Zasady przetwarzania danych osobowych osoby

Zasady przetwarzania danych osobowych osoby poszukującej pracy i informacje dla osób poszukujących pracy

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w Travel Service, a.s. (dalej tylko „TVS“), IČ: 256 63 135, Praha 6, K Letišti 1068/30, 160 08, a mianowicie w związku z Twoim zainteresowaniem wejściem w skład zespołu TVS. Celem przetwarzania Twoich danych osobowych jest więc rekrutacja nowych pracowników TVS. Z TVS możesz się kontaktować w sprawie swoich udzielonych danych osobowych w jej siedzibie, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Rzecznikiem ds. ochrony danych osobowych w TVS jest spółka KUBEČKA & PROKOP, advokátní kancelář s.r.o., z którą można się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

2. SWG CZ i spółki Smartwings Slovakia, s.r.o., z siedzibą Ivanská cesta 30/B, Bratislava 821 04 (dalej tylko „SW SK“), Smartwings Hungary Kft., z siedzibą Wesselényi u. 16/A, Budapest, 1077, Hungary (dalej tylko „SW HU“), Smartwings Poland Sp. z o.o., z siedzibą ul. Gordona Bennetta 2B, Warszawa, 02-159, Polska (dalej tylko „SW PL“) a Smartwings Germany Gmbh, z siedzibą Theatinerstraße 23, 80333 München, Niemcy (dalej tylko „SW DE“) nazywane są tzw. wspólnymi administratorami danych osobowych, a mianowicie ze względu na scentralizowane administrowanie działaniami innych administratorów. Wspólni administratorzy uzgodnili pomiędzy sobą za pośrednictwem przejrzystego uzgodnienia swoje zakresy odpowiedzialności zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem w sprawie ochrony danych osobowych a jako punkt kontaktowy dla osób, których dane dotyczą, określili TVS CZ. Osoby, których dane dotyczą, mogą jednak zwrócić się też do Administratora danych osobowych, u którego uczestniczyli w wyborze lub innej procedurze.

3. Dane osobowe, otrzymujemy bezpośrednio od Ciebie lub za pośrednictwem agencji zatrudnienia poprzez dostarczenie życiorysów oraz innych dokumentów, które są niezbędne dla nas, aby ocenić Cię jako odpowiedniego kandydata. Dane osobowe, które przetwarzamy to przede wszystkim:

 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu,
 • tożsamość - wykształcenie i doświadczenie oraz ich poziom,
 • fotografia (część życiorysu),
 • protokoły z procedury rekrutacji,
 • komunikacja związana z procedurą rekrutacji,
 • inne dane osobowe, które nam przekazałeś w swoim życiorysie lub innym dokumencie

Inne dane osobowe mogą być zawarte w dokumentacji, która ze względu na Twoją pozycję w pracy jest specyficzna i jest niezbędna dla osiągnięcia celu procedury rekrutacji, a mianowicie raporty z symulatora, wywiad techniczny, protokoły rozmowy z przedstawicielem działu HR TVS, wyniki innych badań, na przykład i testów psychologicznych. Możemy od Ciebie żądać i przechowywać kopię paszportu, licencję pilota, legitymację radiotelefonisty, zaświadczenie lekarskie o przydatności zdrowotnej, dokumentację szkoleniową.

Poniżej opiszemy cele, dla których gromadzimy dane osobowe, oraz podstawę prawną (tytuł prawny) do ich przetwarzania.

4. Dane osobowe przetwarzany w czasie trwania procedury rekrutacji a potem maksymalnie przez okres 3 lat po zakończeniu procedury rekrutacji, do którego zgłosiłeś się, lub przez okres 3 lat od wyrażenia przez Ciebie zainteresowania wejściem w skład zespołu i skontaktowaniem się z TVS bez związku z konkretną procedurą rekrutacji. Po upływie 3 lat TVS może przetwarzać dane osobowe w celu ustalenia, egzekwowania lub obrony roszczeń prawnych; udowodnienia spełnienia wymogów zgodnie z przepisami prawa lub innej uzasadnionej przyczyny ustawowej,

5. Dane osobowe przetwarzamy na podstawie uzasadnionego interesu TVS – rozwoju TVS poprzez rekrutację nowych pracowników TVS. TVS widzi swój uzasadniony interes w kontaktowaniu Ciebie, osoby poszukującej pracy, nawet po zakończeniu procedury rekrutacji w ciągu najbliższych 3 lat (zob. poprzedni artykuł), a mianowicie ze względu na brak jakościowych zasobów ludzkich w dziedzinie lotnictwa cywilnego, kiedy to może się z Tobą skontaktować się z propozycją nowej oferty pracy. TVS Jednak ze względu na przejrzystość przetwarzania danych osobowych TVS zwraca się do Ciebie o udzielenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie w powyższym celu wtórnym (czyli nie tylko podstawowym celu polegającym na udziale w samej procedurze rekrutacji), w szczególności za pośrednictwem aplikacji internetowej teamio.com spółki LMC, s.r.o., ewentualnie w innej formie (szczególnie za pośrednictwem działu HR Administratora). Po ukończeniu okresu uzasadnionego zainteresowania, TVS może przetwarzać dane osobowe, jeśli dysponuje innym tytułem prawnym (zob. szczególnie poprzedni punkt nr 3), lub jeśli udzieliłeś nam zgody na dalsze przetwarzanie, w przeciwnym razie dane osobowe natychmiast skasuje.

6. Administrator gromadzi imię, nazwisko, adres, adres e-mail i numer telefonu jako zwykłe osobiste dane identyfikacyjne w następującym celu:

 • możliwości skontaktowania się z Tobą
 • możliwości identyfikacji Ciebie
 • możliwości sporządzenia z Tobą wiążącego dokumentu prawnego
 • możliwości korzystania z wzajemnej ochrony prawnej
 • udokumentowania zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych

Administrator zbiera protokoły dotyczące wykształcenia, doświadczeń, ich poziomu, protokoły z procedury rekrutacji, ewentualnie raporty z symulatora, wywiady techniczne, lub dalsze protokoły i testy zdefiniowane w niniejszej informacji w celu:

 • przeprowadzenia odpowiedzialnej procedury rekrutacji
 • zwrócenia się do Ciebie z inną ofertą pracy po zakończeniu procedury rekrutacji

Kopię Twojego paszportu Administrator zbiera dla celów przeprowadzenia tzw. BASE TRAININGU, a mianowicie na moment weryfikowania zgodności informacji, które podałeś, to wszystko w celu zabezpieczenia wejścia do strefy SRA, w przypadku gdy wejście takie jest wymagane ze względu na okoliczności, to wszystko w oparciu o jego uzasadnionego interesu. Uzasadnionym interesem jest weryfikacja poprawności danych i zapewnienie bezproblemowego wejścia do strefy SRA. Powyższa kopia paszportu zostaje po osiągnięciu celu skasowana.

7. Twoje dane osobowe są przetwarza bezpośrednio TVS jako administrator i mogą zostać przekazane:

 • spółkom grupy TVS, które są spółką dominującą, zależną lub stowarzyszoną administratora. Do przekazywania dochodzi, gdy leży w naszym uzasadnionym interesie dla wewnętrznych celów administracyjnych,
 • spółkom, które zapewniają dla TVS szkolenia zewnętrzne
 • spółkom, które zapewniają TVS zewnętrzne sprawdziany i egzaminy
 • instytucjom publicznym: sądy, organy ścigania, organy administracyjne, itp.

W ramach określonego przetwarzania TVS nie będzie przekazywać Twoich danych do krajów trzecich lub firm międzynarodowych, o ile nie zawrzesz z TVS umowy o pracę lub umowy o podobnym charakterze. Następnie twoje dane osobowe mogą zostać przekazane państwom trzecim w związku z wykonywaniem pracy.

8. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez TVS maszynowo (automatycznie), łącznie z profilowaniem, ale podczas przetwarzania nie dochodzi do decydowania na podstawie wyłącznie zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, łącznie z profilowaniem./p>

Zgodnie z przepisami prawymi masz następujące prawa do:

 • wycofania zgody w dowolnym momencie,
 • zwrócenia się do nas o informację, jakie Twoje dane osobowe są przez nas przetwarzane,
 • zwrócenia się do nas o udostępnienie kopii przetwarzanych danych osobowych,
 • zażądania o dostęp do swoich danych osobowych, zwrócenia się o ich aktualizację lub wprowadzenie poprawek, ewentualnie żądania ograniczenia przetwarzania,
 • zwrócenia się do nas o usunięcie Twoich danych osobowych,
 • przenoszenia danych,
 • w przypadku wątpliwości dotyczących zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych, można złożyć skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych – TVS CZ (https://www.uoou.cz/); TVS PL (http://www.giodo.gov.pl); TVS SK (http://www.dataprotection.gov.sk); TVS HU (http://www.naih.hu/); TVS DE (http://www.bfdi.bund.de)
 • ograniczenia (zablokowania) Twoich przetwarzania danych osobowych,
 • nie bycia przedmiotem czysto automatycznego podejmowania decyzji, w tym profilowania,
 • złożenia protestu wobec marketingu bezpośredniego i podejmowania decyzji opartych wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu. Po złożeniu protestu dojdzie do ograniczenia przetwarzania, dopóki nie dojdzie do sprawdzenia, czyje interesy przeważają i przypadku wyższości Twoich interesów, decydowanie na podstawie automatycznego przetwarzania zostanie ukończone.

W związku z Twoimi danymi osobowymi możesz się z nami w dowolnym momencie skontaktować pod adresem e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Wszystkie te informacje są dostępne na stronie: Polityka prywatności

Został poinformowany w dniu … . … . … ………………………………………..

ZGODA

Zgadzam się na przetwarzanie wszystkich danych osobowych zebranych przez spółkę Travel Service, a.s. a przez pozostałych wspólnych administratorów TVS SK, TVS HU, TVS PL, TVS DE w celu wtórnego przetwarzania polegającego w nawiązywaniu ze mną kontaktu po ukończeniu procedury rekrutacyjnej z ofertą innych podobnych miejsc pracy, a mianowicie przez okres najbliższych 3 lat. Zgoda ta jest dobrowolna i mam świadomość, że jeśli jej nie udzielę, nie będzie mieć wpływu na przebiegającą procedurę rekrutacji. Zgodę tę mogę zawsze wycofać.

Wyraził zgodę w dniu … . … . ….. ………………………………………..