný typom lietadla, ktorý sa líši od typu lietadla uvedeného v pôvodnom letovom poriadku.
 • j) Let dopravcu môže byť prevádzkovaný lietadlom iného dopravcu. Na základe Článku 11 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.2111/2005 zo dňa 14. decembra 2005, cestujúci musia byť v takomto prípade príslušne informovaní.

9 VYLÚČENIE Z PREPRAVY

9.1 Právo vylúčenia z prepravy

 • a) Dopravca môže odmietnuť prepravu cestujúceho alebo batožiny a to hlavne v prípade, že podľa jeho názoru:
  • je nutné dodržať zákony, vyhlášky a nariadenia štátu odletu, medzipristátia alebo príletu, alebo štátu, nad ktorého územím bude let vykonávaný,
  • správanie, fyzický alebo mentálny stav cestujúceho vedie k narušeniu dobrých mravov, čo môže vyvolať obavu iných cestujúcich, alebo je cestujúci hrozbou pre seba samého, pre iných cestujúcich a/alebo voči majetku tretích strán,
  • správanie cestujúceho by mohlo ohroziť bezpečnosť leteckej dopravy alebo verejný poriadok,
  • sa cestujúci nepodriadil inštrukciám a pokynom pracovníkov dopravcu, zástupcov štátnych orgánov a/alebo pracovníkov letiska, hlavne inštrukciám ohľadom bezpečnosti a poriadku na palube,
  • cestujúci odmietol podstúpiť bezpečnostnú kontrolu vykonávanú poverenými zložkami na letisku,
  • neboli uhradené príslušné poplatky alebo taxy v svislosti s leteckou prepravou,
  • sa cestujúci nepreukáže v súvislosti s leteckou prepravou platnými dokumentami,
  • cestujúci nie je schopný preukázať, že je osobou, na ktorej meno bola zakúpená letenka alebo vykonaná rezervácia,
  • letenka cestujúceho:
   • (a) bola zničená alebo poškozená,
   • (b) cestujúci sa odmietol vzdať svojich cestovných dokladov proti potvrdeniu v prípade, že toto príslušné vládne úrady vyžadujú,
   • (c) bola získaná neoprávnene,
   • (d) je uvádzaná ako stratená alebo odcudzená,
   • (e) je sfalšovaná,
   • (f) letový kupón bol zmenený niekým iným, ako je dopravca alebo ním poverený zástupca; dopravca si vyhradzuje právo takúto letenku zadržať,
   • (g) nie je vystavená dopravcom, alebo nie je dopravcom akceptovaná,
  • cestujúci nie je uvedený v elektronickom zozname cestujúcich (v prípade použitia hromadnej letenky, elektronickej letenky alebo potvrdenia cesty),
  • cestujúci sa nedostavil k odletu včas (podľa čl. 6.1 týchto podmienok),
  • vstup cestujúceho do krajiny odletu, krajiny príletu alebo krajiny, nad ktorej územím je let prevádzkovaný, bol odmietnutý,
  • počas predchádzajúcich letov sa cestujúci správal spôsobom, ktorý porušuje právo (hlavne v oblasti bezpečnosti leteckej dopravy), alebo dobré mravy, a existuje odôvodnené podozrenie, že vzhľadom k stavu cestujúceho sa toto správanie môže opakovať,
  • správanie cestujúceho môže predstavovať alebo predstavuje priestupok alebo trestný čin,
  • vylúčenie z prepravy je nutné z bezpečnostných dôvodov, keď je cestujúci pod vplyvom alkoholu a/alebo omamných látok,
  • je tak vykonané v súlade s Tokijským dohovorom,
  • preprava cestujúceho je v rozpore s predpismi dopravcu,
  • preprava cestujúceho je v rozpore s Prevádzkovou príručkou dopravcu,
  • oblečenie a zovňajšok cestujúceho nezodpovedá štandardu leteckej prepravy,
  • cestujúci má infekčnú chorobu, ktorá podlieha povinnému hláseniu,
  • cestujúci vyžaduje špeciálnu asistenciu, ktorú dopravca nemôže poskytnúť alebo ich náklady by boli neúmerne vysoké.

  V prípade, že nastane jedna z vyššie uvedených príčin, dopravca odmietne prepraviť cestujúceho alebo vylúči cestujúceho z prepravy. Dopravca nie je v takomto prípade zodpovedný za žiadne straty alebo škody spôsobené odmietnutím prepravy alebo vylúčením z prepravy.
  Od cestujúceho môže byť tiež vymáhaná škoda za náklady vzniknuté v súvislosti s odmietnutím jeho prepravy alebo v súvislosti s jeho vylúčením z prepravy.

10 PODMIENENÉ PRIJATIE K PREPRAVE

 • a) Preprava cestujúceho, ktorému by vzhľadom k jeho telesnému alebo duševnému stavu či veku hrozilo pri leteckej doprave nebezpečenstvo ujmy na zdraví alebo iná škoda, sa vykonáva za podmienky, že dopravca nezodpovedá za prípadné zranenie, ochorenie alebo inú ujmu na zdraví vrátane úmrtia cestujúceho a za škodu na veciach, ktoré má cestujúci so sebou, ak by k takej ujme alebo škode prišlo v súvislosti alebo následkom prepravy.
 • b) Dopravca má právo z bezpečnostných dôvodov odmietnuť prepravu telesne alebo duševne postihnutého cestujúceho bez doprovodu. Chorý cestujúci musí mať pri vybavení a po celú dobu letu so sebou potvrdenie ošetrujúcho lekára na predpísanom formulári, že je schopný leteckej prepravy.
 • c) Na letoch do/z USA je lekárske potvrdenie požadované v týchto prípadoch:
  • požiadavka na službu nosítiek (stretcher) / pri inkubátor
  • požiadavka na lekársky kyslík počas letu
  • v ostatných prípadoch podľa ustanovení v odstavci 10.1 d) (okrem vyššie uvedených) je lekárske potvrdenie iba doporučené.
 • d) Na všetkých ostatných letoch (okrem letov do/z USA) je lekárske potvrdenie požadované v týchto prípadoch:
  • infarkt (do 21 dní od udalosti),
  • mŕtvica (do 10 dní od udalosti),
  • novonarodené deti (do 7 dní od pôrodu),
  • choroba z dekompresie,
  • pneumotorax (do 14 dní od udalosti),
  • požiadavka na službu stretcher / pri cestovaní s inkubátorom,
  • požiadavka na lekársky kyslík počas letu,
  • neschopnosť sedieť vzpriamene,
  • poranenie hlavy (do 14 dní od udalosti),
  • zlomeniny (okrem nekomplikovaných zlomenín horných končatín a prstov horných končatín),
  • sadra (okrem sadier horných končatín a prstov horných končatín),
  • pokročilé štádium tehotenstva,
  • ťažká žilová trombóza,
  • ťažká duševná choroba (cestujúci musí cestovať s doprovodom, ktorý má zabezpečené vedľajšie sedadlo),
  • akákoľvek vážna alebo akútna infekčná choroba (vrátane ovčích kiahní)
 • e) Potvrdenie od lekára je platné po dobu 14 dní od dátumu vystavenia.
 • f) V prípade náhleho úmrtia cestujúceho počas letu budú jeho pozostatky vyložené z lietadla na najbližšom letisku a protokolárne odovzdané kompetentným orgánom k ďalšiemu vyšetreniu a objednaniu náhradnej prepravy.

11 PREPRAVA CESTUJÚCICH SO ZVLÁŠTNYMI POŽIADAVKAMI

11.1 Všeobecne

 • a) Cestujúci, ktorí vyžadujú zvláštnu aistenciu a/alebo starostlivosť, musia o tejto skutočnosti informovať cestovnú kanceláriu alebo call centrum dopravcu v dobe rezervácie.
 • b) Dopravca vynaloží úsilie, aby umožnil prepravu chorým osobám, osobám so zdravotným postihnutím, nesprevádzaným deťom alebo tehotným ženám. Prijatie nesprevádzaných detí, chorých osôb, osôb so zdravotným postihnutím alebo tehotných žien k preprave môže podliehať predchádzajúcej konzultácii s dopravcom o podmienkach takejto prepravy v súlade s použitým právom.
 • c) S ohľadom na rozšírené bezpečnostné opatrenia by mali cestujúci, ktorí vyžadujú zvláštnu starostlivosť a rodičia s malými deťmi vopred upozorniť pracovníkov letiska na svoje požiadavky.
 • d) Cestujúci so zvláštnymi požiadavkami sú podrobení bezpečnostnej kontrole pred nástupom do lietadla. Invalidné vozíky, barle a nosítka sú podrobené manuálnej bezpečnostnej kontrole.
 • e) Vzhľadom k bezpečnostným požiadavkam, cestujúci so zvláštnymi potrebami nemôžu obsadzovať sedadlá blízko núdzových východov lietadla.
 • f) Dopravca zaistí, aby osoba sprevádzajúca cestujúceho s obmedzenou pohyblivosťou bola umiestnaná na sedadle vedľa tohto cestujúceho, pokiaľ skutočnosť, že sa cesta uskutoční s doprovodom, bola dopravcovi oznámená najneskôr 48 hodín pred odletom.
 • g) Dopravca nie je zodpovedný za žiadne zranenie, ochorenie alebo iné poškodenie zdravia vrátane úmrtia a za škody na batožine vzniknuté počas prepravy, pokiaľ by boli spôsobené fyzickým stavom cestujúceho, mentálnym stavom cestujúceho alebo jeho vekom.

11.2 Preprava cestujúcich s obmedzenou pohyblivosťou

 • a) Cestujúci s obmedzenou pohyblivosťou sú tí cestujúci, ktorých aktuálny zdravotný alebo fyzický stav vyžaduje zvláštnu starostlivosť zo strany dopravcu. Rozsah starostlivosti počas cesty podlieha bezpečnostným predpisom pre leteckú dopravu, vybaveniu lietadla dopravcu a miestnym podmienkám daného letiska.
 • b) Cestujúci, ktorí majú v úmysle cestovať s vlastným invalidným vozíkom alebo iným zariadením uľahčujúcim pohyb, sú povinní o tejto skutočnosti informovať dopravcu pri rezervácii alebo pri zakúpení letenky, alebo kedykoľvek potom, nie však neskôr ako 48 hodín pred odletom. Počas vybavenia bude osobný invalidný vozík odovzdaný pracovníkovi letiska za účelom jeho naloženia do nákladného priestoru lietadla. Cestujúci si ho bude môcť vyzdvihnúť na letisku príletu. Pracovníci letiska poskytnú pomoc cestujúcim pri presune od vybavovacej prepážky k lietadlu a od lietadla do priestoru vyzdvihnutia batožiny po lete, a to s využitím iného invalidného vozíka. Cestujúci musia dopravcovi poskytnúť informáciu o rozmeroch a váhe invalidného vozíka. Cestujúci môže bezplatne prevážať dva plne zložiteľné invalidné vozíky nad rámec bezplatne prevážaných zapísaných batožín. Nie je umožnené prepravovať invalidné vozíky, ktorých batérie obsahujú žieraviny.
 • c) Časť sedadiel na palube umožňuje zdvihnutie podrúčok. Pokiaľ je to možné, dopravca zaistí, aby tieto sedačky boli k dispozícii prednostne cestujúcim s obmedzenou pohyblivosťou.
 • d) Niektoré toalety na palube sú vybavené ručnými madlami, ktorých použitie uľahčí použitie toalety cestujúcim s obmedzenou pohyblivosťou.
 • e) Dopravca si vyhradzuje právo zmeniť typ lietadla v prípade, keď let nie je možné prevádzkovať jeho vlastným lietadlom a je prevádzkovaný iným lietadlom iného dopravcu. Dopravca v takomto prípade o tomto fakte okamžite informuje cestovnú kanceláriu, alebo v prípade individuálnej rezervácie priamo cestujúceho e-mailom alebo telefonicky. Dopravca musí v tomto prípade zaistiť, aby prepravná trieda a vybavenie lietadla neboli horšie, ako v prípade prepravy vlastným lietadlom dopravcu.
 • f) Palubný sprievodca môže poskytnúť pomoc cestujúcemu s obmedzenou pohyblivosťou pri ceste na toaletu a z toalety, ale nie je oprávnený k tomu, aby zdvíhal cestujúceho z vozíku alebo mu asistoval priamo na toalete.

11.3 Preprava cestujúcich s asistenčným psom

 • a) Zrakovo postihnutí alebo iní cestujúci, ktorí sú závislí na asistencii vodiaceho psa, musia dopravcovi predložiť osvedčenie, že pes je vycvičený pre pomoc osobám so zdravotným postihnutím a cestovné doklady asistenčného psa. Asistenčný pes musí byť prepravovaný v postroji na vôdzke, ďalej je doporučený náhubok. Preprava asistenčných psov je zdarma.

11.4 Preprava tehotných žien

 • a) Tehotné ženy po 34. týždni (po 28. týždni u viacpočetného) tehotenstva nebudú za žiadnych okolností prijaté k preprave. Tehotné ženy v pokročilom štádiu tehotenstva, ktoré nebudú schopné doložiť týždeň tehotenstva (tehotenský preukaz, potvrdenie od lekára alebo podobný dokument), taktiež nebudú prijaté k preprave.

11.5 Preprava detí vo veku do 2 rokov

 • a) Dieťaťom do 2 rokov je dieťa vo veku od narodenia do dovŕšenia 2. roku života. V prípade spiatočného letu je rozhodujúcim časom dátum návratu.
 • b) Dieťa do 2 rokov nemá nárok na vlastné sedadlo a na občerstvenie a je prepravované na kolenách doprevádzajúcej osoby (s výnimkou použitia certifikovanej detskej autosedačky v zmysle článku d) týchto Podmienok).
 • c) Dospelý cestujúci môže na linkách prevádzkovaných skupinou Travel Service cestovať s maximálne jedným dieťaťom vo veku do 2 rokov. Na jeden rad 3 sedadiel je povolené umiestniť len jedno dieťa vo veku do 2 rokov.
 • d) Použitie detskej autosedačky je povolené na základe týchto podmienok:
  • cestujúci má na umiestnenie detskej autosedačky zakúpené osobitné sedadlo,
  • detská autosedačka je certifikovaná na použitie v leteckej doprave a certifikácia je na sedačke vyznačená,
  • detská autosedačka môže byť použitá iba vtedy, ak ju je možné pripútať dvojbodovým pásom a takto musí zostať upevnená počas celého letu.
 • e) Deti mladšie ako 2 roky nemôžu cestovať v rade s núdzovým východom.

11.6 Nesprevádzané deti

 • a) Deti mladšie ako 6 rokov nemôžu byť prepravované bez doprovodu dospelej osoby (sprevádzajúca osoba musí mať najmenej 18 rokov).
 • b) Deti vo veku 6 až 11 rokov môžu cestovať bez doprovodu dospelej osoby (nesprevádzané deti - UM). V takomto prípade poskytne dopravca nesprevádzanému dieťaťu asistenčnú službu na letisku odletu a na letisku príletu. Za dieťa je zodpovedná dospelá osoba, ktorá odovzdáva nesprevádzané dieťa k preprave. Táto osoba musí byť plnoletá a musí dopravcovi poskytnúť písomné potvrdenie na príslušnom formulári, že nesprevádzané dieťa bude očakávané na letisku príletu inou dospelou osobou. V prípade, že dospelá osoba nebude očakávať nesprevádzané dieťa na letisku príletu, akékoľvek náklady týkajúce sa poskytnutia starostlivosti nesprevádzanému dieťaťu pôjdu na ťarchu osobe, ktorá dieťa odovzdala k preprave na letisku odletu. Dopravca je oprávnený požadovať doklad o veku dieťaťa. Rodičia/opatrovníci/sprevádzajúca osoba musia na letisku odletu zotrvať až do odletu lietadla.
 • c) Cestujúcim vo veku 12 až 17 rokov vrátane môže byť na žiadosť rodičov alebo zákonného zástupcu poskytnutá asistenčná služba (MAAS). Asistenčná služba (UM/MAAS) je spoplatnená v súlade s cenníkom dopravcu.
 • d) Preprava nesprevádzaného dieťaťa (UM) a asistenčná služba (MAAS) je možná iba na základe predchádzajúceho oznámenia takejto prepravy dopravcovi a to najneskôr 48 hod. pred odletom.

12 BATOŽINA

12.1 Všeobecne

 • a) Batožina sa prepravuje ako zapísaná a nezapísaná. Cestujúci má právo na bezplatnú prepravu batožiny podľa ďalších ustanovení týchto Podmienok. Za vybavenie na štandardnej vybavovacej priehradke môže byť vybraný dodatočný servisný poplatok.
 • b) Cestujúci nesmie prepravovať:
  • batožinu a predmety, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť letu, osôb a majetku a ďalej batožinu a veci, ktoré by mohli byť pri leteckej preprave ľahko poškodené, ktorých obal je nevyhovujúci alebo môžu byť na obtiaž cestujúcim,
  • predmety, ktoré sú špecifikované v predpisoch Medzinárodnej organizácie civilného letectva (ICAO), Medzinárodného združenia leteckých dopravcov (IATA) a predpisoch dopravcu ako nebezpečný náklad,
  • predmety, ktoré sú zakázané k preprave podľa príslušných zákonov, predpisov alebo nariadení daného štátu,
  • predmety, ktoré podľa názoru dopravcu nie sú vhodné k preprave vzhľadom k ich váhe, veľkosti alebo charakteru.
 • c) Cestujúci nesmie z bezpečnostných dôvodov prepravovať v kabíne lietadla nasledujúce predmety: nože (všetkých dĺžok čepelí), nože na otváranie korešpondencie, nožnice (všetkých veľkostí), zbrane prípadne hračky alebo repliky zbraní (z umelých hmôt alebo kovové), praky, domáce príbory, čepele a žiletky, remeselnícke náradie, šípky, vývrtky, injekčné striekačky (výnimkou sú zdravotné dôvody), pletacie ihlice, športové palice, biliardové tága, kovové pilníky na nehty a ďalšie predmety, ktoré považujú bezpečnostné zložky letiska za nebezpečné a mohli by byť zneužité na ohrozenie bezpečnosti cestujúcich alebo posádky lietadla. Predmety z vyššie uvedeného zoznamu nájdené počas bezpečnostnej kontroly na letisku budú zabavené bez náhrady.

12.2 Nezapísaná batožina

 • a) Cestujúci má právo vziať si na palubu lietadla jednu nezapísanú batožinu a predmety pre osobnú potrebu. Batožina môže mať maximálnu hmotnosť 5 kg a mať maximálnu dĺžku 56 cm, maximálnu šírku 45 cm a maximálnu hĺbku 25 cm, avšak súčet všetkých troch rozmerov môžu byť maximálne 115 cm vrátane držadla a koliesok.
 • b) Medzi predmety pre osobnú potrebu zaraďujeme:
  • dámsku kabelku,
  • kabát, šál alebo prikrývku,
  • dáždnik alebo vychádzkovú palicu,
  • malý fotoaparát, kameru alebo ďalekohľad,
  • malý prenosný počítač,
  • čítanie na dobu letu,
  • jedlo pre dieťa na dobu letu,
  • barle alebo podporné prístroje a celkom zložený vozík pre invalidné osoby (ktorý sa z priestorových dôvodov ukladá do nákladového priestoru lietadla),
  • necertifikovanú detskú autosedačku v prípade, ak sa vojde do uzatvárateľnej schránky nad hlavami cestujúcich,
  • certifikovanú detskú autosedačku v prípade, ak cestujúci má na jej umiestnenie zakúpené osobitné sedadlo.
 • c) Dopravca je oprávnený sa presvedčiť o rozmeroch nezapísanej batožiny a celkovej hmotnosti všetkých predmetov, ktoré si cestujúci berie so sebou na palubu lietadla.
 • d) Nasledujúce položky sú zakázané ako v priestore za bezpečnostnou kontrolou, tak na palube lietadla:
  • Strelné zbrane a iné zbrane, akýkoľvek predmet, ktorý môže alebo predmet, ktorý zrejme môže vystreľovať projektily alebo spôsobiť zranenie ako napríklad:
   • Všetky strelné zbrane (bojové a športové pištole, revolvéry, pušky, brokovnice, vzduchové pištole, guličkové palné zbrane atď.)
   • Napodobeniny a imitácie strelných zbraní
   • Zapaľovače v tvare strelnej zbrane
   • Jednotlivé súčasti strelných zbraní (s výnimkou teleskopických vizuálnych prístrojov a mieridiel)
   • Jatočné pištole
   • Signálne svetlice
   • Štartovacie pištole
   • Detské pištolky všetkých druhov
   • Guličkové zbrane
   • Kuše
   • Praky
   • Harpúny a oštepy
   • Priemyslové klincové a nastreľovacie pištole
   • Prístroje spôsobujúce zľaknutie alebo šok, ako napríklad bodáky na dobytok, balisticky navádzané energetické zbrane (diaľkové elektrické paralyzéry)
  • Špicaté/ostré zbrane a ostré predmety alebo ich napodobeniny, ktoré mžu spôsobiť zranenia ako napríklad:
   • Sekery a sekerky
   • Šípy a šipky
   • Čepele
   • Žiletky
   • Harpúny a oštepy
   • Čakany a krompáče
   • Korčule
   • Uzamykateľné alebo vystreľovacie nože s čepeľou akejkoľvek dĺžky
   • Nože, ako skutočné tak obradné, s čepeľou v prípade dĺžky väčšej ako 6 cm, kovové alebo z iného materiálu dostatočnej tvrdosti použiteľné ako potenciálna zbraň
   • Sekáčiky na mäso
   • Mačety
   • Otvorené britvy a čepielky (nevzťahuje sa na bezpečnostné alebo jednorázové holiace strojčeky so zakrytou čepeľou)
   • Šable, meče a dýky
   • Skalpely
   • Nožničky o dĺžke ostria väčšej ako 6 cm
   • Lyžiarske, chodcovské a turistické paličky
   • Stanové kolíky
   • Vrhacie hviezdice
   • Náradie, ktoré môže byť použité ako špičatá a ostrá zbraň, napríklad vrtáky a vrtacie korunky, frézy, užitkové nože, všetky píly, skrutkovače, páčidla, kladivá, kliešte, uťahováky/napínaky, pájkové horáky
   • Iné položky, ktoré nevyzerajú ako zbrane, so zakrytými čepeľami
  • Tupé nástroje, ktoré môžu spôsobiť zranenie ako napríklad:
   • Baseballové a softballové pálky
   • Biliardové, kulečníkové a pólové tága
   • Palice alebo obušky - pevné alebo pružné, ako napríklad kotlíkové podstavce, pirátske koly, nočné tyčky a teleskopické obušky
   • Kriketové pálky
   • Golfové palice
   • Hokejky
   • Lakrosové palice
   • Kajakárske a kanoistické pádla
   • Skateboardy
   • Rybárske prúty
   • Výstroj bojového umenia, napríklad boxery, palice, obušky, čakany, valčekové upínače, kubotany, prívesky
  • Výbušniny a horľavé látky, ktoré môžu byť nebezpečné pre cestujúcich a posádku alebo pre lietadlo a majetok ako napríklad:
   • Munícia
   • Rozbušky
   • Detonátory a poistky
   • Výbušniny a výbušné zariadenia
   • Napodobeniny alebo imitácie výbušného materiálu alebo zariadenia
   • Míny alebo iná vojenská výzbroj obsahujúca výbušniny
   • Granáty všetkých druhov
   • Plyn a plynové zásobníky, ako napríklad bután, propán, acetylén, kyslík - vo veľkom množstve
   • Ohňostroje, svetlice v akejkoľvek forme a iná pyrotechnika (vrátane zábavnej pyrotechniky a detských kapsúl)
   • Nebezpečné zápalky
   • Kanystre vyvolávajúce dym alebo patróny
   • Horľavé kvapalné palivo jako napríklad benzín, nafta, náplne do zapaľovačov, alkohol, etanol
   • Farba v spreji alebo iné podobné položky
   • Terpentín a riedidlá
   • Alkoholické nápoje obsahujúce viac ako 70 % alkoholu
  • Výbušniny a toxické látky, ktoré môžu byť nebezpečné pre cestujúcich a posádku alebo pre lietadlo a majetok, ako napríklad:
   • Kyseliny a zásadité látky, ako napríklad „mokré“ batérie, ktoré môžu vytiecť
   • Žieraviny alebo bieliace látky, ako napríklad ortuť, chlór
   • Zneškodňujúce alebo paralyzačné spreje, ako napríklad slzné a korenisté spreje, slzný plyn
   • Gélové a paralyzujúce spreje
   • Rádioaktivný materiál, ako napríklad zdravotnické a komerčné izotopy
   • Jedy
   • Infekčný alebo nebezpečný bio materiál, ako napríklad infikovaná krv, baktérie a vírusy
   • Materiál, ktorý je schopný samovznietenia alebo horenia
   • Hasiace prístroje
  • Tekutiny a položky podobného zloženia:
   • Kvapalné látky (gély, pasty, pleťové vody, tekutá/pevná zmes a obsah tlakových zásobníkov, zubné pasty, vlasové gély, nápoje, polievky, parfémy, deodoranty, holiace peny, aerosóly a ostatné položky podobného zloženia) s výnimkou:
    • Tekutiny v jednotlivých nádobách o objeme nižšom ako 100 mililitrov alebo podobného objemu, ktoré sa umiestnia v priehľadnom uzatvárateľnom plastovom obale o objeme do 1 litra,
    • Tekutiny, ktoré môžu byť nevyhnutné pre zdravotnícke účely alebo z dôvodu zvláštnej diéty, vrátane detskej stravy,
    • Tekutiny, ktoré sú zakúpené na letisku v priestore za bezpečnostnou kontrolou za predpokladu, že tekutina je zabalená v obale s uzáverom, ktorý umožní ľahkú kontrolu obsahu pre prípad jeho porušenia. Doklad potvrdzujúci nákup na danom letisku v rovnaký deň musí byť k dispozícii,
    • Tekutiny, ktoré sú zakúpené v rovnaký deň na inom letisku Spoločenstva za podmienky, že je táto tekutina zabalená v obale s uzáverom, který umožní ľahkú kontrolu obsahu pre prípad jeho porušenia. Doklad potvrdzujúci nákup na danom letisku (v priestore za bezpečnostnou kontrolou) v rovnaký deň musí byť k dispozícii,
    • Tekutiny, ktoré sú zakúpené na palube lietadla leteckého prepravcu Spoločenstva za podmienky, že tekutina je zabalená v obale s uzáverom, ktorý umožní ľahkú kontrolu obsahu pre prípad jeho porušenia. Doklad potvrdzujúci nákup v ten istý deň na palube lietadla Spoločenstva musí byť k dispozícii,
 • e) Nezapísaná batožina sa musí zmestiť pod sedadlo pred cestujúcim alebo do úložného priestoru v kabíne nad sedadlami cestujúcich. Predmety, ktoré nespĺňajú podmienky pre nezapísanú batožinu, budú dodatočne vybavené ako zapísaná batožina. Z kapacitných dôvodov môže byť nezapísaná batožina prepravovaná v batožinovom priestore.
 • f) Dopravca nenesie zodpovednosť za prípadnú stratu alebo poškodenie nezapísanej batožiny a osobných vecí cestujúcich.

12.3 Zapísaná batožina

 • a) Za batožinu, ktorú cestujúci odovzdá dopravcovi k preprave (zapísaná batožina), je cestujúcemu ako potvrdenie o prevzatí vydaný identifikačný ústrižok batožinového lístka, ktorý je cestujúci povinný uschovať pre prípadnú reklamáciu. Dopravca nezodpovedá za batožinu, ktorá nebola ihneď po prílete vyzdvihnutá.
 • b) Zapísaná batožina musí byť zabalená v kufroch alebo v iných obaloch vhodných pre bezpečnú dopravu. Takáto batožina musí byť uzatvorená/uzamknutá a zaistená proti samovolnému otvoreniu.
 • c) Každá batožina musí byť pred prijatím k preprave označená menovkou s vyplneným menom a kontaktnou adresou v mieste pobytu (napr. názov a adresa hotela, adresa trvalého pobytu a pod.). Meno uvedené na menovke musí súhlasiť s menom na letenke a v cestovnom doklade. Batožina, vrátane batožiny s uzatváraním na zips, musí byť uzatvorená, aby počas prepravy nedošlo k jej samovoľnému otvoreniu.
 • d) Zapísaná batožina sa prepravuje v nákladovom priestore lietadla a prepraví sa spravidla tým istým lietadlom ako cestujúci. Ak nie je takáto preprava možná z dôvodu nedostatočnej prepravnej kapacity alebo z dôvodu preťaženia lietadla, uskutoční sa najbližším možným spojením s ohľadom na prepravnú kapacitu, pokiaľ nebolo dohodnuté inak.
 • e) Každý cestujúcí s nárokom na sedadlo v lietadle má nárok na všetkých letoch (okrem letov do/z USA) na bezplatnú prepravu zapísanej batožiny o celkovej hmotnosti maximálne:
  • 20 kg v prepravnej triede Business Class (C)
  • 15 kg v prepravnej triede Economy Class (Y)
 • f) Každý cestujúci s nárokom na sedadlo v lietadle má nárok na letoch do/z USA na bezplatnú prepravu jedného kusu zapísanej batožiny o celkovej hmotnosti maximálne:
  • 20 kg v prepravnej triede Business Class (C)
  • 15 kg v prepravnej triede Economy Class (Y)
 • g) V prípade prepravy podľa článku 2.2 týchto podmienok (charterové lety) môže byť váhový limit podľa čl. 11.3 d) upravený podmienkami uvedenými v zmluve o prenájme. Objednávateľ letu je v tomto prípade povinný informovať cestujúceho o stanovenom váhovom limite.
 • h) V prípade, ak má cestujúci zakúpené sedadlo naviac, váhový limit sa mu navýši o povolený váhový limit vzťahujúci sa k takto zakúpenému sedadlu.
 • i) V prípade, že letia dvaja alebo viacerí cestujúci preukázateľne spoločne ako skupina (rodina, partneri) tým istým letom, resp. tými istými letmi, a vybavujú sa spoločne, umožňuje dopravca ich batožinu združovať („poolovať“), to znamená, že ich nároky na voľnú váhu batožiny sa spočítajú a batožina je vybavená spoločne na jedného cestujúceho.
 • j) Maximálna váha jedného kusu batožiny nesmie v žiadnom prípade prekročiť 32 kg a batožina musí spĺňať nasledujúce obmedzenia v rozmeroch: dĺžka každej strany menšia ako 150 cm a súčet všetkých troch strán menší ako 250 cm.
 • k) Batožina väčších rozmerov ako stanovuje článok j) sa považuje za nadrozmernú batožinu a môže byť prijatá k preprave len po predchádzajúcom schválení dopravcom a po zaplatení príslušného poplatku podľa cenníka dopravcu.
 • l) Dopravca nie je povinný prepraviť nadrozmernú batožinu, ale podnikne všetky nevyhnutné kroky k tomu, aby takáto batožina bola prepravená, pokiaľ to dovolia prepravné kapacity.
 • m) Bezplatne sa prepravujú kočíky, detské postielky, sedačky pre deti, invalidné vozíky na suché alebo gélové batérie.
 • n) Následujúce položky a látky nie sú v zapísanej batožine povolené:
  • Akýkoľvek druh horľavých látok alebo výbušnín, ktorý ohrozuje zdravie cestujúcich a posádky alebo bezpečnosť lietadla alebo majetek, ako napríklad:
   • Výbušniny a výbušné zariadenia predovšetkým detonátory, poistky, granáty, míny, bomby a rakety
   • Granátomety a iné položky alebo zariadenia používané k odpaľovaniu materiálov, látok alebo výbušných zariadení
   • Všetky druhy detonátorov a výbušných látok
   • Kufry a tašky opatrené vlastnými deštruktívnymi prvkami, ktoré vyvolávajú dym a dymové clony
   • Práškové látky na výrobu pyrotechnických zariadení amatérskym spôsobom, ako napríklad dusičnan amonný, síra, drevené uhlie
   • Výcvikové granáty a ich atrapy
   • Výbušné nástražné prístroje
   • Všetky druhy horľavých látok a materiál vrátane horčíka, ako aj benzínu a metanolu
   • Súčasti palivových systémov obsahujúce palivo
   • Alkohol s obsahom vyšším ako 70 % alkoholu (je rovnako zakázaný v palivových nádržiach vozidiel)
   • Plyny: propán, bután
   • Všetky druhy náplní do zapaľovačov
   • Ohňostroje a svetlice
  • Akýkoľvek druh chemických alebo toxických látok, ktoré ohrozujú zdravie cestujúcich a posádky alebo bezpečnosť lietadla, alebo majetok, ako napríklad:
   • Jedy a toxické látky alebo látky spôsobujúce infekčné ochorenie vrátane jedov na myši a krysy, infikovaná krv,
   • Rádioaktivné materiály vrátane zdravotných a priemyselných izotopov
   • Paralyzujúci plyn, odpaľovacie zariadenia tekutín a gélov
   • Pištole a revolvéry s paralyzujúcim plynom (ako napríklad slzný plyn)
   • Ručné granáty s paralyzujúcim plynom (ako napríklad slzný plyn)
   • Akékoľvek predmety, ktoré obsahujú dráždivé, paralyzujúce látky a látky spôsobujúce zľaknutie, alebo iné látky, ktoré sa používajú k útoku na ľudí
   • Žieravé chemikálie
   • Žieraviny vrátane ortuti a batérií
   • Nádoby so sódou
   • Farby a rozpúšťadlá
   • Oxidačné činidlá a organické peroxidy vrátane bieliacich súprav a súprav chemickej opravy karosérií áut
   • Nádoby so stlačeným plynom (bután, propán), ako aj plynové nádoby na cesty (môžu byť prepravované, pokiaľ sú bez akéhokoľvek zbytkového plynu)
   • Kyslíkové bomby/ podvodné výbojky (prepravovať je možné prázdné kyslíkové bomby alebo deaktivované podvodné výbojky)
 • o) Cestujúci nesmie prepravovať v zapísanej batožine krehké veci (napr. parfémy, toaletné vody, dioptrické a slnečné okuliare, kontaktné šošovky, fľaše, sklo, porcelán, vodnú fajku) alebo predmety podliehajúce rýchlej skaze, lieky, peniaze, kreditné karty, cenné a umelecké predmety, šperky a predmety z drahých kovov, kľúče, cenné papiere, akcie a dlhopisy, obchodné dokumenty, pasy alebo iné identifikačné doklady, nosiče dát, elektronické prístroje (walkman, CD prehrávač, fotoaparát, videokamera, MP3, mobilný telefón, prenosný počítač atď.) vrátane príslušenstva. Dopravca nezodpovedá za prípadnú stratu alebo poškodenie vyššie uvedených predmetov.
 • p) Batožina, za ktorú dopravca nenesie zodpovednosť, je:
  • zle zabalená batožina,
  • bicykle bez obalu,
  • kočíky bez obalu alebo fólie.

12.4 Batožina prepravovaná za zvláštnych podmienok

 • a) Zbrane a munícia sú prijateľné k preprave ako zapísaná batožina v súlade s podmienkami a predpismi dopravcu a so súhlasom dopravcu. Zbrane nesmú byť nabité, musia byť vybavené ochranným uzáverom a vhodne zabalené. Preprava munície sa riadi predpismi ICAO a IATA o preprave nebezpečného nákladu. Preprava zbraní a munície podlieha poplatkom podľa platného cenníka dopravcu.
 • b) Starožitné zbrane, meče, nože a podobné starožitnosti možno akceptovať ako zapísanú batožinu v súlade s podmienkami a predpismi dopravcu, avšak nie je povolené prevážať ich v kabíne lietadla.
 • c) Cenné, krehké alebo ľahko rozbitné predmety (napr. hudobné nástroje, lustre a pod.), ktoré sú zabalené v ochrannom obale, si cestujúci, na základe predchádzajúceho súhlasu dopravcu, môže zobrať do kabíny pre cestujúcich ako batožinu a prepraviť na samostatnej sedačke. Pre takúto batožinu musí mať cestujúci vopred potvrdené miesto spoločne s miestom pre cestujúceho. Pri rezervácii miesta pre batožinu musia byť oznámené jej rozmery a hmotnosť. Oznámenie dopravcovi / rezervácia miesta musí byť uskutočnené minimálne 48 hod. pred odletom. Za účelom bezpečnej prepravy na sedačke nesmie batožina presiahnuť hmotnosť 20 kg a rozmery nesmú presiahnuť šírku 42 cm, hĺbku 41 cm a výšku 80 cm u všetkých typov lietadiel. Predmetná batožina musí byť uložená na sedačke v súlade s bezpečnostnými postupmi dopravcu. Za prepravu batožiny na sedačke bude vybraný poplatok vo výške použiteľného tarifu pre dospelého cestujúceho.
 • d) Cestujúci má možnosť najneskôr 24 hod. pred odovzdaním batožiny dopravcovi prehlásiť hodnotu zapísanej batožiny vyššiu, než je hodnota zodpovednosti leteckého dopravcu, a zaplatí stanovený poplatok podľa platného cenníka dopravu za vyššiu prehlásenú hodnotu.

12.5 Nadrozmerná batožina

 • a) Medzi nadrozmernú batožinu patrí:
  • batožina prekračujúca bezplatný váhový limit,
  • nadrozmerná batožina (jeden rozmer viac ako 150 cm, avšak súčet troch strán nesmie presahovať 250 cm); preprava takejto batožiny podlieha predchádzajúcemu súhlasu dopravcu min. 48 hod. pred odletom,
  • športové vybavenie:
   • (a) bicykel, kolobežka,
   • (b) lyžiarske vybavenie - tzn. 1 pár lyží (vrátanie 1 páru palíc) alebo 1 snowboard a lyžiarske topánky alebo 1 skibob,
   • (c) potápačská výstroj - vybavenie potrebné k potápaniu - napr. tlaková fľaša s príslušenstvom, pár plutiev, maska, oblek, hĺbkomer, a iné. Vybavenie na rekreačné šnorchlovanie (tzn. 1 okuliare, šnorchel, 1 pár plutiev) sa nepovažuje za potápačský výstroj,
   • (d) windsurfingové vybavenie - tzn. 1 doska s 1 plachtou a 1 stožiarom,
   • (e) kiteboard + kite,
   • (f) surfboard,
   • (g) golfová batožina,
   • (h) padák, paraglider, závesný klzák,
   • (i) rybárské prúty.
 • b) Športové vybavenie v zmysle článku a) týchto podmienok musí byť nahlásené dopravcovi min. 24 hod. pred odletem, musí byť zabalené samostatne a musí byť rozpoznateĺné ako také pri vybavovacej priehradke. Vybavenie musí byť zabalené tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.
 • c) Preprava následujúceho športového vybavenia v zmysle článku a) týchto Podmienok podlieha predchádzajúcemu súhlasu dopravcu:
  • (a) bicykel, kolobežka
  • (b) windsurfingové vybavenie
  • (c) golfová batožina
 • d) Preprava nadrozmernej batožiny podlieha poplatkom podľa platného cenníka dopravcu.

12.6 Preprava živých zvierat

 • a) Živé zvieratá je možné prepravovať iba na základe predchádzajúceho súhlasu dopravcu, podľa stanovených podmienok, na vlastnú zodpovednosť cestujúceho, ktorý ich prepravuje a to do destinácií, kam je to povolené dopravcom a platnými predpismi. K preprave sú akceptované iba psi a mačky vo vyhovujúcich klietkach a za predpokladu, že majú platné zdravotné a očkovacie preukazy, vstupné povolenie a ďalšie dokumenty potrebné pre vstup zvieraťa do krajiny miesta určenia. Preprava ostatných zvierat je riešená individuálne s dopravcom. Preprava plazov a hlodavcov nie je z bezpečnostných dôvodov povolená.
 • b) V kabíne pre cestujúcich môžu byť prepravované maximálne 2 zvieratá za predpokladu, že váha zvieraťa vrátane klietky nepresiahne 5 kg a rozmery schránky budú max. 43x30x27cm. Klietka musí mať nepriepustné dno, musí byť umiestnená pod sedadlom cestujúceho a zviera ju nesmie počas letu opustiť. V ostatných prípadoch sú zvieratá prepravované iba v batožinovom priestore ako zapísaná batožina (pokiaľ to dovoľuju technické parametre lietadla).
 • c) Preprava živých zvierat je spoplatnená podľa platného cenníka dopravcu. Zdarma, bez klietky a v kabíne pre cestujúcich možno prepravovať asistenčného psa, ak doprevádza nevidomú, hluchú alebo inak postihnutú osobu a služobného psa. Títo psi musia byť vybavení postrojom, vôdzkou, potvrdením o výcviku a požadovanou dokumentáciou, ďalej je doporučený náhubok pre psa na použitie v prípade nutnosti.
 • d) Dopravca je zodpovedný za prepravu zvierat podľa podmienok Dohovoru týkajúcej sa prepravy batožín a nákladu. Zodpovednosť dopravcu za akékoľvek poranenie, stratu, ochorenie alebo úmrtie zvieraťa, nepresahuje zodpovednosť stanovenú v predchádzajúcej vete, pokiaľ táto škoda nebola spôsobená pochybením dopravcu.

12.7 Kontrola batožiny

 • a) Ak má dopravca podozrenie, že batožina cestujúceho by mohla obsahovať predmety vylúčené z prepravy alebo ich preprava vyžaduje zvláštny režim, môže sa v prítomnosti cestujúceho presvedčiť o obsahu jeho batožín. Ak nie je cestujúci prítomný a z tohoto dôvodu nemôže súhlasiť s kontrolou svojich batožín, je dopravca oprávnený za prítomnosti aspoň jedného svedka, ktorý nie je pracovníkom dopravcu, otvoriť batožinu cestujúceho, ak sa má za to, že obsahuje predmety vylúčené z prepravy alebo ich preprava vyžaduje zvláštny režim.
 • b) Pokiaľ cestujúci odmietne vyhovieť žiadosti o kontrole batožiny, môže dopravca odmietnuť príslušnú osobu a / alebo jej batožinu prepraviť.
 • c) Dopravca nenesie zodpovednosť za žiadnu škodu na batožine alebo na jej obsahu, ktorá vznikla v dôsledku bezpečnostnej kontroly batožiny.

12.8 Výdaj zapísanej batožiny

 • a) Cestujúci je povinný vyzdvihnúť si svoju batožinu ihneď po prílete na cieľové letisko.
 • b) Pokiaľ batožina nebola po prílete vyzdvihnutá, dopravca je oprávnený disponovať batožinou v rámci príslušných ustanovení práva, predovšetkých tých ustanovení, ktoré stanovuje Občiansky zákonník.
 • c) Batožinu si vyzdvihne držiteľ identifikačného ústrižku batožinového prívesku.
 • d) Dopravca nie je povinný zisťovať, či je držiteľ ústrižku batožinového prívesku oprávnený prevziať batožinu a nezodpovedá za stratu, škodu, alebo iné náklady, ktoré by vznikli cestujúcemu v tejto súvislosti.
 • e) Pokiaľ nie je predložený identifikačný ústrižok batožinového prívesku, nebrání to podaniu reklamácie za predpokladu, že bola predložená platná letenka a batožinu je možné identifikovať iným spôsobom.
 • f) Pokiaľ osoba vyzdvihujúca batožinu nepredloží platnú letenku ani identifikačný ústrižok batožinového prívesku, v takomto prípade vydá dopravca batožinu tejto osobe len v prípade, že táto osoba preukáže svoj nárok na túto batožinu a uhradí dopravcovi zálohu na náhradu všetkých škôd alebo výloh, ktoré by dopravcovi mohli vzniknúť v dôsledku vydania batožiny tejto osobe.
 • g) Vyzdvihnutie batožiny držiteľom ústrižku batožinového prívesku bez reklamácie v dobe dodania je dôkazom prima facie, že batožina bola doručená v dobrom stave a v súlade so zmluvou o preprave.
 • h) Poškodenie, nevydanie alebo stratu batožiny je nutné ohlásiť dopravcovi, ktorý je povinný o tom spísať zápis. Inak sa predpokladá, že batožina bola vydaná v riadnom stave. Pri neskoršom ohlásení škody musí cestujúci preukázať príčinnú súvislosť medzi ohlásenou škodou a príslušnou leteckou prepravou.

12.9 Reklamácia batožiny

 • a) Všetky reklamácie sú prijímané len v písomnej forme.
 • b) Na uplatnenie reklamácie je nutné predložiť nasledujúce doklady:
  • reklamačný protokol (PIR),
  • letenku,
  • batožinový lístok (resp. ústrižok batožinového prívesku),
  • pokladničné doklady od stratených alebo poškodených vecí,
  • doklad o oprave alebo neopraviteľnosti batožiny.

  Dopravca si vyhradzuje právo požadovať od cestujúceho doplňujúce dokumenty nevyhnutné pre určenie miery zodpovednosti dopravcu za škodu.

 • c) Reklamácie by mali byť poslané na adresu dopravcu.
 • d) Riadne podané reklamácie sú vybavované do 30tich dní odo dňa ich obdržania. Vo výnimočných prípadoch môže byť táto lehota predĺžená až na 60 dní.
 • e) Poškodenie alebo vykradnutie zapísanej batožiny je cestujúci povinný v súlade s Montrealským dohovorom, prípadne Varšavskou zmluvou, nahlásiť dopravcovi ihneď, ako toto poškodenie alebo vykradnutie zistí, alebo najneskôr do 7 dní odo dňa prevzatia. Nedoručenie batožiny je cestujúci povinný nahlásiť ihneď po prílete, neskoršie reklamácie nebudú akceptované. Nárok na zodpovednosť za oneskorenie batožiny je nutné uplatniť do 21 dní od dňa, kedy bola batožina odovzdaná príjemcovi.
 • f) Ak bola zapísaná batožina poškodená a dopravca alebo iné osoby jednajúce jeho menom ich nemôžu opraviť, cestujúci je oprávnený nechať si svoju batožinu opraviť a predložit účet za opravu dopravcovi. Pokiaľ batožinu nie je možné opraviť, cestujúci musí predložit písomné potvrdenie o neopraviteľnosti batožiny, ktoré bude obsahovať aj odhadovanú hodnotu škody.
 • g) Cestujúci je povinný poškodenie, zničenie alebo stratu batožiny dopravcovi ohlásiť okamžite po jeho vyzdvihnutí/prílete. Musí byť vyplnený príslušný reklamačný protokol (PIR). Pokiaľ cestujúci túto požadavku nesplní, dopravca je zbavený zodpovednosti za akékoľvek škody, poškodenia alebo stratu batožiny.
 • h) Pokiaľ batožina nebola prepravovaná v rovnakom lietadle ako cestujúci, je cestujúci povinný poškodenie, zničenie alebo stratu batožiny dopravcovi ohlásiť okamžite po jeho vyzdvihnutí/prílete. Musí byť vyplnený príslušný reklamačný protokol (PIR). Pokiaľ cestujúci túto požiadavku nesplní, dopravca je zbavený zodpovednosti za akékoľvek škody, poškodenia, stratu alebo omeškania batožiny.
 • i) Náhrada za omeškané doručenie batožiny po dobu pobytu cestujúceho v zahraničí sa poskytuje na základe pokladničných dokladov za obstaranie nevyhnutných vecí (spodné prádlo, potrebné oblečenie, toaletné a hygienické potreby). Dopravca neuhrádza luxusný tovar.
 • j) V prípade poškodenia príručnej batožiny musí cestujúci oznámiť túto skutočnosť na palube lietadla. V opačnom prípade dopravca nenesie zodpovednosť za poškodenie, zničenie alebo stratu príručnej batožiny.
 • k) Podrobnejšie informácie o postupe pri uplatnení reklamácie batožiny sú uvedené na internetových stránkach dopravcu (www.travelservice.aero, www.smarwings.com)

13 LETOVÝ PORIADOK A NEPRAVIDELNOSTI

13.1 Letový poriadok

 • a) Dopravca vyvinie maximálne úsilie za účelom vykonania prepravy cestujúcich a ich batožín v súlade s letovým poriadkom platným v deň letu. V rámci týchto opatrení, a aby zabránil prípadnému zrušeniu letu, dopravca môže za výnimočných okolností zorganizovať let prevádzkovaný v jeho prospech alternatívnym dopravcom alebo lietadlom.
 • b) Časy odletu a príletu uvedené na letenke alebo inde sa môžu v dobe medzi dátumom rezervácie a dátumom odletu zmeniť.
 • c) V prípade prepravy podľa článku 2.2 týchto podmienok („charterové lety“) objednávateľ letu nesie plnú zodpovednosť za informovanie cestujúcich o zmene letového poriadku podľa článku 13.1 b) týchto podmienok.
 • d) Pri uskutočnení rezervácie na pravidelných letoch SmartWings dopravca oznámi cestujúcemu časy odletu a príletu platné v tej dobe, a tieto časy budú tiež uvedené na letenke. Je možné, že dopravca bude musieť kedykoľvek po rezervácii letenky zmeniť letový poriadok. Pokiaľ cestujúci poskytne dopravcovi e-mailovú adresu a telefonický kontakt, dopravca vyvinie úsilie čo najskôr informovať cestujúceho o týchto zmenách. Pokiaľ v dobe od zakúpenia letenky do jedného (1) dňa pred plánovaným odletom zmení dopravca čas odletu o viac ako 5 hodín a táto skutočnosť je pre cestujúceho neprijateľná, pričom dopravca nie je schopný zarezervovať alternatívny let, ktorý by bol pre cestujúceho prijateľný, cestujúci má nárok na vrátenie peňazí v plnej výške v súlade s článkom 14.1 týchto podmienok.

13.2 Nepravidelnosti v leteckej doprave

 • a) V prípade nepravidelností v leteckej doprave musí dopravca na žiadosť cestujúceho poskytnúť cestujúcemu písomnú informáciu o jeho právach, vrátane jeho práv na starostlivosť a náhradu. Ak je táto nepravidelnosť spôsobená okolnosťami, ktoré nie sú pod kontrolou dopravcu, dopravca je v takomto prípade zbavený zodpovednosti platiť cestujúcemu kompenzácie.
 • b) Pokiaľ na voľné sedadlá pripadne viac cestujúcich, dopravca najprv požiada dobrovoľníkov, aby sa svojho miesta vzdali za dojednanú náhradu. V tejto náhrade bude zahrnutá možnosť voľby medzi:
  • vrátením obstarávacej ceny letenky do 7 dní, a to za časť alebo časti neuskutočnenej cesty, ak let už naďalej neslúži účelu vzťahujúceho sa k pôvodnému cestovnému plánu cestujúceho, popr. tiež poskytnutie spiatočného letu do pôvodného miesta odletu, a to pri najbližšej príležitosti; alebo
  • presmerovaním za porovnateľných prepravných podmienok a pri najbližšej možnej príležitosti na cieľové miesto určenia; alebo
  • presmerovaním za porovnateľných prepravných podmienok a pri najbližšej možnej príležitosti na cieľové miesto určenia v neskoršom čase podľa želania cestujúceho vzhľadom k prepravnej kapacite.
 • c) Pokiaľ sa neprihlási dostatočný počet dobrovoľníkov, môže dopravca odoprieť cestujúcim nástup na palubu proti ich vôli. V takomto prípade majú títo cestujúci právo na zaplatenie následujúcej náhrady škôdy:
  Vzdialenosť (km) Maximálny limit kompenzácie (EUR)
  1 0-1500 km 250 €
  2 Let v rámci EÚ nad 1500 km 400 €
  3 Let mimo EÚ 1500 - 3500 km 400 €
  4 Let mimo EÚ nad 3500 km 600 €

  Pokiaľ však cestujúcemu bude ponúknuté presmerovanie s príletom do cieľovej destinácie, ktorý nie je neskôr ako pôvodný knihovaný čas príletu o:

  • 2 h od plánovaného príletu pri lete kratšom ako 1500 km; alebo
  • 3 h od plánovaného príletu pri lete dlhšom ako 1500 km vrámci EÚ a pri lete medzi 1500 až 3500 km mimo EÚ; alebo
  • 4 h od plánovaného príletu pri lete dlhšom ako 3500 km mimo EÚ;

  peňažná náhrada škody sa snižuje o 50 %.
  Cestujúci má zároveň možnosť voľby medzi vrátením obstarávacej ceny letenky a presmerovaním (článok b)).

 • d) V prípade odoprenia nástupu na palubu lietadla, cestujúci má rovnako právo na nasledujúcu starostlivosť poskytnutú dopravcom:
  • strava a občerstvenie v rozsahu primeranom čakacej dobe;
  • ubytovanie v hoteli, pokiaľ je nevyhnutný pobyt na jednu noc alebo viac nocí;
  • preprava medzi letiskom a miestom ubytovania (hotelom či iným zariadením);
  • dva telefónne hovory alebo podanie dvoch správ telexom, faxom či elektronickou poštou.

  Pokiaľ je let zrušený, má cestujúci právo na možnosť voľby medzi vrátením obstarávacej ceny letenky a presmerovaním (článek b)).
  Cestujúci má taktiež právo na starostlivosť poskytovanú dopravcom (článok d)).

  V prípade, že cestujúci nebol o zrušení letu informovaný aspoň:

  • dva týždne pred plánovaným časom odletu; alebo
  • v lehote od dvoch týždňov do siedmich dní pred plánovaným časom odletu a nebolo mu ponúknuté presmerovanie, ktoré by mu umožnilo odletieť najneskôr 2 hodiny pred plánovaným časom odletu a dostať sa na cieľové miesto najneskôr 4 hodiny po plánovanom čase príletu; alebo
  • v lehote kratšej sedem dní pred plánovaným časom odletu a nebolo mu ponúknuté presmerovanie, ktoré by mu umožnilo odletieť najneskôr 1 hodinu pred plánovaným časom odletu a dostať sa na cieľové miesto najneskôr 2 hodiny po plánovanom čase príletu,

  má cestujúci právo na náhradu škody (článok c)). Toto právo však nemá, pokiaľ zrušenie letu bolo spôsobené mimoriadnými okolnosťami, ktorým nebolo možné zabrániť, ani keby dopravca prijal všetky primerané opatrenia (napr. politická nestabilita, poveternostné podmienky nezlúčiteľné s uskutočnením daného letu, bezpečnostné riziká, neočakávané nedostatky letovej bezpečnosti, štrajky, atď.).

 • e) Ak dopravca odôvodnene očakáva, že let bude oproti plánovanému času odletu omeškaný
  • o 2 hodiny a viac pri lete kratšom ako 1500 km; alebo
  • o 3 hodiny a viac pri lete dlhšom ako 1500 km vrámci EÚ a pri lete medzi 1500 až 3500 km mimo EÚ; alebo
  • o 4 hodiny a viac pri lete dlhšom ako 3500 km mimo EÚ,

  má cestujúci právo na starostlivosť poskytnutú dopravcom (článok d)).

  Keď z dôvodov iných ako výnimočných okolností, cestujúci priletí do miesta svojho konečného príletu tri hodiny či dokonca neskôr než bolo pôvodne naplánované leteckým dopravcom, s cestujúcimi je v takomto prípade zaobchádzané ako s cestujúcimi zrušených letov v záujme uplatnenia ich práv na náhradu (článok d) vyššie).

  Pokiaľ meškanie trvá aspoň 5 hodín, má cestujúci rovnako právo na pomoc spočívajúcu vo vrátení obstarávacej ceny letenky do 7 dní, a to za časť alebo časti neuskutočnenej cesty, ak let už naďalej neslúži účelu vzťahujúcemu sa k pôvodnému cestovnému plánu cestujúceho, popr. tiež poskytnutie spiatočného letu do pôvodného miesta odletu, a to pri najbližšej príležitosti.

  V prípade, keď sa jedná o udalosť spôsobenú mimoriadnými okolnosťami mimo kontrolu dopravcu a dopravca a jeho zamestnanci a zmluvní partneri prijali akékoľvek primerané opatrenia, nemajú cestujúci tieto práva. Na tieto práva strácajú cestujúci tiež nárok v prípade, pokiaľ škoda vznikla úplne alebo z časti z dôvodu nedbanlivosti, neoprávneného činu alebo zanedbania zo strany cestujúceho alebo osôb, ku ktorým vzťahujú svoje práva.

14 REFUNDÁCIA

14.1 Refundácia leteniek na pravidelných letoch SmartWings

 • a) Pokiaľ dopravca zruší let, vráti cestujúcemu sumu rovnajúcu sa:
  • sume vo výške ceny letenky, vrátane akýchkoľvek súvisiacich zaplatených poplatkov, pokiaľ nebola letenka ani čiastočne využitá;
  • sume, ktorá sa bude rovnať rozdielu medzi celkovou cenou letenky a cenou za úsek letu, na ktorom bola letenka použitá, vrátane akýchkoľvek súvisiacich zaplatených poplatkov za neabsolvovaný úsek letu, pokiaľ bola letenka z časti využitá.
 • b) V prípade úmrtia člena najbližšej rodiny (matka, otec, brat, sestra, dieťa alebo starý rodič) vykoná dopravca na požiadanie vrátenie peňazí vo výške ceny letenky alebo jej nevyužitej časti.
 • c) Pokiaľ sa cestujúci z dôvodov iných, než ako sú uvedené v článku a), rozhodne nenastúpiť na let alebo na časť svojej cesty, bude mu vrátená cena letenky znížená o administrativný poplatok a letiskové poplatky. Pokiaľ cestujúci využije letenku len čiastočne a tarifná úprava to umožňuje, vráti dopravca cestujúcemu rozdiel medzi celkovou cenou letenky a cenou za využitú časť letenky, po odpočítaní administratívneho poplatku a letiskových poplatkov.

14.2 Refundácia leteniek na charterových letoch

 • a) V prípade prepravy podľa článku 2.2 týchto podmienok („charterové lety“) je objednávateľ letu zodpovedný za refundáciu leteniek.

14.3 Osoba oprávnená na refundáciu letenky

 • a) Okrem výnimek stanovených v týchto prepravných podmienkach, dopravca je oprávnený vykonať refundáciu buď osobe menovito uvedenej na letenke, alebo osobe, ktorá za letenku zaplatila (po predložení príslušných dokumentov).
 • b) Cestujúci menovito uvedený na letenke, alebo osoba, ktorá za letenku zaplatila, môže poveriť tretiu osobu k prijatiu refundácie za nevyužitú letenku alebo jej časť.
 • c) S výnimkou prípadu straty letenky, refundácie budú vykonané len za tú časť letenky, ktorá bola postúpená späť dopravcovi vrátane všetkých nevyužitých letových kupónov a vrátane potvrdenia o platbe.
 • d) Refundácia osobe, ktorá predkladá nevyužitú časť letenky vrátane všetkých nevyužitých kupónov a vrátane potvrdenia o platbe v súlade s článkami a) a b) je považovaná za refundáciu poverenej osobe a dopravca je oslobodený od akejkoľvek ďalšej zodpovednosti za škody.

14.4 Mena

 • a) Všetky refundácie podliehajú právu štátu, v ktorom bola letenka predaná a právu štátu, v ktorom sa refundácia uplatňuje. Refundácia je vyplatená v rovnakej mene, v akej bolo za letenku zaplatené. V prípade, že refundácia v tejto mene nie je možná, bude refundácia vyplatená menou používanou v krajine, kde sa refundácia vypláca, alebo inou menou po dohode medzi dopravcom a osobou oprávnenou k prijatiu refundácie.

14.5 Právo odmietnuť vyplatenie refundácie

 • a) Dopravca môže odmietnuť vyplatenie refundácie do doby, pokiaľ neobdrží doklad o platbe od cestujúceho či inej osoby, ktorá za letenku zaplatila.
 • b) Dopravca môže odmietnúť vyplatenie refundácie za letenku, ktorá bola predložená jemu alebo vládným úradom ako dôkaz úmyslu opustiť danú krajinu, pokiaľ cestujúci nepreukáže právo zotrvať v danej krajine, alebo nedoloží, že túto krajinu opustí s iným dopravcom alebo inými druhmi dopravy.
 • c) Dopravca môže odmietnuť vyplatenie refundácie za nevyužitú letenku alebo jej časť, pokiaľ nebola využitá z dôvodov uvedených v článku 9.1 a dopravca sa rozhodol, že letenku alebo jej časť zaistí v záujme pokrytia nákladov za škody spôsobené inému cestujúcemu alebo dopravcovi.

15 CESTOVNÉ NÁLEŽITOSTI

15.1 Všeobecne

 • a) Cestujúci je povinný zabezpečiť si všetky doklady a splniť všetky podmienky požadované úradmi v krajine odletu, tranzitu, transferu alebo príletu. Dopravca je oprávnený vykonať kontrolu cestovných dokladov a náležitostí. Dopravca si vyhradzuje právo odmietnuť na prepravu cestujúceho, ktorý nespĺňa požadované cestovné náležitosti. Dopravca nezodpovedá za škody alebo náklady, ktoré cestujúcemu vzniknú tým, že nedodržal uvedené povinnosti.
 • b) V prípade, že je dopravcovi rozhodnutím príslušného orgánu nariadené prepraviť cestujúceho späť do krajiny odletu z dôvodu zamietnutia vstupu do krajiny príletu, či sa jedná o krajinu tranzitu, transferu alebo cieľovú destináciu, je cestujúci, resp. objednávateľ letu povinný uhradiť dopravcovi všetky náklady, ktoré dopravcovi v tejto súvislosti vznikli. Cestujúci je povinný na požiadanie uhradiť dopravcovi všetky náklady, ktoré vznikli tým, že nesplnil predpísané administratívne cestovné náležitosti požadované v krajine odletu, tranzitu, transferu alebo príletu.

15.2 Colná a bezpečnostná prehliadka

 • a) Cestujúci je povinný na požiadanie podrobiť sa prehliadke svojej zapísanej alebo nezapísanej batožiny vykonanej colnými alebo inými orgánmi. Dopravca nie je voči cestujúcemu zodpovedný za žiadne škody alebo straty, ktorý cestujúci utrpí v dôsledku nesplnenia týchto požiadaviek a cestujúci je povinný uhradiť dopravcovi škodu, ktorá mu nesplnením tejto povinnosti vznikla. Cestujúci je povinný podrobiť sa požadovaným bezpečnostným kontrolám dopravcu, letiskových alebo štátnych orgánov.

16 ZODPOVEDNOSŤ DOPRAVCU ZA ŠKODU

16.1 Všeobecne

 • a) Zodpovednosť leteckého dopravcu sa v medzinárodnej leteckej doprave riadi Dohovorom o zjednotení niektorých pravidiel v medzinárodnej leteckej doprave zo dňa 28. mája 1999 (tzv. Montrealským dohovorom) a ďalej nariadením Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie č. 2027/97, v znení nariadení č. 889/2002 zo dňa 13. mája 2002, ktoré vychádzajú z Montrealského dohovoru, prípadne Varšavskej zmluvy a vzťahuje sa ako na medzinárodnú , tak na vnútroštátnu leteckú dopravu.
 • b) Tieto prepravné podmienky upravujú zodpovednosť dopravcu za škodu. V prípade, že je let prevádzkovaný iným dopravcom, zodpovednosť za škodu môže byť stanovená prepravnými podmienkami tohoto dopravcu.
 • c) Dopravca zodpovedá do výšky skutočnej škody, najviac však do limitu omedzujúceho jeho zodpovednosť v súlade s príslušnými predpismy. Dopravca nezodpovedá za nepriamu alebo následnú škodu, ani za ušlý zisk.
 • d) Dopravca nenesie zodpovednosť v plnom rozsahu za škody vo vzťahu k poškodenému alebo k osobe, ktorá uplatňuje svoje práva, pokiaľ jednanie poškodeného k tejto škode prispelo.
 • e) Dopravca nenesie zodpovednosť za škody vzniknuté z jeho konania, pokiaľ bolo v súlade s právom, predpismy, nariadeniami či požiadavkami vlády, alebo za škody vzniknuté z dôvodu pochybenia cestujúceho pri ich dodržiavaní.
 • f) Dopravca je zodpovedný len za škodu vzniknutú na ním prevádzkovanom lete alebo na takých letoch, na ktorých je jeho kód uvedený na letenke.
 • g) Obmedzenie zodpovednosti dopravcu sa vzťahuje na všetkých zamestnancov, agentov i zástupcov dopravcu.

16.2 Zodpovednosť dopravcu a rozsah náhrady škody

 • a) Dopravca je zodpovedný za škodu, ktorá vyústila v úmrtie alebo v poškodenie zdravia cestujúceho, len pokiaľ k nehode, ktorá spôsobila smrť alebo poškodenie zdravia, došlo na palube lietadla, alebo počas nástupu či výstupu cestujúcich,
 • b) V prípade smrti alebo zranenia cestujúceho z dôvodu nehody dopravca prehlasuje, že:
  • v súlade s Montrealským dohovorom pri odškodnom do výšky 113.100 SDR nebude vznášať námietky proti vzniknutým preukázaným nárokom na odškodnenie,
  • na časť požiadavky na odškodné prevyšujúce 113.100 SDR si dopravca vyhradzuje všetky možnosti obrany a právo preukázať, že sa nejednalo o nedbanlivosť alebo iné zavinenie na strane dopravcu.
 • c) V prípade smrti alebo zranenia cestujúceho poskytne dopravca oprávnenej osobe zálohu v minimálnej výške 16.000 SDR na pokrytie bezprostredných finančných potrieb. Záloha bude poskytnutá do 15 dní od určenia osoby oprávnenej k odškodneniu. Zálohová platba neznamená priznanie zodpovednosti dopravcu a v prípade následných platieb je považovaná za súčasť celkového odškodného. Zálohová platba sa nevracia dopravcovi, pokiaľ ovšem dopravca nepreukáže, že škoda bola spôsobená nedbanlivosťou, zanedbaním alebo iným nesprávnym konaním cestujúceho, ku ktorému sa platba vzťahuje, alebo pokiaľ zálohovú platbu dostala osoba, ktorá k tomu podľa platných zákonov nie je oprávnená.
 • d) Pokiaľ cestujúci, ktorého daný vek alebo mentálny či fyzický stav, jeho či jej, môže spôsobiť nebezpečie alebo riziko pre seba samého, dopravca nie je zodpovedný za škody spôsobené ochorením, zranením alebo zdravotným postihnutím vrátane úmrtia, ktoré by mohlo byť pripisované takémuto stavu alebo zhoršeniu takéhoto stavu.
 • e) Dopravca zodpovedá za škody spôsobené omeškaním leteckej dopravy v prípade, že nepreukáže, že on sám a jeho zamestnanci a agenti uskutočnili všetky možné opatrenia, ktoré možno spravodlivo požadovať, aby škodu odvrátili, alebo že nebolo v ich silách, aby tak učinili.
 • f) Pri preprave batožiny je zodpovednosť dopravcu v prípade zničenia, straty, poškodenia alebo omeškania obmedzená na 1.131 SDR pre každého cestujúceho okrem prípadov bežného opotrebovania a prípadov, keď je batožina cestujúceho pred začiatkom cesty už poškodená alebo chybná.

16.3 Obmedzenie zodpovednosti dopravcu za škodu

 • a) Dopravca je zodpovedný iba za škody spôsobené na vlastnom lete.
 • b) Dopravca nezodpovedá za škodu na nezapísanej batožine a iných veciach, ktoré sú v osobnom opatrovaní cestujúceho, pokiaľ takáto škoda nebola spôsobená nedbanlivosťou dopravcu alebo jeho pracovníkov či zástupcov.
 • c) V prípade prepravy batožiny je dopravca zodpovedný za zničenie, stratu, poškodenie alebo omeškanie do výšky 1,131 SDR na 1 cestujúceho.
 • d) Pokiaľ nebola určená váha batožiny, predpokladá sa, že táto váha nepresahuje povolené váhy batožín, na ktorých prepravu má cestujúci nárok v rámci ceny letenky.
 • e) Dopravca nie je zodpovedný za poškodenie batožiny cestujúceho, ktoré bolo spôsobené nedbanlivosťou cestujúceho.
 • h) Dopravca nie je zodpovedný za akúkoľvek škodu, stratu alebo poškodenie, ktoré bolo spôsobené prírodnými vplyvmi, smrťou zvierat alebo konaním zvierat ako je kúsanie, kopanie, prebodnutie alebo dusenie, alebo nevyhovujúcou schránkou pre zviera či neschopnosťou zvieraťa vyrovnať sa po psychickej stránke s odlišnými podmienkami leteckej prepravy.
 • i) Dopravca nezodpovedá za prípadnú stratu alebo poškodenie krehkých vecí (napr. parfémov, toaletných vôd, dioptrických a slnečných okuliarov, kontaktných šošoviek, fľaší, skla, porcelánu, vodných fajok) alebo predmetov podliehajúcich rýchlému skazeniu, liekov, peňazí, kreditných kariet, cenných a umeleckých predmetov, šperkov a predmetov z drahých kovov, kľúčov, cenných papierov, akcií alebo dlhopisov, obchodných dokumentov, pasov alebo iných identifikačných dokladov, nosičov dát a elektronických prístrojov (vrátane príslušenstva), pokiaľ sú uložené v zapísanej batožine.
 • j) Dopravca nezodpovedá za prípadnú stratu alebo poškodenie športového vybavenia, ktoré nebolo správne nahlásené a samostatne zabalené v súlade s článkom 12.5 b) týchto Podmienok.
 • k) Zodpovednosť za stratu, omeškanie, vykradnutie alebo poškodenie batožiny je obmedzená, pokiaľ cestujúci nedeklaroval vyššiu hodnotu, ako ktorú stanovuje dohovor vopred a nezaplatil v tejto súvislosti dohodnutý poplatok.
 • l) Dopravca nie je zodpovedný, pokiaľ bola batožina omylom vyzdvihnutá iným cestujúcim. Osoba, ktorá túto batožinu omylom vyzdvihla, musí pokryť akékoľvek škody za túto udalosť, ktoré vznikli obidvom osobám.

17 SPÔSOB A LEHOTA REKLAMÁCIÍ

17.1 Spôsob reklamácie

 • a) Škodu na zdraví, nezapísanej batožine a inom osobnom majetku je cestujúci povinný ihneď nahlásiť dopravcovi, ktorý o tom spíše zápis.

17.2 Reklamačné lehoty

 • a) Škodu na zapísanej batožine musí cestujúci reklamovať u dopravcu ihneď po prílete, najneskôr však písomne do 7 dní odo dňa vydania batožiny cestujúcemu.
 • b) Nedoručenú batožinu je cestujúci povinný nahlásiť ihneď po prílete.
 • c) Batožina je vyhľadávaná v lehote jedného mesiaca od nedoručenia, potom môže byť uplatnený cestujúcemu nárok na náhradu škody. V prípade, že je batožina nájdená po lehote 30 dní, cestujúcemu nárok na náhradu škody nevzniká a je povinný prípadné odškodné vrátiť dopravcovi.
 • d) Nároky zo zodpovednosti za omeškanú batožinu je nutné uplatniť písomne do 21 dní odo dňa, keď bola batožina odovzdaná príjemcovi.
 • e) Nárok na náhradu škody zaniká po uplynutí 2 rokov odo dňa príletu do miesta určenia alebo od dňa, kedy lietadlo malo priletieť, alebo 2 roky od ukončenia prepravy.

18 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

18.1 Platnosť a účinnosť

 • a) Tieto Prepravné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 16.12.2014, sú vydané v elektronickej podobe a sú dostupné na internetových stránkach dopravcu.
 • b) V prípade prepravy podľa článku 2.2 týchto Podmienok („charterové lety“) je objednávateľ letu povinný umožniť cestujúcemu oboznámiť sa s týmito Podmienkami.
 • c) Znenie týchto Prepravných podmienok je vyhotovené v slovenskom jazyku. V prípade sporu alebo nejasností pri výklade znenia v ostatných jazykoch je vždy rozhodujúce znenie v anglickom jazyku.
 • d) Dňom 16.12.2014 strácajú platnosť a účinnosť „Prepravné podmienky pre cestujúcich a batožinu v leteckej doprave“ zo dňa 1.11.2014.

Skupina Travel Service / SmartWings