Prepravné podmienky

Podmienky prepravy cestujúcich a batožiny v leteckej doprave

Platnosť od: 07. 02. 2024

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

Tieto Prepravné podmienky pre cestujúcich a batožinu v leteckej doprave (ďalej len „podmienky“) sa vzťahujú na celú pravidelnú a nepravidelnú vnútroštátnu a medzinárodnú dopravu cestujúcich a batožiny, ktorú vykonáva ktorákoľvek z nižšie definovaných spoločností skupiny Smartwings, vrátane služieb s touto dopravou a prepravou súvisiacich.

2 POUŽITEĽNOSŤ

2.1 Všeobecne

 • (a) V prípade nepravidelnej dopravy cestujúcich a batožiny sú tieto podmienky záväzné, pokiaľ charterová zmluva o nepravidelnej preprave a/alebo letenka nepravidelného letu neustanovuje inak.
 • (b) Ak sa na doprave cestujúceho podieľa cudzí dopravca, môžu na linke prevádzkovanej cudzím dopravcom platiť odlišné prepravné podmienky. Tieto prepravné podmienky sú dostupné na webových stránkach operujúceho dopravcu.
 • (c) Tieto podmienky sa tiež uplatňujú pri doprave zadarmo a za znížené cestovné s výnimkou tých prípadov, keď dopravca stanovil vo svojich predpisoch alebo v príslušných zmluvách, osvedčeniach alebo letenkách inak.
 • (d) Tieto podmienky sa nevzťahujú na lety prevádzkované spoločnosťou Smartwings Hungary kft. Jej prepravné podmienky sú k nájdeniu tu:

2.2 DEFINÍCIA POJMOV

(a) Na účely týchto podmienok sú definované nasledujúce pojmy:

 • (i) „Skupinou Smartwings” alebo „Smartwings” sa na účely týchto podmienok rozumejú spoločnosti Smartwings, a.s., Smartwings Slovakia, s.r.o. a Smartwings Poland Sp. z o.o.
 • (ii) „Webové stránky dopravcu“ znamenajú internetové stránky www.smartwings.com.
 • (iii) „Kontaktné centrum“ alebo „Rezervačné centrum“ je organizačná jednotka dopravcu slúžiaca k telefonickému a písomnému spracovávaniu požiadaviek zákazníkov.
 • (iv) „Cestujúci“ znamená akúkoľvek osobu, s výnimkou členov posádky, dopravovanú v lietadle so súhlasom dopravcu.
 • (v) „Dni“ znamenajú kalendárne dni zahŕňajúce všetkých sedem dní v týždni; predpokladá sa, že na účely oznámenia sa nepočíta deň, v ktorom bolo oznámenie odoslané; a na účely určenia trvania platnosti sa nezapočíta deň, v ktorom bola letenka vydaná alebo let zahájený.
 • (vi) „Dohodnutými miestami zastávok“ sa rozumejú miesta odletu a miesta určenia uvedené na letenke alebo letových poriadkoch dopravcu ako plánované miesta zastávok na trase cestujúceho.
 • (vii) „Dopravca“ znamená leteckého dopravcu vydávajúceho letenku a všetkých leteckých dopravcov, ktorí v jej rámci dopravujú alebo sa zaviazali dopraviť cestujúceho a jeho batožinu.
 • (viii) „Hromadná letenka (Master ticket)“ je zoznam cestujúcich v elektronickej podobe, podľa ktorého sa vykonáva doprava cestujúceho a preprava jeho batožiny.
 • (ix) „Identifikačný útržok batožinového lístka“ je tá časť batožinového lístka, ktorá je odovzdaná cestujúcemu pri odbavení batožiny na účely identifikácie a prípadnej žiadosti o náhradu škody z dôvodu zničenia, straty, poškodenia alebo oneskorenia zapísanej batožiny.
 • (x) „IATA“ znamená International Air Transport Association – Medzinárodné združenie leteckých dopravcov.
 • (xi) „ICAO“ znamená International Civil Aviation Organization – Medzinárodná organizácia pre civilné letectvo.
 • (xii) „Jazdné“ je cena za leteckú prepravu nezahŕňajúcu letiskové taxy a iné aplikovateľné poplatky tvoriace celkovú cenu letenky.
 • (xiii) „Kupón pre cestujúceho alebo potvrdenka pre cestujúceho“ znamená tú časť letenky vydanú dopravcom alebo v mene dopravcu, ktorá je takto označená a ktorú si má s konečnou platnosťou ponechať cestujúci.
 • (xiv) „Letenka / elektronická letenka / potvrdenie cesty“ znamená doklad vystavený dopravcom alebo jeho agentom cestujúcemu, podľa ktorého sa vykonáva doprava cestujúceho a preprava jeho batožiny. Tento doklad spoločne s palubnou vstupenkou, zostáva cestujúcemu aj po ukončení letu.
 • (xv) „Letový kupón“ znamená tú časť papierovej letenky, v ktorej sú uvedené jednotlivé miesta, medzi ktorými je cestujúci oprávnený byť prepravovaný.
 • (xvi) „Nadmerná batožina“ je batožina, ktorej váha alebo rozmery prekračujú stanovené limity, ale sú podľa prepravných podmienok dopravcu prijateľné na prepravu.
 • (xvii) „Nezapísaná batožina“ (kabínová) znamená batožinu, ktorú si cestujúci môže vziať so sebou do kabíny lietadla a po celú dobu cesty sa o ňu sám stará.
 • (xviii) „Vyhľadávanie“ znamená proces vyhľadávania nedoručenej batožiny, ktoré vykonáva dopravca, príp. handlingová spoločnosť.
 • (xix) „Poplatok z vyhlásenej hodnoty“ je poplatok vychádzajúci z celkovej hodnoty batožiny vyhlásenej cestujúcim pred odletom.
 • (xx) „Prehlásená hodnota“ je vyhlásená hodnota batožiny (vrátane jej obsahu), ktorá predstavuje vyššiu hodnotu, než je limit zodpovednosti dopravcu.
 • (xxi) „Prevádzková príručka dopravcu“ je príručka podľa ustanovení OPS 1.200 Nariadenia komisie (ES) č. 859/2008, v znení neskorších predpisov.„
 • (xxii) „Predpísaný formulár“ je formulár Medical Information Form (MEDIF) dostupný na webových stránkach dopravcu, ktorý musí byť vyplnený ošetrujúcim lekárom.
 • (xxiii) „Predpisy dopravcu“ znamenajú pravidlá iné ako tieto podmienky, vydané dopravcom a platné v deň vydania letenky, týkajúce sa dopravy cestujúceho alebo batožiny a zahŕňajú aj aplikovateľné platné tarify.
 • (xxiv) „Prerušenie letu“ znamená zámerné prerušenie cesty cestujúcim v bode medzi miestom odletu a miestom určenia, ktoré bolo vopred odsúhlasené dopravcom.
 • (xxv) „Žiadosť o náhradu škody“ znamená uplatnenie nároku na náhradu škody na zdraví, škody z dôvodu zničenia, straty, poškodenia alebo oneskorenia zapísanej batožiny či škody z dôvodu zničenia či poškodenia nezapísanej batožiny alebo iného osobného majetku cestujúceho u dopravcu.
 • (xxvi) „Škoda“ zahŕňa smrť, zranenie, oneskorenie, čiastočnú stratu alebo inú škodu akejkoľvek povahy vzniknutej dopravou alebo v spojení s dopravou alebo ďalšími službami vedľa toho plnenými dopravcom.
 • (xxvii) „SDR“ (Special Drawing Rights – zvláštne práva čerpania) – znamená medzinárodnú menovú jednotku definovanú Medzinárodným menovým fondom.
 • (xxviii) „Dohovor“ znamená ktorýkoľvek z nasledujúcich dohovorov:
  • Dohovor o zjednotení pravidiel týkajúcich sa medzinárodnej leteckej prepravy, podpísaný vo Varšave 12. októbra 1929 (ďalej len Varšavský dohovor).
  • Varšavský dohovor doplnený v Haagu 28. septembra 1955.
  • Varšavský dohovor doplnený Doplnkovým protokolom č. 1 v Montreale v roku 1975.
  • Varšavský dohovor doplnený v Haagu v roku 1955 a Doplnkovým protokolom č.2 v Montreale v roku 1975.
  • Varšavský dohovor doplnený v Haagu v roku 1955 a Doplnkovým protokolom č.3 v Montreale v roku 1975.
  • Dohovor zjednotenia niektorých pravidiel o medzinárodnej leteckej preprave, vykonávanej inou osobou ako zmluvným dopravcom z 18. septembra 1961 dojednaný v Guadalajare.
  • Dohovor zjednotenia niektorých pravidiel o medzinárodnej leteckej preprave z 28. mája 1999 dojednaný v Montreale.
  • Tokijský dohovor o trestných a niektorých iných činoch spáchaných na palube letúna zo 14. septembra 1963, v znení Vyhlášky č.102/84 Zb.
 • (xxix) „Batožina“ znamená také predmety a iné osobné vlastníctvo cestujúceho, ktoré sú nevyhnutnou a primeranou súčasťou jeho oblečenia, osobných potrieb a jeho pohodlia či komfortu v súvislosti s cestou. Pokiaľ nie je uvedené inak, zahŕňa to zapísanú aj nezapísanú batožinu cestujúceho.
 • (xxx) „Batožinový lístok“ je identifikačný štítok pre každú časť zapísanej batožiny.
 • (xxxi) „Zapísaná batožina“ znamená batožinu, ktorá je počas letu uložená v batožinovom priestore lietadla a na ktorú dopravca vystavil batožinový lístok.
 • (xxxii) "Osobou so zdravotným postihnutím" alebo "osobou s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie" sa rozumie osoba, ktorej pohyblivosť je pri použití dopravného prostriedku znížená v dôsledku akéhokoľvek telesného postihnutia (zmyslového alebo pohybového, trvalého alebo dočasného), mentálneho postihnutia alebo nespôsobilosti alebo akékoľvek iné príčiny zdravotného postihnutia alebo veku a ktorej stav vyžaduje, aby jej potrebám bola venovaná zodpovedajúca pozornosť a boli im prispôsobené služby, ktoré sú poskytované všetkým cestujúcim /podľa článku 2 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2006 z 5. júla 2006 o právach osôb so zdravotným postihnutím a osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie v leteckej doprave/.

(b) Kde sa v týchto podmienkach používa niektorý z výrazov uvedených vyššie pod písm. a), zodpovedá význam tohto výrazu jeho definícii uvedenej v rovnakom odstavci.

2.3 PRENÁJMY (CHARTEROVÉ LETY)

 • Ak sa doprava vykonáva v súlade so zmluvou o prenájme (ďalej len „charterové lety“), tieto podmienky sa uplatňujú v plnom rozsahu, pokiaľ v zmluve o prenájme nie je dohodnuté inak.

2.4 PORUŠENIE ZÁKONA

 • (a) Na jednotlivé ustanovenia týchto podmienok sa neprihliada v tom rozsahu, v akom sú v rozpore s ustanoveniami Dohovoru, uplatniteľného práva, smerníc, opatrení vlády alebo iných opatrení orgánov verejnej moci, ktoré nemôžu byť zrušené či zmenené dohodou zmluvných strán, pričom také predpisy či opatrenia, ak nastane taký prípad, sú nadradené týmto podmienkam.
 • (b) Ak je akékoľvek ustanovenie týchto podmienok neplatné podľa akéhokoľvek uplatniteľného práva, ostatné ustanovenia podmienok zostávajú nedotknuté.

2.5 PODMIENKY PRESAHUJÚCE PREDPISY

 • V prípade nesúladu medzi týmito podmienkami a predpismi dopravcu majú prioritu tieto podmienky.

2.6 OSOBITNÉ USTANOVENIA PRE LETY DO/ZO SPOJENÝCH ŠTÁTOV AMERICKÝCH

Odseky 4.3 a), 12.3 d), 16.3 h), 16.3 i), 16.3 j) týchto podmienok sa neuplatňujú na lety do a z USA. Na tieto lety sa neuplatnia aj niektoré ustanovenia Pravidiel prepravy batožiny a Zoznamu zakázaných predmetov, ak je v nich tak výslovne uvedené.

LETENKY

3.1 Všeobecné ustanovenia

 • (a) Letenka je potvrdením o uzavretí a podmienkach prepravnej zmluvy medzi dopravcom a cestujúcim, ibaže sa preukáže niečo iné.
 • (b) Dopravca prijme na dopravu iba osobu s platnou letenkou alebo s dokladom, ktorý potvrdzuje platbu za letenku, vystaveným dopravcom alebo jeho agentom na daný let.
 • (c) Cestujúci ďalej nie je oprávnený na to, aby bol prepravený, ak je predkladaná letenka poškodená alebo stratená alebo ak sú údaje v letenke obsiahnuté nečitateľné, alebo ak bola zmenená niekým iným než dopravcom alebo jeho povereným zástupcom.
 • (d) V prípade, keď cestujúci zistí, že letenku stratil alebo mu bola odcudzená, môže mu byť náhradou za stratenú alebo odcudzenú letenku vystavený duplikát pôvodného dokladu. V takom prípade je cestujúci povinný nahradiť dopravcovi náklady spojené s vystavením duplikátu a ďalej sa písomne zaručiť, že nahradí dopravcovi prípadné škody a straty, ktoré by mohli vzniknúť zneužitím pôvodného strateného dokladu.
 • (e) Letenka je neprenosná. Ak letenku predloží niekto iný ako osoba oprávnená na prepravu alebo na vrátenie peňazí v súvislosti s letenkou, dopravca nie je zodpovedný oprávnenej osobe, pokiaľ v dobrej viere prepraví osobu predkladajúcu letenku alebo prevedie peniaze v súvislosti s letenkou v prospech takej osoby.

3.2 Platnosť letenky

 • Letenka platí 1 rok odo dňa nastúpenia prvého úseku cesty, alebo ak nebol použitý ani jeden z letových kupónu, 1 rok od vystavenia letenky. Podmienky zakúpeného cestovného môžu obmedziť dobu použiteľnosti letenky v leteckej doprave.

3.3 Poradie kupónov

 • Cestujúci musí na požiadanie dopravcu alebo iných oprávnených orgánov predložiť letenku (alebo doklad, ktorý potvrdzuje platbu za letenku, vystavený dopravcom alebo jeho agentom) a odovzdať príslušné letové kupóny (alebo potvrdenie dopravcu nahrádzajúce tieto kupóny) dopravcovi. Letové kupóny musia byť použité v poradí uvedenom na kupóne letenky pre cestujúceho. Cestujúci musia mať pri sebe po celú dobu cesty letenku (alebo doklad, ktorý potvrdzuje platbu za letenku, vystavený dopravcom alebo jeho agentom) so všetkými letovými kupónmi, ktoré ešte neodovzdal dopravcovi alebo potvrdenie dopravcu, nahrádzajúce tento kupón. V prípade použitia hromadnej letenky, elektronickej letenky či potvrdenia cesty je cestujúci odbavený na základe elektronického zoznamu cestujúcich a platia tu zvláštne postupy dopravcu.

3.4 Meno dopravcu

 • Meno dopravcu môže byť na letenke uvedené skratkou, kódom alebo iným jednoznačným spôsobom.

4. JAZDNÉ A POPLATKY

4.1 Všeobecne

 • (a) Sadzby cestovného sú uplatniteľné na prepravu z letiska v bode odletu na letisko v bode príletu, pokiaľ nie je výslovne stanovené inak. Pre prepravu, na ktorú sa vzťahujú tieto Podmienky, sú záväzné sadzby cestovného vyhlásené dopravcom ako platné v deň zaplatenia letenky. Ak medzi dvoma miestami nebolo uverejnené cestovné, použije sa kombinované cestovné.
 • (b) Cena cestovného potvrdená pri rezervácii platí iba pre prepravu z letiska miesta odletu na letisko v mieste určenia, pokiaľ nie je výslovne stanovené inak. V cenách nie je zahrnutá pozemná preprava medzi jednotlivými letiskami ani preprava medzi letiskami a mestskými terminálmi. Ak cestujúci chce zmeniť svoj let alebo akúkoľvek časť svojho cestovného plánu, je možné, že mu budú naúčtované ďalšie poplatky.
 • (c) Prerušenie cesty je možné iba vtedy, ak to umožňujú podmienky príslušnej tarify. Prerušenie cesty musí byť vyznačené v letenke.
 • (d) Ceny a typy cestovného zobrazované na internetových stránkach dopravcu pri rezervácii letenky sú radené s ohľadom na preferencie väčšiny cestujúcich, ktoré si volia pri rezervácii letenky.

4.2 Prerušenie cesty

 • (a) Prerušenie cesty je výlučne možné, pokiaľ to umožnia podmienky cestovného. Prerušenie cesty musí byť vytlačené na letenke.
 • (b) Dopravca si vyhradzuje právo urobiť dodatočné, neplánované medzipristátia z dôvodu nevyhnutného technického pristátia alebo iných mimoriadnych okolností.

4.3 Dane a poplatky

 • (a) Akékoľvek dane alebo poplatky, ktoré môžu byť stanovené vládou alebo iným úradom alebo správou letiska, ako aj poplatky za iné služby alebo dodatočné zariadenia, sú splatné cestujúcim pri zakúpení letenky spoločne so sadzbami cestovného alebo poplatkov splatných dopravcovi, pokiaľ nie je stanovené nariadeniami dopravcu inak. V prípade zmeny podmienok dohody o preprave, napr. zmena dopravcu, smerovania alebo dátumu prepravy, na žiadosť alebo pochybením cestujúceho, sú vypočítané a vybrané použiteľné dane a poplatky, ktoré sú splatné dopravcovi. V prípade zmeny výšky táx a poplatkov v čase medzi vystavením letenky a začiatkom cesty bude príslušný rozdiel dodatočne vybraný alebo vrátený. Cestujúci je informovaný o týchto poplatkoch a taxách, ktoré budú účtované spoločne s cestovným pred nákupom letenky. Taxy a poplatky budú na letenke uvedené samostatne.
 • (b) Poplatky za dodatočné služby uvedené v cenníku dopravcu sú nevratné a neprenosné na iný let alebo cestujúceho. Výnimku tvorí situácia, kedy je preukázané znemožnenie ich využitia zo strany dopravcu.

4.4 Platenie cestovného

 • Jazdné sa platí v hotovosti alebo bezhotovostne v mene prijímanej dopravcom v súlade s devízovými predpismi príslušnej krajiny. Ak sa cestovné platí v inej mene, než v ktorej je publikované, vykoná sa prepočet podľa výmenného kurzu používaného dopravcom.

5.REZERVÁCIA

5.1 Požiadavky na rezerváciu

 • (a) Rezerváciu(e) každého cestujúceho dopravca zaznamenáva. V prípade rezervácií vykonaných prostredníctvom internetu alebo kontaktného centra zašle dopravca na požiadanie cestujúcemu elektronickou poštou (e-mailom) pred odletom(i) písomné potvrdenie o rezervácii(ách). Ak rezerváciu(e) vykonávajú agenti dopravcu, cestujúci kontaktuje týchto agentov.
 • (b) Na niektoré ceny dopravcu sa môžu viazať podmienky obmedzujúce alebo vylučujúce právo cestujúceho na zmenu alebo zrušenie rezervácií.
 • (c) Dopravca môže zrušiť rezerváciu cestujúceho, ktorý nezaplatil za letenku.

5.2 Osobné údaje

 • (a) Na účely rezervácie cestujúci berie na vedomie, že dopravcovia a príslušným úradom poskytuje svoje osobné údaje na tieto účely: rezervácia, obstaranie letu, poskytnutie doplnkovej služby ako napríklad rezervácia hotela a prenájom auta, vytvorenie a poskytnutie špeciálneho servisu ako napríklad špeciálneho zariadenia pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, uľahčenie imigračných a vstupných formalít a informácie vzťahujúce sa k ceste.
 • (b) V rozsahu definovanom uplatniteľnými ustanoveniami právnych predpisov cestujúci vyslovene splnomocňuje dopravcu ukladať údaje za týmto účelom, použiť ich a odovzdávať svojim kanceláriám, splnomocneným zástupcom, úradom a iným dopravcom alebo dodávateľom uvedených služieb.
 • (c) Dopravca je oprávnený poskytnúť osobné údaje cestujúcich tretím osobám v prípade, že bola spôsobená škoda iným cestujúcim alebo ak boli zranení iní cestujúci.
 • (d) Bez predchádzajúceho súhlasu cestujúceho nie sú jeho/jej osobné údaje používané na marketingové činnosti. Pravidlá ochrany osobných údajov sú uvedené na webových stránkach dopravcu.

6 ODBAVENIE

6.1 Všeobecne

 • (a) Cestujúci je povinný dodržať ustanovenia Pravidiel odbavenia na lety skupiny Smartwings dostupných na webových stránkach dopravcu.
 • (b) Cestujúci je povinný dostaviť sa na odbavenie alebo sa odbaviť online včas, najneskôr však do doby stanovenej dopravcom uvedenej v Pravidlách odbavenia dostupných na webových stránkach dopravcu.
 • (c) V prípade prepravy podľa ods. 2.3 týchto podmienok (charterové lety) objednávateľ letu zodpovedá dopravcovi za včasné dostavenie sa cestujúcich na odbavenie letu podľa ods. 6.1 písm. b).

7. POVINNOSTI CESTUJÚCICH V LETECKEJ DOPRAVE

 • (a) Cestujúci je povinný pred zakúpením letenky a pred nástupom do lietadla na vyzvanie pracovníka dopravcu alebo orgánov verejnej moci preukázať svoju totožnosť a predložiť príslušné cestovné doklady, prípadne zodpovedať otázky bezpečnostného charakteru alebo poskytnúť príslušným orgánom verejnej moci požadované osobné údaje. Na základe nariadenia orgánu verejnej moci sa môže od dopravcu požadovať poskytnutie údajov o cestujúcich alebo sprístupnenie týchto údajov.
 • (b) Pri kúpe letenky alebo rezervácii letenky prostredníctvom cestovnej kancelárie je cestujúci povinný informovať leteckého dopravcu o svojich zdravotných problémoch, ktoré by mohli skomplikovať jeho prepravu alebo negatívne ovplyvniť priebeh letu.
 • (c) Cestujúci je povinný podrobiť sa bezpečnostnej kontrole vykonávanej úradmi alebo poverenými inštitúciami a umožniť kontrolu jej zapísanej a nezapísanej batožiny.
 • (d) Cestujúci je povinný zúčastniť sa colnej kontroly jeho zapísanej a/alebo nezapísanej batožiny. Dopravca nie je zodpovedný za žiadne straty alebo škody spôsobené cestujúcemu, ktoré môžu vzniknúť počas prehliadky alebo v dôsledku nedodržania tejto požiadavky.
 • (e) V súlade s uplatniteľnými medzinárodnými nariadeniami cestujúci nesmie prevážať v jeho zapísanej alebo nezapísanej batožine predmety, materiály a látky uvedené na Zozname zakázaných predmetov a látok umiestnenom na webových stránkach dopravcu a v príslušných právnych normách príslušnej krajiny. V opačnom prípade je cestujúci pred letom povinný ich vybrať a nie je oprávnený ich dostať späť (také položky sú zabavené odborne spôsobilými úradmi). Dopravca vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za škody spôsobené položkami zhabanými z bezpečnostných dôvodov.
 • (f) Látky nebezpečnej povahy (výbušniny a strelivo, horľaviny, žieraviny, stlačené plyny, jedy alebo toxické a infekčné materiály, okysličujúce látky, rádioaktívny materiál, magnetický materiál a ostatný nebezpečný tovar) možno prepravovať až na výnimky iba ako tovar na letecký nákladný list za zvláštnych prepravných podmienok.
 • (g) Cestujúci je povinný zachovávať opatrnosť primeranú povahe leteckej prevádzky a dbať na pokyny dopravcu (vrátane pokynov jeho zamestnancov alebo zástupcov), a to za všetkých okolností, najmä pri:
  • (i) odbavovanie, zhromažďovanie a pohyb v priestoroch pre cestujúcich;
  • (ii) nastupovanie a vystupovanie z lietadla;,
  • (iii) ukladanie odevov a nezapísanej (kabínovej) batožiny v lietadle.
 • (h) Cestujúci je povinný zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť bezpečnosť a plynulosť leteckej dopravy, rušiť alebo obťažovať cestujúcich alebo byť príčinou ich sťažností, brániť riadnemu výkonu povinností pracovníkov dopravcu, či poškodiť majetok dopravcu alebo cestujúcich; cestujúci je tiež povinný sa zdržať nadmerného požívania alkoholu na palube lietadla. Cestujúci týmto súhlasí s tým, že v prípade podozrenia na protiprávne konanie je dopravca oprávnený podať podnet na prešetrenie situácie orgánom činným v trestnom konaní.
 • (i) Cestujúci nesmie počas letu používať dopravcom stanovené prenosné elektronické zariadenia, ktoré svojou prevádzkou môžu negatívne ovplyvniť funkcie a prevádzku elektronických prístrojov a zariadení lietadla. Pravidlá prepravy a používania elektronických prístrojov sú k dispozícii na webových stránkach dopravcu.
 • (j) Cestujúci je ďalej povinný:
  • (i) dostaviť sa včas na odbavenie a na splnenie všetkých požadovaných formalít a odbavovacích procedúr a/alebo včas sa odbaviť online dostatočne;
  • (ii) uhradiť prípadný servisný poplatok za odbavenie na štandardnej odbavovacej prepážke;
  • (iii) bezpodmienečne sa podriadiť príkazom kapitána a členov posádky lietadla počas letu;
  • (iv) na výzvu pracovníka dopravcu alebo na pokyn svetelným panelom sa pri vzlete a pristátí, prípadne počas letu, pripútať bezpečnostnými pásmi;
  • (v) na požiadanie pracovníka dopravcu si presadnúť na určené sedadlo, ak je to z prevádzkových alebo bezpečnostných dôvodov nutné;
  • (vi) zdržať sa takého správania, ktoré ohrozuje poriadok a disciplínu na palube lietadla vrátane nadmerného užívania alkoholu;
  • (vii) zdržať sa po celú dobu pobytu na palube lietadla, na letisku alebo pri komunikácii s kontaktným centrom akýchkoľvek verbálnych alebo fyzických útokov voči akýmkoľvek iným osobám vrátane zamestnancov a zástupcov dopravcu;
  • (viii) zdržať sa po celú dobu pobytu na palube lietadla alebo na letisku akéhokoľvek poškodzovania majetku dopravcu, iných cestujúcich alebo ďalších tretích osôb. V prípade porušenia tohto zákazu môže byť cestujúci vylúčený z prepravy;
  • (ix) dodržiavať zákaz fajčenia na palube lietadla, ktorý platí aj pre tzv. elektronické cigarety či fajčenie nahrievaného tabaku. V prípade porušenia tohto zákazu môže byť cestujúci vylúčený z prepravy;
  • (x) v prípade zdravotných problémov počas letu, podstúpiť potrebnú prvú pomoc, poskytnúť posádke potrebné osobné údaje a informácie o zdravotnom stave a potom podstúpiť lekársku prehliadku;
  • (xii) uhradiť dopravcovi všetky náklady za straty a škody, ktoré mu spôsobil alebo zapríčinil svojim neprimeraným konaním (napr. poškodenie interiéru lietadla, ilegálna preprava nebezpečných zvierat či vecí, mimoriadne pristátie lietadla a pod.); taký nárok dopravcu zakladá Montrealský dohovor;
  • (xiii) dodržať úplný zákaz konzumácie alkoholických nápojov prinesených na palubu v príručnej batožine. Kapitán lietadla môže v odôvodnených prípadoch požadovať, aby cestujúci preukázal svoju identitu a odobral mu alkohol počas letu;
  • (xiv) dodržať zákaz používania fotoaparátov, kamier a iného zariadenia zaznamenávajúceho zvuk a/alebo obraz, ktoré by zaznamenalo prácu a postupy posádky na palube lietadla;
  • (xv) podrobiť sa predpísanej bezpečnostnej osobnej prehliadke vykonávanej príslušnými orgánmi verejnej moci alebo nimi poverenými osobami,
  • (xvi) prispôsobiť svoj odev a zovňajšok tak, aby zodpovedal štandardu leteckej dopravy.

(k) Cestujúci je nad rámec vyššie uvedeného povinný dodržiavať protipandemické a iné bezpečnostné opatrenia uvedené na webových stránkach dopravcu.

(l) Použitie načúvacích prístrojov a kardiostimulátorov je povolené.

8. POVINNOSTI DOPRAVCU V LETECKEJ DOPRAVE

 • (a) Dopravca je povinný zabezpečiť, aby cestujúci boli oboznámení s umiestnením a spôsobom použitia:
  • (i) bezpečnostných pásov;
  • (ii) núdzových východov a zariadení určených na spoločné použitie;
  • (iii) záchranných viest a kyslíkových prístrojov, ak sú tieto prostriedky na použitie cestujúcimi predpísané;
  • (iv) iných núdzových zariadení určených na individuálne použitie.
 • (b) Cestujúci musí byť oboznámený so zákazom fajčenia a pravidlami používania elektronických prístrojov na palube lietadla.
 • (c) V prípade potreby dopravca informuje cestujúceho o potrebných opatreniach na zachovanie bezpečnosti a poriadku na palube a o dôsledkoch porušenia týchto opatrení zo strany cestujúceho.
 • (d) V prípade potreby je dopravca povinný poučiť cestujúcich o núdzových postupoch vhodných pre danú situáciu.
 • (e) Dopravca je povinný zabezpečiť možnosť pripútania cestujúcich bezpečnostnými pásmi pri vzlete, pristátí, turbulencii a kedykoľvek na výzvu veliteľa (kapitána) lietadla a poučiť cestujúceho o ukladaní jeho vecí v lietadle.
 • (f) Ak, podľa názoru dopravcu, správanie cestujúceho na palube predstavuje nebezpečenstvo pre lietadlo alebo ktorúkoľvek osobu alebo majetok na palube alebo sťažuje výkon povinností pracovníkom dopravcu alebo ak sa cestujúci nepodriadi pokynom pracovníkov dopravcu alebo sa správa takým spôsobom, že obťažuje iných cestujúcich, môže dopravca prijať opatrenia, ktoré považuje za vhodné na zabránenie takémuto správaniu, a to vrátane použitia donucovacích prostriedkov, vyloženia takého cestujúceho z lietadla po pristátí a odmietnutí budúcej prepravy cestujúceho.
 • (g) Dopravca si vyhradzuje právo vymáhať náhradu škody na cestujúcom, ktorý mu spôsobil škodu.
 • (h) V záujme zabezpečenia ochrany letu pred protiprávnymi činmi, ako aj bezpečnosti a poriadku na palube lietadla je kapitán lietadla oprávnený vydať inštrukcie všetkým osobám na palube a všetky osoby na palube lietadla sú povinné podriadiť sa jeho pokynom.
 • (i) Let dopravcu môže byť vykonaný typom lietadla, ktorý sa líši od typu lietadla uvedeného v pôvodnom letovom poriadku.
 • (j) Let dopravcu môže byť operovaný lietadlom iného dopravcu. Na základe článku 11 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005 zo 14. decembra 2005 musia byť cestujúci v takom prípade príslušne informovaní.

9. OPATRENIA NA OCHRANU BEZPEČNOSTI LETECKEJ DOPRAVY

9.1 VYLÚČENIE Z PREPRAVY

 • (a) Dopravca môže vylúčiť cestujúceho alebo batožinu z prepravy, a to najmä v prípade, keď podľa jeho názoru:
  • (i) je nutné dodržať zákony, vyhlášky a nariadenia štátu odletu, medzipristátia alebo príletu alebo štátu, nad ktorého územím sa bude let vykonávať;
  • (ii) správanie, fyzický alebo mentálny stav cestujúceho vedie k narušeniu dobrých mravov, čo môže vyvolať obavu iných cestujúcich, alebo je cestujúcim hrozbou pre seba samotného, pre iných cestujúcich a/alebo voči majetku dopravcu, letiska, iných cestujúcich alebo ďalších tretích osôb;
  • (iii) cestujúci svojím správaním porušuje alebo by mohol ohroziť bezpečnosť leteckej dopravy alebo verejný poriadok, a to nielen počas letu, ale tiež pri nastupovaní a vystupovaní, prípadne aj počas pozemnej prepravy;
  • (iv) sa cestujúci nepodriadil inštrukciám a pokynom pracovníkov dopravcu, zástupcov štátnych orgánov a/alebo pracovníkov letiska, najmä inštrukciám ohľadom bezpečnosti a poriadku na palube;
  • (v) sa cestujúci na palube lietadla alebo na letisku dopustil akéhokoľvek verbálneho či fyzického útoku voči akýmkoľvek iným osobám vrátane zamestnancov a zástupcov dopravcu alebo sa úspešne či neúspešne pokúsil poškodiť majetok dopravcu, letiska, iných cestujúcich alebo ďalších tretích osôb;
  • (vi) cestujúci odmietol podstúpiť bezpečnostnú kontrolu vykonávanú poverenými zložkami na letisku;
  • (vii) neboli uhradené príslušné poplatky alebo taxy v súvislosti s leteckou prepravou;
  • (viii) sa cestujúci nepreukáže v súvislosti s leteckou prepravou platnými dokumentmi;
  • (ix) cestujúci nie je schopný preukázať, že je osobou, na ktorej meno bola zakúpená letenka alebo vykonaná rezervácia;
  • (x) letenka cestujúceho:
   • bola zničená alebo poškodená;
   • cestujúci sa odmietli vzdať jeho cestovných dokladov proti potvrdeniu v prípade, keď to vyžadujú príslušné orgány verejnej moci;
   • bola získaná neoprávnene;
   • je uvádzaná ako stratená alebo odcudzená;
   • je falšovaná;
   • letový kupón bol zmenený niekým iným ak dopravcom alebo ním povereným zástupcom, dopravca si vyhradzuje právo takúto letenku zadržať;
   • nebola vystavená dopravcom alebo nebola dopravcom akceptovaná.
  • (xi) cestujúci nie je uvedený v elektronickom zozname cestujúcich (v prípade použitia hromadnej letenky, elektronickej letenky, alebo potvrdenia cesty);
  • (xii) cestujúci sa nedostavil na odlet včas (podľa Pravidiel odbavenia zverejnených na webových stránkach dopravcu);
  • (xiii) vstup cestujúceho do krajiny odletu, krajiny príletu alebo krajiny, nad územím ktorej je let operovaný, bol odmietnutý;
  • (xiv) v súvislosti s predchádzajúcimi letmi sa správal spôsobom, ktorý porušuje právo (najmä v oblasti bezpečnosti leteckej dopravy) alebo dobré mravy, a existuje dôvodné podozrenie, že sa toto správanie môže opakovať;
  • (xv) správanie cestujúceho môže predstavovať alebo predstavuje priestupok alebo trestný čin;
  • (xvi) vylúčenie z prepravy je nutné z bezpečnostných dôvodov, keď je cestujúci pod vplyvom alkoholu a/alebo omamných látok;
  • (xvii) je tak urobené v súlade s Tokijským dohovorom;
  • (xviii) preprava cestujúceho je v rozpore s predpismi dopravcu;
  • (xix) preprava cestujúceho je v rozpore s Prevádzkovou príručkou dopravcu;
  • (xx) odev a zovňajšok cestujúceho nezodpovedá štandardu leteckej prepravy;
  • (xxi) cestujúci má infekčnú chorobu, ktorá podlieha povinnému hláseniu;
  • (xxii) cestujúci sa dopustil porušenia povinností uvedených v čl. 7 týchto prepravných podmienok;
  • (xxiii) cestujúci vyžaduje špeciálnu asistenciu, ktorú dopravca nemôže poskytnúť, alebo ktorej náklady by boli neúmerne vysoké.
 • (b) V prípade, že nastane jedna z vyššie uvedených príčin, je dopravca oprávnený odmietnuť prepraviť cestujúceho alebo vylúčiť cestujúceho z prepravy. Dopravca nie je v takom prípade zodpovedný za žiadne straty alebo škody spôsobené odmietnutím prepravy alebo vylúčením z prepravy. Na cestujúcom môže byť tiež vymáhaná škoda za náklady vzniknuté v súvislosti s odmietnutím jeho prepravy alebo v súvislosti s jeho vylúčením z prepravy.
 • (c) Predtým, ako dopravca vylúči cestujúceho z prepravy, môže kapitán lietadla pristúpiť k písomnému varovaniu cestujúceho o možnom vylúčení z prepravy, pokiaľ okamžite nezanechá svoje chybné konanie alebo správanie (tzv. warning card).

9.2 DOJEDNANIE O ZMLUVNEJ POKUTE

(a) Cestujúci nastúpením k dohodnutej preprave potvrdzuje, že bol pred zakúpením letenky, zájazdu cez cestovnú kanceláriu či iným uzavretím prepravnej zmluvy oboznámený s nižšie uvedenými dojednaniami o zmluvnej pokute. Cestujúci zakúpením letenky či iným uzavretím prepravnej zmluvy s nižšie uvedenými dojednaniami o zmluvnej pokute vyjadruje súhlas.

(b) Cestujúci je povinný zaplatiť dopravcovi zmluvnú pokutu vo výške:

 • (i) 200 EUR, ak
  • v rozpore s článkom 7 písm. g) neuposlúchne pokyn dopravcu (vrátane pokynov jeho zamestnancov alebo zástupcov) s výnimkou písomného varovania kapitána lietadla podľa ods. 9.1 písm. c);
  • svojím správaním počas letu, pri nastupovaní či vystupovaní alebo počas pozemnej prepravy porušuje verejný poriadok;
  • poruší protipandemické či iné bezpečnostné opatrenia uvedené na webových stránkach dopravcu, ktoré je povinný dodržiavať podľa čl. 7 písm. k).
 • (ii) 500 EUR, ak
  • poruší zákaz používania dopravcom stanovených prenosných elektronických zariadení, ktoré svojou prevádzkou môžu negatívne ovplyvniť funkcie a prevádzku elektronických prístrojov a zariadení lietadla, za letu podľa čl. 7 písm. i);
  • poruší zákaz fajčenia podľa článku 7 písm. j) bodu ix;
  • sa v rozpore s článkom 7 písm. j) bodom viii dopustí poškodenie majetku dopravcu, iných cestujúcich alebo ďalších tretích osôb.
 • (iii) 1.000 EUR, ak
  • opakovane poruší zákaz používania dopravcom stanovených prenosných elektronických zariadení, ktoré svojou prevádzkou môžu negatívne ovplyvniť funkcie a prevádzku elektronických prístrojov a zariadení lietadla, za letu podľa čl. 7 písm. i);
  • opakovane poruší zákaz fajčenia podľa článku 7 písm. j) bodu ix; alebo
  • sa v rozpore s článkom 7 písm. j) bodom vii na palube lietadla alebo na letisku dopustí verbálneho útoku voči inej osobe vrátane zamestnancov a zástupcov dopravcu.
 • (iv) 2.000 EUR, ak
  • sa v rozpore s článkom 7 písm. j) bodom vii na palube lietadla alebo na letisku dopustí fyzického útoku voči inej osobe vrátane zamestnancov a zástupcov dopravcu alebo sa o takýto útok pokúsi;
  • neuposlúchne písomné varovanie kapitána lietadla podľa ods. 9.1 písm. c); zmluvná pokuta za samotné závadné konanie či správanie cestujúceho, ku ktorému smeruje varovanie kapitána lietadla, sa v takom prípade neuplatní.

(c) Zmluvná pokuta patrí za každý jednotlivý prípad chybného konania alebo správania cestujúceho. Zmluvná pokuta je splatná na prvú výzvu dopravcu, pričom dopravca má popri zmluvnej pokute nárok na náhradu škody či ujmy, ktorá vznikla v súvislosti so závadným konaním či správaním cestujúceho, v plnom rozsahu.

(d) Dopravca je oprávnený v odôvodnených prípadoch rozhodnúť, že zmluvnú pokutu, na ktorú mu vznikol nárok, po cestujúcom vymáhať nebude, prípadne že ju nebude vymáhať v plnej výške; také rozhodnutie dopravcu však nemá povahu vzdania sa práva.

10 PODMIENENÉ PRIJATIE K PREPRAVE

 • (a) Preprava cestujúceho, ktorému by vzhľadom na jeho telesný alebo duševný stav či vek hrozilo pri leteckej doprave nebezpečenstvo ujmy na zdraví alebo iná škoda, sa vykonáva s podmienkou, že dopravca nezodpovedá za prípadné zranenie, ochorenie či inú ujmu na zdraví vrátane úmrtia cestujúceho a za škodu na veciach, ktoré má cestujúci pri sebe, ak by došlo k takej ujme alebo škode v súvislosti alebo následkom prepravy.
 • (b) Dopravca má právo z bezpečnostných dôvodov odmietnuť prepravu telesne alebo duševne postihnutého cestujúceho bez sprievodu. Chorý alebo zranený cestujúci musí mať pri odbavení a po celú dobu letu pri sebe potvrdenie ošetrujúceho lekára na predpísanom formulári Medical Information Form (MEDIF) potvrdzujúcom spôsobilosť na prepravu, ak je tak uvedené v článku 10 písm. c) a d). Tento formulár zahŕňa požiadavky vyplývajúce z platnej legislatívy.
 • (c) Na letoch do/z USA je lekárske potvrdenie požadované v týchto prípadoch:
  • (i) požiadavka na službu nosidiel (stretcher) / pri cestovaní s inkubátorom;,
  • (ii) potreba zdravotníckeho kyslíka počas letu;
  • (iii) v ostatných prípadoch podľa ustanovenia článku 10 písmena d) (okrem vyššie uvedených) je lekárske potvrdenie iba doporučené.
 • (d) Na všetkých ostatných letoch (okrem letov do/z USA) je lekárske potvrdenie požadované v týchto prípadoch:
  • (i) infarkt (do 21 dní od udalosti);
  • (ii) mŕtvica (do 10 dní od udalosti);
  • (iii) čerstvo narodené deti (do 7 dní od pôrodu);
  • (iv) choroba z dekompresie;
  • (v) pneumotorax (do 14 dní od udalosti);
  • (vi) požiadavka na službu nosidiel (stretcher) / pri cestovaní s inkubátorom;
  • (vii) potreba zdravotníckeho kyslíka počas letu;
  • (viii) neschopnosť pri sedení udržať vzpriamenú pozíciu;
  • (ix) poranenia hlavy (do 14 dní od udalosti);
  • (x) zlomenina (okrem nekomplikovaných zlomenín končatín a prstov starších ako 72 hodín pred odletom);
  • (xi) sadra (okrem sadier končatín a prstov, ak k úrazu došlo viac ako 72 hodín pred odletom);
  • (xii) ťažká žilová trombóza;
  • (xiii) ťažká duševná choroba (cestujúci musí cestovať so sprievodom, ktorý má zaistené vedľajšie sedadlo);
  • (xiv) akákoľvek vážna alebo akútna infekčná choroba (vrátane ovčích kiahní).
 • (e) Potvrdenie od lekára je platné po dobu 21 dní od dátumu vystavenia.
 • (f) V prípade náhleho úmrtia cestujúceho za letu budú jeho pozostatky vyložené z lietadla na najbližšom letisku a protokolárne odovzdané kompetentným miestnym orgánom na ďalšie vyšetrovanie a objednanie náhradnej prepravy.

11 PREPRAVA CESTUJÚCICH S OSOBITNÝMI POŽIADAVKAMI

11.1 Všeobecne

 • (a) Cestujúci, ktorí vyžadujú osobitnú asistenciu a/alebo starostlivosť, musia o tejto skutočnosti informovať cestovnú kanceláriu alebo kontaktné centrum dopravcu v čase rezervácie.
 • (b) Dopravca vynaloží úsilie, aby umožnil prepravu chorým osobám, osobám so zdravotným postihnutím, nesprevádzaným deťom alebo tehotným ženám. Prijatie nesprevádzaných detí, chorých osôb, osôb so zdravotným postihnutím alebo tehotných žien na prepravu môže podliehať predchádzajúcej konzultácii s dopravcom o podmienkach takej prepravy v súlade s uplatniteľným právom.
 • (c) Vzhľadom na rozšírené bezpečnostné opatrenia by mali cestujúci, ktorí vyžadujú osobitnú starostlivosť, a rodičia s malými deťmi vopred upozorniť pracovníkov letiska na svoje potreby.
 • (d) Cestujúci s osobitnými potrebami sú podrobení bezpečnostnej kontrole pred nástupom do lietadla. Invalidné vozíky, barly a nosidlá sú podrobené manuálnej bezpečnostnej kontrole.
 • (e) Vzhľadom na bezpečnostné požiadavky nemôžu cestujúci s osobitnými potrebami obsadzovať sedačky blízko núdzových východov lietadla.
 • (f) Dopravca zabezpečí, aby osoba sprevádzajúca cestujúceho s obmedzenou pohyblivosťou bola umiestnená na sedačke vedľa tohto cestujúceho, pokiaľ skutočnosť, že sa cesta uskutoční so sprievodom, bola dopravcovi oznámená najneskôr 48 hodín pred odletom.
 • (g) Dopravca nie je zodpovedný za žiadne zranenie, ochorenie alebo iné poškodenie zdravia vrátane úmrtia a za škody na batožine vzniknuté počas prepravy, pokiaľ by boli spôsobené fyzickým stavom cestujúceho, mentálnym stavom cestujúceho alebo jeho vekom.

11.2 Preprava cestujúcich s obmedzenou pohyblivosťou

 • (a) Cestujúci s obmedzenou pohyblivosťou sú tí cestujúci, ktorých aktuálny zdravotný alebo fyzický stav vyžaduje osobitnú starostlivosť zo strany dopravcu. Rozsah starostlivosti počas cesty podlieha bezpečnostným predpisom pre leteckú dopravu, vybavenie lietadla dopravcu a miestnym podmienkam daného letiska.
 • (b) Cestujúci, ktorí majú v úmysle cestovať s vlastným invalidným vozíkom alebo iným zariadením uľahčujúcim pohyb, sú povinní o tejto skutočnosti informovať dopravcu pri rezervácii alebo pri zakúpení letenky alebo kedykoľvek potom, nie však neskôr ako 48 hodín pred odletom. Počas odbavenia bude osobný invalidný vozík odovzdaný pracovníkom letiska za účelom jeho naloženia do nákladového priestoru lietadla. Cestujúci si ho budú môcť vyzdvihnúť na letisku príletu. Pracovníci letiska poskytnú pomoc cestujúcim pri presune od odbavovacej prepážky k lietadlu a od lietadla do priestoru vyzdvihnutia batožiny po lete, a to s využitím iného invalidného vozíka. Cestujúci musia dopravcovi poskytnúť informáciu o rozmeroch a váhe invalidného vozíka. Cestujúci môže bezplatne prevážať dva plne zložiteľné invalidné vozíky nad rámec bezplatne prevážanej zapísanej batožiny. Nie je umožnené prepravovať invalidné vozíky, ktorých batérie obsahujú žieraviny. Pokiaľ je to možné, je cestujúci povinný pred odovzdaním invalidného vozíka zástupcom dopravcu odpojiť batériu.
 • (c) Časť sedačiek na palube umožňuje zdvihnutie podrúčiek. Pokiaľ je to možné, dopravca zabezpečí, aby tieto sedačky boli k dispozícii prednostne cestujúcim s obmedzenou pohyblivosťou.
 • (d) Niektoré toalety na palube sú vybavené rukoväťami, ktorých použitie uľahčí použitie toalety cestujúcim s obmedzenou pohyblivosťou.
 • (e) Dopravca si vyhradzuje právo zmeniť typ lietadla v prípade, keď let nemožno operovať jeho vlastným lietadlom, a ten je tak operovaný iným lietadlom iného dopravcu. Dopravca v takom prípade o tomto fakte okamžite informuje cestovnú kanceláriu alebo - v prípade individuálnej rezervácie - priamo cestujúceho e-mailom alebo telefonicky. Dopravca musí v tomto prípade zabezpečiť, aby prepravná trieda a vybavenie lietadla neboli horšie ako v prípade prepravy vlastným lietadlom dopravcu.
 • (f) Palubný sprievodca môže poskytnúť pomoc cestujúcemu s obmedzenou pohyblivosťou pri ceste na toaletu a z toalety, ale nie je oprávnený na to, aby zdvíhal cestujúceho z vozíka alebo mu asistoval priamo na toalete.

11.3 Preprava cestujúcich s asistenčným psom

 • Zrakovo postihnutí alebo iní cestujúci, ktorí sú závislí na asistencii vodiaceho psa, musia dopravcovi predložiť osvedčenie, že pes je vycvičený na pomoc osobám so zdravotným postihnutím a cestovné doklady asistenčného psa. Asistenčný pes musí byť prepravený v postroji na vôdzke, ďalej sa odporúča, aby mal pes nasadený náhubok. Preprava asistenčných psov je zadarmo.

11.4 PREPRAVA TEHOTNÝCH ŽIEN

 • Tehotné ženy po 34. týždni (po 28. týždni u viacpočetného) tehotenstva nebudú za žiadnych okolností prijaté na prepravu. Tehotné ženy v pokročilom štádiu tehotenstva, ktoré nebudú schopné doložiť týždeň tehotenstva (tehotenský preukaz, potvrdenie od lekára alebo podobný dokument), nebudú taktiež prijaté na prepravu.

11.5 Preprava detí vo veku do 2 rokov

 • (a) Dieťaťom do 2 rokov sa rozumie dieťa vo veku od narodenia do dovŕšenia 2. roku života. V prípade spiatočného letu je rozhodným časom dátum návratu.
 • (b) Dieťa do 2 rokov nemá nárok na vlastné sedadlo a na občerstvenie a je prepravované na kolenách sprevádzajúcej osoby (s výnimkou použitia certifikovanej detskej autosedačky v zmysle ods. 11.7 týchto podmienok).
 • (c) Dospelý cestujúci môže na linkách prevádzkovaných skupinou Smartwings cestovať maximálne s jedným dieťaťom vo veku do dvoch rokov. Na jednu sekciu 3 sedadiel v danom rade je povolené umiestniť iba jedno dieťa vo veku do dvoch rokov.
 • (d) Deti mladšie ako 2 roky nemôžu cestovať v rade s núdzovým východom.

11.6 NESPREVÁDZANÉ DETI

 • (a) Deti mladšie ako 6 rokov nemôžu byť prepravované bez sprievodu dospelej osoby, ktorá dovŕšila 18 rokov veku.
 • (b) Deti vo veku 6 až 11 rokov môžu cestovať bez sprievodu dospelej osoby (nesprevádzané dieťa – UM). V takom prípade poskytne dopravca nesprevádzanému dieťaťu asistenčnú službu na letisku odletu a na letisku príletu. Za dieťa je zodpovedná dospelá osoba, ktorá odovzdáva nesprevádzané dieťa na prepravu. Táto osoba musí byť plnoletá a musí dopravcovi poskytnúť písomné potvrdenie na formulári ”Nesprevádzané dieťa”, že nesprevádzané dieťa bude očakávané na letisku príletu inou dospelou osobou. Formulár je k nájdeniu na webových stránkach dopravcu. V prípade, že dospelá osoba nebude očakávať nesprevádzané dieťa na letisku príletu, všetky náklady týkajúce sa poskytnutia starostlivosti nesprevádzanému dieťaťu pôjdu na ťarchu osoby, ktorá dieťa odovzdala na prepravu na letisku odletu. Dopravca je oprávnený požadovať doklad o veku dieťaťa. Rodičia/opatrovníci/sprevádzajúca osoba musia na letisku odletu zotrvať až do odletu lietadla.
 • (c) Cestujúcim vo veku 12 až 17 rokov vrátane môže byť na žiadosť rodičov alebo iného zákonného zástupcu poskytnutá asistenčná služba. Asistenčná služba (UM) je spoplatnená v súlade s cenníkom dopravcu.
 • (d) Preprava nesprevádzaného dieťaťa (UM) a asistenčná služba je možná iba po jej predchádzajúcom oznámení dopravcovi najneskôr 48 hod. pred odletom.

11.7 DETSKÉ AUTOSEDAČKY

 • (a) Použitie detskej autosedačky je povolené iba pre deti mladšie ako 12 rokov, a to za týchto podmienok:
  • (i) detská autosedačka je certifikovaná pre použitie v leteckej doprave a certifikácia je na sedačke vyznačená,
  • (ii) detská autosedačka môže byť použitá iba vtedy, pokiaľ je ňou možné pripútať dvojbodovým pásom a musí zostať takto upevnená po celú dobu letu.
  • (iii) sedačku môžu použiť iba deti so zakúpeným vlastným sedadlom

11.8 Kyslík

 • (a) Preprava vlastných kyslíkových fliaš prinesených cestujúcimi je na všetkých rokoch skupiny Smartwings z bezpečnostných dôvodov zakázaná. Cestujúci vyžadujúci počas pobytu na palube lietadla kyslíkovú fľašu môžu o ich poskytnutie požiadať dopravcu v deň nákupu letenky alebo zájazdu, najneskôr však tri dni pred odletom. Pokiaľ je cestujúci klientom cestovnej kancelárie alebo iného objednávateľa letu, je potrebné službu objednať prostredníctvom cestovnej kancelárie alebo objednávateľa letu. Dopravca môže poskytnutie služby na konkrétnom lete z prevádzkových dôvodov odmietnuť.
 • (b) Cestujúci vyžadujúci kyslíkovú fľašu musí mať pri odbavení a po celú dobu letu pri sebe formulár Medical Information Form (MEDIF) potvrdený ošetrujúcim lekárom. V opačnom prípade môže dopravca pristúpiť k vylúčeniu cestujúceho z prepravy. Formulár je k nájdeniu na webových stránkach dopravcu.
 • (c) Služba zahŕňa jednu fľašu s objemom 311,5 la je spoplatnená podľa platného Cenníka dopravcu.

12 BATOŽINA

12.1 Všeobecne

 • (a) Batožina sa prepravuje ako zapísaná a nezapísaná. Cestujúci má právo na bezplatnú prepravu batožiny v súlade s cestovnou triedou a tarifnými podmienkami letenky. Konkrétne podmienky pre prepravu batožín sú uvedené v Pravidlách prepravy batožiny dostupných na webových stránkach dopravcu. Vyššie uvedené Pravidlá prepravy batožín obsahujú a upravujú hlavne množstevné a váhové limity prepravovaných batožín, ustanovenia upravujúce príručné batožiny, ustanovenia upravujúce odbavenie batožiny, batožiny, ktoré sú prepravované za zvláštnych podmienok, nadrozmerné batožiny, prepravu živých zvierat a predmety zakázané k preprave. Hmotnostné a rozmerové limity sa môžu líšiť v závislosti na cestovnej triede alebo tarifných podmienkach letenky. Za odbavenie na štandardnej odbavovacej prepážke môže byť vybraný dodatočný servisný poplatok.
 • (b) Za prepravu batožín prekračujúcich bezplatný limit je dopravca oprávnený vyberať poplatok podľa platného cenníku.
 • (c) Dopravca sa má právo presvedčiť o rozmeroch a hmotnosti každej prepravovanej batožiny kedykoľvek pred nástupom na palubu lietadla. Dopravca je oprávnený odmietnuť prepravu batožiny, ktorá nespĺňa limity stanovené v súlade s cestovnou triedou a tarifnými podmienkami letenky.
 • (d) Cestujúci nesmie prepravovať:
  • (i) batožinu a predmety, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť letu, osôb a majetku, a ďalej batožinu a veci, ktoré by mohli byť pri leteckej preprave ľahko poškodené, ktorých obal je nevyhovujúci alebo môžu byť na obťaž iným cestujúcim;
  • (ii) predmety, ktoré sú špecifikované v predpisoch Medzinárodnej organizácie civilného letectva (ICAO), Medzinárodného združenia leteckých dopravcov (IATA) a predpisoch dopravcu ako nebezpečný tovar;
  • (iii) predmety, ktoré sú zakázané na prepravu podľa príslušných zákonov, predpisov alebo nariadení daného štátu;
  • (iv) predmety, ktoré podľa názoru dopravcu nie sú vhodné na prepravu vzhľadom na ich váhu, veľkosť alebo charakter;
  • (v) predmety uvedené na Zozname zakázaných predmetov, ktorý je k dispozícii na webových stránkach dopravcu.

12.2 Kontrola batožiny

 • (a) Ak má dopravca podozrenie, že batožina cestujúceho by mohla obsahovať predmety vylúčené z prepravy alebo predmety, ktorých preprava vyžaduje osobitný režim, môže sa v prítomnosti cestujúceho presvedčiť o obsahu jeho batožiny. Ak nie je cestujúci prítomný a z tohto dôvodu nemôže súhlasiť s kontrolou svojej batožiny, je dopravca oprávnený za prítomnosti aspoň jedného svedka, ktorý nie je pracovníkom dopravcu, otvoriť batožinu cestujúceho, ak sa domnieva, že obsahuje predmety vylúčené z prepravy alebo predmety, ktorých preprava vyžaduje zvláštny režim.
 • (b) Ak cestujúci odmietne vyhovieť žiadosti na kontrolu batožiny, môže dopravca odmietnuť príslušnú osobu a/alebo jej batožinu prepraviť.
 • (c) Dopravca nenesie zodpovednosť za žiadne poškodenie alebo oneskorenie batožiny alebo stratu a poškodenie jeho obsahu, ktoré vznikli v dôsledku bezpečnostnej kontroly batožiny.

12.3 Vyzdvihnutie batožiny

 • (a) Cestujúci je povinný si vyzdvihnúť svoju batožinu bezodkladne po prílete na cieľové letisko.
 • (b) Ak batožina nebola ani po dvoch mesiacoch po prílete vyzdvihnutá, dopravca je oprávnený disponovať batožinou v rámci príslušných ustanovení právnych predpisov.
 • (c) Vyzdvihnúť batožinu môže držiteľ identifikačného útržku batožinového lístka.
 • (d) Dopravca nie je povinný zisťovať, či je držiteľ identifikačného útržku batožinového lístka oprávnený prevziať batožinu a nezodpovedá za stratu, škodu, či iné náklady, ktoré prípadne v tejto súvislosti cestujúcemu vzniknú.
 • (e) Absencia identifikačného útržku batožiny nebráni jej vydaniu, ak bola predložená letenka a batožina môže byť jednoznačne identifikovaná iným spôsobom.
 • (f) Ak osoba vyzdvihujúca batožinu nepredloží platnú letenku ani identifikačný útržok batožinového lístka, vydá dopravca v takom prípade batožinu tejto osobe iba v prípade, že táto osoba preukáže svoj nárok na túto batožinu a uhradí dopravcovi zálohu na náhradu všetkých škôd alebo nákladov, ktoré by dopravcovi mohli vzniknúť v dôsledku takéhoto vydania batožiny.
 • (g) Prevzatie batožiny držiteľom identifikačného útržku batožinového lístka bez podania žiadosti o náhradu škody v čase dodania je dôkazom, že batožina bola doručená v dobrom stave a v súlade so zmluvou o preprave.
 • (h) Poškodenie alebo nedoručenie batožiny je nutné ohlásiť dopravcovi ihneď pri prevzatí batožiny alebo, v prípade nenájdenia batožiny, ihneď po skončení výdaja batožiny z daného letu. Cestujúci je tiež povinný skontrolovať si obsah svojej batožiny ihneď po jej prevzatí. Dopravca je povinný spísať o poškodení, strate alebo nedoručení batožiny či obsahu zápis. Inak sa predpokladá, že batožina bola vydaná v riadnom stave. Pri neskoršom ohlásení škody musí cestujúci preukázať príčinnú súvislosť medzi ohlásenou škodou a príslušnou dopravou.

12.4 ŽIADOSTI O NÁHRADU ŠKÔD NA BATOŽINE

 • (a) Všetky žiadosti o náhradu škody musia byť podané prostredníctvom elektronického formulára na webových stránkach dopravcu, e-mailom alebo poštou.
 • (b) Pri podaní žiadosti o náhradu škody je nutné predložiť originály alebo kópie nasledujúcich dokladov:
  • (i) Protokol o škode (PIR);
  • (ii) letenku/palubnú vstupenku;
  • (iii) identifikačný útržok batožinového lístka;
  • (iv) účty od stratených alebo poškodených vecí alebo batožiny.
 • Dopravca si vyhradzuje právo požadovať od cestujúceho doplňujúce dokumenty nevyhnutné na určenie miery zodpovednosti dopravcu za škodu, najmä doklad o oprave alebo potvrdenie o neopraviteľnosti batožiny.
 • (c) Riadne podané žiadosti o náhradu škody sú vybavované do 90 dní odo dňa podania dopravcovi.
 • (d) Poškodenie zapísanej batožiny je cestujúci povinný v súlade s Montrealským dohovorom, príp. Varšavskou zmluvou, nahlásiť dopravcovi bezodkladne akonáhle ich zistí alebo najneskôr do 7 dní odo dňa prevzatia. Nedoručenie batožiny je cestujúci povinný nahlásiť ihneď po prílete a vyplniť príslušný protokol (PIR). Na neskoršie uplatnenie nebude braný ohľad. Nároky zo zodpovednosti za oneskorenie batožiny je potrebné uplatniť do 21 dní odo dňa, keď bola batožina odovzdaná príjemcovi.
 • (e) Ak bola zapísaná batožina poškodená a dopravca alebo iné osoby konajúce v jeho mene ich nemôžu opraviť, je cestujúci oprávnený nechať si svoju batožinu opraviť a predložiť účet za opravu dopravcovi. Ak nie je zrejmé, že batožinu nemožno opraviť, cestujúci musí predložiť písomné potvrdenie o neopraviteľnosti batožiny, ktoré bude obsahovať opis batožiny a dôvod neopraviteľnosti.
 • (f) Ak cestujúci nepredloží podklady, ktoré sú špecifikované v článku 12 ods. 4 písm. b), má sa za to, že mu batožina bola vydaná v riadnom stave.
 • (g) Ak batožina nebola prepravovaná v rovnakom lietadle ako cestujúci, je cestujúci povinný poškodenie, zničenie alebo stratu batožiny dopravcovi ohlásiť okamžite po jeho vyzdvihnutí/prílete a vyplniť Propety Irregularity Report (PIR). Ak cestujúci túto požiadavku nesplnia alebo nedoplnia doklady uvedené v odseku 12.4 písm. b), je dopravca zbavený zodpovednosti za všetky škody, poškodenie, stratu alebo oneskorenie batožiny.
 • (h) Náhrada za oneskorenie doručenia batožiny počas pobytu cestujúceho v zahraničí sa poskytuje na základe účteniek za obstaranie nevyhnutných vecí (spodná bielizeň, potrebné oblečenie, toaletné a hygienické potreby). Náhradu za nákup potrebných potrieb možno uplatniť iba počas pobytu v zahraničí, nie v krajine trvalého pobytu cestujúceho.
 • (i) Batožina je vyhľadávaná po dobu jedného mesiaca od nedoručenia, potom môže byť uplatnený cestujúcim nárok na náhradu škody. V prípade, že je batožina nájdená neskôr, cestujúcemu nárok na náhradu škody nevzniká a je povinný prípadné plnenie vrátiť dopravcovi.
 • (j) V prípade poškodenia príručnej batožiny musí cestujúci oznámiť túto skutočnosť na palube lietadla. V opačnom prípade dopravca nenesie zodpovednosť za poškodenie, zničenie alebo stratu príručnej batožiny.
 • (k) Nárok na náhradu škody zaniká po uplynutí 2 rokov odo dňa príletu do miesta určenia alebo odo dňa, keď lietadlo malo priletieť, alebo 2 roky od ukončenia prepravy.
 • (l) Podrobnejšie informácie o postupe pri žiadosti o náhrady škôd na batožine sú uvedené na internetových stránkach dopravcu (www.smartwings.com).

13 LETOVÝ PORIADOK A NEPRAVIDELNOSTI

13.1 Letový poriadok

 • (a) Dopravca sa zaväzuje vyvinúť maximálne úsilie na zabezpečenie prepravy cestujúcich a ich batožiny v súlade s letovým poriadkom platným v deň letu. V rámci týchto opatrení, a aby zabránil prípadnému zrušeniu letu, dopravca môže za výnimočných okolností zorganizovať let prevádzkovaný v jeho prospech alternatívnym dopravcom a/alebo lietadlom.
 • (b) Časy odletu a príletu uvedené na letenke alebo inde sa môžu v čase medzi dátumom rezervácie a dátumom odletu zmeniť.
 • (c) V prípade prepravy podľa čl. 2.3 týchto podmienok („charterové lety“) nesie objednávateľ letu plnú zodpovednosť za informovanie cestujúcich o zmene letového poriadku podľa čl. 13.1 ods. b) týchto podmienok
 • (d) Pri vykonávaní rezervácie na pravidelných letoch Smartwings dopravca oznámi cestujúcemu v tom čase platné časy odletu a príletu, a tieto časy budú tiež uvedené na letenke. Je možné, že dopravca bude musieť kedykoľvek po rezervácii letenky zmeniť letový poriadok. Pokiaľ cestujúci poskytne dopravcovi e-mailovú adresu a telefónny kontakt, dopravca sa vynasnaží cestujúceho o týchto zmenách čo najskôr informovať. Pokiaľ v čase od zakúpenia letenky do jedného (1) dňa pred plánovaným odletom zmení dopravca čas odletu o viac ako 5 hodín a toto je pre cestujúceho neprijateľné, pričom dopravca nie je schopný zaknihovať alternatívny let, ktorý by bol pre cestujúceho prijateľný, cestujúci má nárok na vrátenie peňazí v plnej výške v súlade s ods. 14.1 týchto podmienok.

13.2 Nepravidelnosti v leteckej doprave

 • (a) V prípade nepravidelností v leteckej doprave musí dopravca na žiadosť cestujúceho poskytnúť cestujúcemu písomnú informáciu o jeho právach vrátane jeho práva na starostlivosť a náhradu. Ak je táto nepravidelnosť spôsobená okolnosťami, ktoré nie sú pod kontrolou dopravcu, dopravca je v takom prípade zbavený zodpovednosti platiť cestujúcemu kompenzácie.
 • (b) Ak na voľné sedadlá pripadne viac cestujúcich, dopravca najprv požiada dobrovoľníkov, aby sa svojho miesta vzdali za dohodnutú náhradu. V tejto náhrade bude zahrnutá možnosť voľby medzi:
  • (i) vrátením obstarávacej ceny letenky do 7 dní, a to za časť alebo časti neuskutočnenej cesty, ak let už naďalej neslúži účelu vzťahujúcemu sa k pôvodnému cestovnému plánu cestujúceho, príp. aj poskytnutie spiatočného letu do pôvodného miesta odletu, a to pri najbližšej príležitosti; alebo
  • (ii) presmerovaním za porovnateľných prepravných podmienok a pri najbližšej možnej príležitosti na cieľové miesto určenia; alebo
  • (iii) presmerovaním za porovnateľných prepravných podmienok a pri najbližšej možnej príležitosti na cieľové miesto určenia v neskoršej dobe podľa priania cestujúceho vzhľadom na prepravnú kapacitu.
 • (c) Ak sa neprihlási dostatočný počet dobrovoľníkov, môže dopravca odoprieť cestujúcim nástup na palubu proti ich vôli. V takom prípade majú títo cestujúci právo na zaplatenie nasledujúcej náhrady škody:
# Vzdálenosť (km) Maximálna hranica kompenzácie (EUR )
1 0-1500 km 250 EUR
2 Let v rámci EÚ nad 1500 km 400 EUR
3 Let mimo EÚ 1500 – 3500 km 400 EUR
4 Let mimo EÚ nad 3500 km 600 EUR

Pokiaľ však cestujúcemu bude ponúknuté presmerovanie s príletom do cieľovej destinácie, ktorý nie je neskôr ako pôvodný knihovaný čas príletu o:

 • (i) 2 h od plánovaného príletu pri lete kratšom ako 1500 km; alebo
 • (ii) 3 hodiny od plánovaného príletu pri lete dlhšom ako 1500 km v rámci EÚ a pri lete medzi 1500 až 3500 km mimo EÚ; alebo
 • (iii) 4 h od plánovaného príletu pri lete dlhšom ako 3500 km mimo EÚ.

peňažná náhrada škody sa znižuje o 50 %. Cestujúci má zároveň možnosť voľby medzi vrátením obstarávacej ceny letenky a presmerovaním / viď ods. 13.2 písm. b)/.

 • (d) V prípade odmietnutia nástupu na palubu lietadla má cestujúci tiež právo na nasledujúcu starostlivosť poskytnutú dopravcom:
  • (i) strava a občerstvenie v rozsahu primeranom čakacom čase;
  • (ii) ubytovanie v hoteli, ak sa stane nevyhnutným pobyt na jednu noc alebo viac nocí;
  • (iii) preprava medzi letiskom a miestom ubytovania (hotelom alebo iným zariadením);
  • (iv) dva telefónne hovory alebo podanie dvoch správ telexom, faxom či elektronickou poštou.

(e) Pokiaľ je let zrušený, má cestujúci právo na možnosť voľby medzi vrátením obstarávacej ceny letenky a presmerovaním /viď ods. 13.2 písm. b)/. Cestujúci má tiež právo na starostlivosť poskytnutú dopravcom /viď ods. 13.2 písm. d)/. V prípade, že cestujúci nebol o zrušení letu informovaný aspoň:

V prípade, že cestujúci nebol o zrušení letu informovaný aspoň:

 • (i) dva týždne pred plánovaným časom odletu; alebo
 • (ii) v lehote od dvoch týždňov do siedmich dní pred plánovaným časom odletu a nebolo mu ponúknuté presmerovanie, ktoré by mu umožnilo odletieť najneskôr 2 hodiny pred plánovaným časom odletu a dosiahnuť cieľové miesto najneskôr 4 hodiny po plánovanom čase príletu; alebo
 • (iii) v lehote kratšej siedmich dní pred plánovaným časom odletu a nebolo mu ponúknuté presmerovanie, ktoré by mu umožnilo odletieť najneskôr 1 hodinu pred plánovaným časom odletu a dosiahnuť cieľové miesto najneskôr 2 hodiny po plánovanom čase príletu.

má cestujúci právo na náhradu škody /viď ods. 13.2 písm. c)/. Toto právo však nemá, pokiaľ zrušenie letu bolo spôsobené mimoriadnymi okolnosťami, ktorým nebolo možné zabrániť, ani keby dopravca prijal všetky primerané opatrenia (napr. politická nestabilita, poveternostné podmienky nezlučiteľné s uskutočnením dotknutého letu, bezpečnostné riziká, neočakávané nedostatky letovej bezpečnosti, štrajky atď. ).

 • (f) Ak dopravca dôvodne očakáva, že let bude oproti plánovanému času odletu oneskorený:
  • (i) o 2 hodiny a viac pri lete kratšom ako 1500 km; alebo
  • (ii) o 3 hodiny a viac pri lete dlhšom ako 1500 km v rámci EÚ a pri lete medzi 1500 až 3500 km mimo EÚ; alebo
  • (iii) o 4 hodiny a viac pri lete dlhšom ako 3500 km mimo EÚ,

má cestujúci právo na starostlivosť poskytnutú dopravcom / pozrite ods. 13.2 písm. d)/

(g) Ak z dôvodov iných ako výnimočných okolností cestujúci priletí do miesta svojho konečného príletu najmenej o tri hodiny neskôr, než bolo pôvodne naplánované leteckým dopravcom, s cestujúcimi sa v takom prípade jedná ako s cestujúcimi zrušených letov v záujme uplatnenia ich práv na náhradu /pozri ods. 13.2 písm. c)/.

(h) Pokiaľ oneskorenie trvá aspoň 5 hodín, má cestujúci tiež právo na pomoc spočívajúcu vo vrátení obstarávacej ceny letenky do 7 dní, a to za časť alebo časti neuskutočnenej cesty, ak let už naďalej neslúži účelu vzťahujúcemu sa k pôvodnému cestovnému plánu cestujúceho, príp. aj poskytnutie spiatočného letu do pôvodného miesta odletu, a to pri najbližšej príležitosti;

(i) V prípade, keď ide o udalosť spôsobenú mimoriadnymi okolnosťami mimo kontroly dopravcu a dopravcu a jeho zamestnanci a zmluvní partneri prijali všetky primerané opatrenia, nemajú cestujúci tieto práva. Tieto práva stráca cestujúci aj v prípade, ak škoda vznikla úplne alebo sčasti z dôvodu nedbanlivosti, neoprávneného činu alebo zanedbania zo strany cestujúceho alebo osôb, ku ktorým vzťahujú svoje práva.

13.3 Úhrada náhrady škody

 • (a) Ustanovenia tohto odseku sa uplatňujú na postup pri vymáhaní nárokov cestujúcich na náhradu škody v prípade odmietnutia nástupu na palubu, zrušenia alebo významného oneskorenia letov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004, resp. judikatúry Súdneho dvora Európskej únie.
 • (b) Ak sa cestujúci nechá zastúpiť pri vymáhaní nároku na náhradu škody treťou osobou, je táto tretia osoba povinná dopravcovi oprávnenie zastupovať takého cestujúceho preukázať, a to písomnou plnou mocou na zastupovanie pri vymáhaní nároku na náhradu škody opatrenú úradne overeným podpisom takého cestujúceho.
 • (c) V súlade s internými postupmi dopravcu, v záujme podpory transparentnosti platieb a za účelom ochrany spotrebiteľa bude akákoľvek náhrada škody vyplatená iba v prospech účtu, z ktorého bola uhradená letenka, ibaže cestujúci oznámi dopravcovi iný bankový účet cestujúceho, kam má byť platba uhradená. V takom prípade je cestujúci povinný dopravcovi vlastníctvo takého účtu doložiť.

14 REFUNDÁCIA

14.1 Refundácia leteniek na pravidelných letoch Smartwings

 • (a) Ak dopravca zruší let, vráti cestujúcemu sumu rovnajúcu sa:
  • (i) sume vo výške ceny letenky, vrátane akýchkoľvek súvisiacich zaplatených poplatkov, pokiaľ nebola letenka využitá ani z časti;
  • (ii) sume, ktorá sa bude rovnať rozdielu medzi celkovou cenou letenky a cenou za úsek letu, pre ktorý bola letenka použitá, vrátane akýchkoľvek súvisiacich zaplatených poplatkov za neabsolvovaný úsek letu, ak bola letenka sčasti využitá.
 • (b) V prípade úmrtia člena najbližšej rodiny cestujúceho (matka, otec, brat, sestra, manžel, manželka, dieťa alebo starý rodič) vykoná dopravca na požiadanie zrušenie rezervácie vrátenie peňazí vo výške ceny letenky, alebo jej nevyužitej časti.
 • (c) Ak sa cestujúci z dôvodov iných, než ktoré sú uvedené pod písm. b), rozhodne nenastúpiť na let alebo časť svojej cesty, budú mu po odpočítaní administratívnych poplatkov vrátené letiskové poplatky. Jazdné a ostatné poplatky sú nevratné, ak nie je v tarifných podmienkach letenky uvedené inak.

14.2 Refundácia leteniek na charterových letoch

 • V prípade prepravy podľa ods. 2.3 týchto podmienok („charterové lety“) je za refundáciu leteniek zodpovedný objednávateľ letu.

14.3 Osoba oprávnená na refundáciu letenky

 • (a) Okrem výnimiek stanovených v týchto prepravných podmienkach, dopravca je oprávnený vykonať refundáciu buď osobe menovite uvedenej na letenke, alebo osobe, ktorá za letenku zaplatila (po predložení príslušných dokumentov).
 • (b) Cestujúci menovite uvedený na letenke alebo osoba, ktorá za letenku zaplatila, môže poveriť tretiu osobu na prijatie refundácie za nevyužitú letenku alebo jej časť.
 • (c) S výnimkou prípadu straty letenky, refundácie budú vykonané iba za tú časť letenky, ktorá bola postúpená späť dopravcovi vrátane všetkých nevyužitých letových kupónov a vrátane potvrdenia o platbe.
 • (d) Refundácia osobe, ktorá predkladá nevyužitú časť letenky vrátane všetkých nevyužitých kupónov a vrátane potvrdenia o platbe v súlade s ods. 14.3, je považovaná za refundáciu poverenej osobe a dopravca je oslobodený od akejkoľvek ďalšej zodpovednosti za škody.

14.4 Mena

 • Všetky refundácie podliehajú právu štátu, v ktorom bola letenka predaná, a právu štátu, v ktorom sa refundácia uplatňuje. Refundácia je vyplácaná v rovnakej mene, v akej bolo za letenku zaplatené. V prípade, že refundácia v tejto mene nie je možná, bude refundácia vyplatená menou používanou v krajine, kde sa refundácia vypláca, prípadne inou menou po dohode medzi dopravcom a osobou oprávnenou na prijatie refundácie.

14.5 Právo odmietnuť vyplatenie refundácie

 • (a) Dopravca môže odmietnuť vyplatenie refundácie do doby, než dostane doklad o platbe od cestujúceho alebo inej osoby, ktorá za letenku zaplatila.
 • (b) Dopravca môže odmietnuť vyplatenie refundácie za letenku, ktorá bola predložená jemu alebo vládnym úradom ako dôkaz úmyslu opustiť danú krajinu, pokiaľ cestujúci nepreukáže právo zotrvať v danej krajine alebo nedoloží, že túto krajinu opustí s iným dopravcom alebo inými druhmi dopravy.
 • (c) Dopravca môže odmietnuť vyplatenie refundácie za nevyužitú letenku alebo jej časť, pokiaľ nebola využitá z dôvodov uvedených v odseku 9.1 a dopravca sa rozhodol, že letenku alebo jej časť zabezpečí v záujme pokrytia nákladov za škody, ktoré mu cestujúci spôsobil.

15. CESTOVNÉ NÁLEŽITOSTI

15.1 Všeobecne

 • (a) Cestujúci je povinný zaobstarať si všetky doklady a splniť všetky podmienky požadované úradmi krajiny odletu, tranzitu, transferu alebo príletu. Dopravca je oprávnený vykonať kontrolu všetkých cestovných dokladov a náležitostí. Dopravca si vyhradzuje právo odmietnuť na prepravu cestujúceho, ktorý nespĺňa požadované cestovné náležitosti. Dopravca nezodpovedá za škody alebo výdavky, ktoré cestujúcemu vzniknú tým, že nedodržal uvedené povinnosti.
 • (b) Ak je dopravcovi rozhodnutím príslušných orgánov uložené prepraviť cestujúceho späť do krajiny odletu z dôvodu odmietnutia vstupu do krajiny príletu, či už sa jedná o krajinu tranzitu, transferu alebo o cieľovú destináciu, je objednávateľ letu na požiadanie povinný nahradiť dopravcovi všetky náklady, ktoré dopravcovi v tejto súvislosti vznikli. Cestujúci je povinný na požiadanie nahradiť dopravcovi všetky náklady vzniknuté tým, že nesplnil predpísané administratívne cestovné náležitosti požadované v krajine odletu, tranzitu, transferu alebo príletu.

15.2 Colná a bezpečnostná prehliadka

 • Cestujúci je povinný na požiadanie podstúpiť prehliadku svojej zapísanej alebo nezapísanej batožiny colnými alebo inými príslušnými orgánmi. S výnimkou požadovaným Montrealským dohovorom dopravca nie je voči cestujúcemu zodpovedný za žiadne škody alebo straty, ktoré cestujúci utrpí v dôsledku nesplnenia týchto požiadaviek a cestujúci je povinný nahradiť dopravcovi škodu, ktorá mu nesplnením tejto povinnosti vznikla. Cestujúci je povinný sa podrobiť požadovaným bezpečnostným kontrolám dopravcu, letiskových alebo štátnych orgánov.

16 ZODPOVEDNOSŤ DOPRAVCU ZA ŠKODU

16.1 Všeobecne

 • (a) Zodpovednosť leteckého dopravcu sa v medzinárodnej leteckej doprave riadi Dohovorom o zjednotení niektorých pravidiel v medzinárodnej leteckej doprave z 28. mája 1999 (tzv. Montrealským dohovorom) a ďalej nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. 889/2002 z 13. mája 2002 , v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 2027/97, ktoré vychádza z Montrealského dohovoru, prípadne Varšavského dohovoru a vzťahuje sa tak na medzinárodnú, ako aj na vnútroštátnu leteckú dopravu. Lety do a z USA sa riadi článkom 14 Zborníka federálnych predpisov USA časť 254.
 • (b) Tieto prepravné podmienky upravujú zodpovednosť dopravcu za škodu. V prípade, že je let operovaný iným dopravcom, zodpovednosť za škodu môže byť stanovená prepravnými podmienkami operujúceho dopravcu.
 • (c) Dopravca zodpovedá do výšky skutočnej škody, najviac však do limitu obmedzujúceho jeho zodpovednosť v súlade s príslušnými predpismi. Dopravca nezodpovedá za nezákonné, exemplárne alebo nenahraditeľné škody.
 • (d) Dopravca nenesie zodpovednosť v plnom rozsahu za škody vo vzťahu k poškodenému alebo k osobe, ktorá uplatňuje svoje práva, pokiaľ konanie poškodeného k tejto škode prispelo.
 • (e) Dopravca nenesie zodpovednosť za škody vzniknuté z jeho konania, pokiaľ bolo v súlade s právom, predpismi, nariadeniami či požiadavkami vlády, alebo za škody vzniknuté z dôvodu pochybenia cestujúceho pri ich dodržiavaní.
 • (f) Dopravca je zodpovedný iba za škodu vzniknutú na ním prevádzkovanom lete alebo na takých letoch, na ktorých je jeho kód uvedený na letenke.
 • (g) Obmedzenie zodpovednosti dopravcu sa vzťahuje na všetkých zamestnancov, agentov i zástupcov dopravcu.

16.2 Zodpovednosť dopravcu a rozsah náhrady škody

 • (a) Dopravca je zodpovedný za škodu, ktorá vyústila v úmrtie alebo poškodenie zdravia cestujúceho, iba ak k nehode, ktorá spôsobila smrť alebo poškodenie zdravia, došlo na palube lietadla alebo počas nástupu či výstupu cestujúcich.
 • (b) V prípade smrti alebo zranenia cestujúceho z dôvodu nehody dopravca vyhlasuje, že:
  • (i) v súlade s Montrealským dohovorom pri odškodnom do výšky 128821 SDR nebude vznášať námietky proti vzniknutým preukázaným nárokom na odškodnenie;
  • (ii) na časť požiadavky na odškodné prevyšujúce 128821 SDR si dopravca vyhradzuje všetky možnosti obrany a právo preukázať, že nešlo o nedbalosť alebo iné pochybenie na strane dopravcu, alebo že škoda vznikla výhradne v dôsledku nedbalosti alebo iného protiprávneho konania alebo opomenutím tretej strany.
 • (c) V prípade smrti alebo zranenia cestujúceho poskytne dopravca oprávnenej osobe zálohu v minimálnej výške 16000 SDR na pokrytie bezprostredných finančných potrieb. Záloha bude poskytnutá do 15 dní od určenia osoby oprávnenej na odškodnenie. Zálohová platba neznamená priznanie zodpovednosti dopravcu a v prípade následných platieb je považovaná za súčasť celkového odškodného. Zálohová platba sa nevracia dopravcovi, ibaže dopravca preukáže, že škoda bola spôsobená nedbanlivosťou, opomenutím či iným nesprávnym konaním cestujúceho, ku ktorému sa platba vzťahuje, alebo ak zálohovú platbu dostala osoba, ktorá na to podľa platných zákonov nie je oprávnená.
 • (d) V prípadoch cestujúceho, ktorého daný vek alebo mentálny či fyzický stav ho môže vystaviť nebezpečenstvu alebo riziku pre seba samotného, dopravca nie je zodpovedný za škody spôsobené ochorením, zranením alebo zdravotným postihnutím vrátane úmrtia, ktoré by mohlo byť pripisované takému stavu alebo zhoršeniu takého stavu .
 • (e) Dopravca zodpovedá za škody spôsobené oneskorením leteckej dopravy v prípade, že nepreukáže, že on sám a jeho zamestnanci a agenti urobili všetky možné opatrenia, ktoré možno spravodlivo požadovať, aby škodu odvrátili, alebo že nebolo v ich silách, aby tak urobili.

16.3 Obmedzenie zodpovednosti dopravcu za škodu

 • (a) Dopravca je zodpovedný iba za škody spôsobené na ním operovanej linke.
 • (b) Dopravca nezodpovedá za škodu na nezapísanej batožine a iných veciach, ktoré sú v osobnom opatrovaní cestujúceho, pokiaľ taká škoda nebola spôsobená nedbalosťou dopravcu alebo jeho pracovníkov či zástupcov.
 • (c) V prípade prepravy batožiny je dopravca zodpovedný za zničenie, stratu, poškodenie alebo oneskorenie do výšky 1288 SDR na 1 cestujúceho.
 • (d) Ak nebola určená váha batožiny, predpokladá sa, že táto váha nepresahuje povolené váhy batožiny, na prepravu ktorých má cestujúci nárok v rámci ceny letenky.
 • (e) Dopravca nie je zodpovedný za poškodenie batožiny cestujúceho, ktoré bolo spôsobené nedbalosťou cestujúceho.
 • (f) Dopravca nie je zodpovedný za škodu na zapísanej batožine ani na jej obsahu, pokiaľ bola škoda spôsobená obsahom batožiny.
 • (g) Dopravca nie je zodpovedný za škodu, stratu alebo zničenie batožiny bežným opotrebením alebo pokiaľ už pred začatím prepravy bola batožina poškodená.
 • (h) Dopravca nie je zodpovedný za akúkoľvek škodu, stratu alebo poškodenie, ktoré boli spôsobené prírodnými vplyvmi, smrťou zvierat alebo konaním zvierat ako je hryzenie, kopanie, prebodnutie alebo dusenie, alebo chybnou schránkou pre zviera či neschopnosťou zvieraťa vyrovnať sa po psychickej stránke s odlišnými podmienkami leteckej prepravy.
 • (i) Dopravca nezodpovedá za prípadnú stratu alebo poškodenie krehkých vecí (napr. parfumov, toaletných vôd, dioptrických a slnečných okuliarov, kontaktných šošoviek, fliaš, skla, porcelánu, vodných fajok, ďalekohľadov alebo iných optických prístrojov, atď.) alebo predmetov podliehajúcich rýchlej skaze , liekov, peňazí, kreditných kariet, cenných a umeleckých predmetov, šperkov a predmetov z drahých kovov, kľúčov, cenných papierov, akcií alebo dlhopisov, obchodných dokumentov, pasov či iných osobných dokladov, nosičov dát a elektronických prístrojov (napr. notebook, tablet, elektronická čítačka, mobilný telefón, prehrávače hudby, fotoaparáty, videokamery atď.) vrátane príslušenstva, ak sú uložené v zapísanej batožine.
 • (j) Dopravca nezodpovedá za prípadnú stratu alebo poškodenie športového vybavenia alebo iných špeciálnych batožín, ktoré neboli riadne nahlásené a samostatne a riadne zabalené v súlade s Pravidlami prepravy batožiny umiestnených na webových stránkach dopravcu.
 • (k) Zodpovednosť za stratu, oneskorenie batožiny alebo poškodenie či stratu obsahu batožiny je obmedzená, pokiaľ cestujúci nedeklaroval vyššiu hodnotu, než ktorú stanovuje Dohovor, vopred a nezaplatil v tejto súvislosti dojednaný poplatok.
 • (l) Dopravca nie je zodpovedný, ak bola batožina vyzdvihnutá iným cestujúcim. Osoba, ktorá túto batožinu vyzdvihla, musí pokryť všetky škody, ktoré v dôsledku takejto udalosti vznikli obom stranám.
 • (m) Dopravca nie je zodpovedný za škody vzniknuté pri manipulácii s tekutinami na palube lietadla.
 • (n) Dopravca nie je zodpovedný za škodu na majetku alebo zdraví, ktorá bola spôsobená pričinením cestujúcich.
 • (o) Dopravca nie je zodpovedný za škodu na batožine alebo jej obsahu, pokiaľ nebola zabalená úmerne ich charakteru a hodnote.

17. RIEŠENIE SPOTREBITEĽSKÝCH SPOROV, OCHRANA OZNAMOVATEĽOV

17.1 RIEŠENIE SPOTREBITEĽSKÝCH SPOROV

 • (a) Pokiaľ cestujúci kontaktoval dopravcu a nie je spokojný s jeho odpoveďou, má právo uplatniť svoj nárok v rámci mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov. Zoznamy notifikovaných orgánov pre jednotlivé štáty EÚ sú uvedené v zozname Európskej komisie. Taktiež je možné využiť platformu na riešenie sporov online zriadenú Európskou komisiou na webových stránkach http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

17.2 OCHRANA OZNAMOVATEĽOV

 • (a) Smartwings, a.s., IČO: 25663135, sídlom: K Letišti 1068/30, 161 00, Praha 6 – Ruzyně a tie jej konkrétne dcérske spoločnosti, ktoré majú túto povinnosť, zaviedli od 15. 6. 2023 vnútorný oznamovací systém v zmysle smernice Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2019/19 z 23. októbra 2019 o ochrane osôb, ktoré oznamujú porušenie práva Únie a súvisiacich právnych predpisov.
 • (b) Smernicu o možných postupoch, ktorými sa oznamuje porušenie práva Únie a prihlasovacie údaje na prihlásenie do oznamovacieho systému nájdete na webovej stránke dopravcu (www.smartwings.com).

18. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

18.1 Platnosť a účinnosť

 • (a) Tieto Prepravné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 7. 2. 2024, sú vydané v elektronickej podobe a sú dostupné na internetových stránkach dopravcu.
 • (b) Objednávateľ skupinovej rezervácie na pravidelný let Smartwings alebo objednávateľ charterového letu podľa ods. 2.3 týchto Podmienok je povinný obstarať oboznámenie cestujúcich s týmito podmienkami.
 • (c) Ak zákon, medzinárodná zmluva alebo priamo uplatniteľné predpisy EÚ neustanovujú inak, riadia sa všetky vzťahy vyplývajúce z týchto prepravných podmienok a práva s tým súvisiace právom štátu, v ktorom má operujúci dopravca sídlo. Toto právo sa považuje za rozhodné v súlade s nariadením 593/2008 (článok 5 ods. 2) – Rím I. Podobne všetky vzťahy medzi dopravcom a cestujúcim podliehajú jurisdikcii súdov štátu, v ktorom má operujúci dopravca sídlo. Príslušnosť týchto súdov je stanovená v súlade s Nariadením 1215/2012 (článok 25) – Brusel I bis.
 • (d) Znenie týchto podmienok je vyhotovené v slovenskom jazyku. V prípade sporu alebo nejasností pri výklade znenia v ostatných jazykoch je vždy rozhodujúce znenie v anglickom jazyku.
 • (e) Dňom 7. 2. 2024 strácajú účinnosť „Prepravné podmienky pre cestujúcich a batožinu v leteckej doprave“ z 3. 5. 2017.

Smartwings