Notice to passengers: Due to temporary grounding of Boeing 737 MAX fleet, flights are operated by different aircraft types. We apologize should any flight delay or cancellation rarely occure. To check your actual flight schedule, please login to Booking Management in My Flights section.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Niniejszym udzielam spółce Travel Service, S.A., z siedzibą Praha 6, K Letišti 1068/30, PNA 160 08, REGON: 256 63 135, zapisanej w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Praze pod numerem B 5332, jako administrator danych osobowych (dalej tylko „spółka Travel Service“),

wolną i dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie: adres e-mail i ewentualnie inne informacje, które o mnie spółka Travel Service uzyskała, i będzie ich używała w taki sposób, żeby mogła swe działania marketingowe wymienione poniżej lepiej dostosować do mych potrzeb,

w celu: zwracania się z ofertą produktów i usług marki Travel Service, w tym informowania o produktach, usługach, promocjach, konkursach, pobieraniu newsletterów i wysyłaniu życzeń świątecznych.

Zgoda zostaje udzielona na okres 5 lat.

Rozumiem również, że dana zgoda może być w każdej chwili odwołana w formie elektronicznej na adresie www.travelservice.aero/pl/polityka-prywatnosci/ lub w formie pisemnej na adresie spółki Travel Service. Zgodę mogę odwołać jeszcze przed upływem okresu, na który została ona udzielona. Wycofanie zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania danych osobowych przed wycofaniem zgody.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w załączniku, który stanowi integralną część niniejszej zgody. Informacje ogólne na temat podejścia do ochrony danych osobowych są dostępne również na stronie internetowej www.travelservice.aero/pl/polityka-prywatnosci/.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Na podstawie niniejszego dokumentu Państwu jako administrator danych osobowych - spółka Travel Service, a.s., z siedzibą Praha 6, K Letišti 1068/30, PNA 160 08, REGON: 256 63 135, zapisanej w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Praze pod numerem B 5332 - udzielamy informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych i Państwa prawach związanych z danym przetwarzaniem.

Do przetwarzania dochodzi w ramach danej czynności:

  • Realizacja działań marketingowych

Cel przetwarzania: Zwracanie się z ofertą produktów i usług marki Travel Service, w tym informowania o produktach, usługach, promocjach, konkursach, pobieraniu newsletterów i wysyłaniu życzeń świątecznych

Opis celu przetwarzania: Państwa dane osobowe są wykorzystywane do informowania o produktach i usługach Travel Service promocjach, konkursach, pobieraniu newsletterów, reklamy, wysyłania katalogu lub wysyłania życzeń świątecznych. Niektóre dane osobowe są wykorzystywane do zmierzania wyżej wymienionych informacji.

Uprawnienie do przetwarzania: Do przetwarzania uprawnia nas zgoda na przetwarzanie danych osobowych, którą Państwo nam udzielili.

Jeżeli Państwo nie udzielili nam swej zgody, to w takim razie nie będziemy przetwarzali Państwa danych osobowych.

Kategorie danych osobowych, które przetwarzamy: Dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, dane opisowe, profil działalności, dane techniczne produktu, historię handlowania, dane o rodzinie i innych osobach, komunikacja, interakcja i profile derywowane na podstawie owych danych, identyfikatory sieciowe.

Czas przetwarzania i archiwizacji: 5 lat od udzielenia zgody.

Kategorie wykonawców (przetwórców) lub odbiorców, którym możemy przekazać dane osobowe: Agencje marketingowe, agencje eventowe, agencje medialne, członkowie sieci dystrybucyjnej, osoba zarządzająca serwerem, agencje guest managementowe, infolinia.

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane na żądanie organu administracji publicznej, w szczególności sądom, Policji Republiki Czeskiej i innym organom uczestniczącym w postępowaniu karnym, w niezbędnym zakresie i zgodnie z prawem.

Źródło danych osobowych: Bezpośrednio od Państwa.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub firmom międzynarodowym: W ramach wymienionego przetwarzania Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani innym firmom międzynarodowym.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji na podstawie danych osobowych: W ramach niniejszego przetwarzania do niego nie dochodzi. Inne informacje, Dane osobowe mogą podlegać archiwizacji w interesie publicznym i mogą być wykorzystane do celów naukowych, historycznych lub badań statystycznych.

Jakie mają Państwo prawa?

W ramach przetwarzania danych osobowych mają Państwo następujące prawa:

  • Dostęp do przetwarzanych danych osobowych
  • Odwołanie zgody do przetwarzania danych osobowych
  • Naprawę niedokładnych lub błędnych danych
  • Skasowanie danych osobowych
  • Ograniczenie przetwarzania danych osobowych
  • Wypis danych osobowych w strukturowanym i maszynowo czytelnym formacie dla siebie lub innego administratora (prawo do przenoszenia)
  • Wniesienie sprzeciwu przeciw danym osobowym
  • Nie być przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji

W jaki sposób można dochodzić swoich praw?

Do komunikacji ze spółką Travel Service w sprawie ochrony danych osobowych, można użyć następujących kontaktów: law@smartwings.com

Osoba powierzona ochroną danych osobowych

W przypadku pytań dotyczących ochrony danych osobowych, można skontaktować się z osobą powierzoną ochroną danych osobowych spółki Travel Service, S.A., którym jest Mgr. František Kubečka ze spółki KUBEČKA & PROKOP, advokátní kancelář Sp z o.o. www.i-poverenec.cz, i to za pośrednictwem maila na adresie dpo@travelservice.aero.

Treść: