Súhlas so spracovaním osobných údajov

Týmto udeľujem spoločnosti Smartwings, a.s., so sídlom Praha 6, K Letišti 1068/30, PSČ 160 08, IČO: 256 63 135, zapísanej v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe pod sp. zn. B 5332, ako správcu osobných údajov (ďalej len „spoločnosť Smartwings“), slobodný a dobrovoľný súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu: e-mailová adresa a prípadne ďalších informácií, ktoré o mne spoločnosť Smartwings získala, a bude ich využívať tak, aby svoje nižšie uvedené marketingové aktivity mohla lepšie zamerať na moje potreby,

s cieľom: oslovovania s ponukou produktov a služieb značky Smartwings, vrátane informovania o produktoch, službách, akciách, súťažiach, odoberania noviniek a zasielania prianí k sviatkom.

Súhlas je udelený na dobu 5 rokov.

Ďalej beriem na vedomie, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať elektronicky na adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo písomne na adrese spoločnosti Smartwings. Súhlas môžem odvolať i pred uplynutím doby, na ktorú bol udelený. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania osobných údajov pred odvolaním súhlasu.

Viac informácií o spracovaní osobných údajov je uvedených v prílohe, ktorá je nedeliteľnou súčasťou tohto súhlasu. Všeobecné informácie o prístupe k ochrane osobných údajov sú k dispozícii aj na webovej adrese zde.

Informácie o spracovaní osobných údajov

Týmto dokumentom Vám ako správca osobných údajov - spoločnosť Smartwings, a.s., so sídlom Praha 6, K Letišti 1068/30, PSČ 160 08, IČO: 256 63 135, zapísanej v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe pod sp. zn. B 5332 - poskytujeme informácie o spracovaní osobných údajov a Vašich právach súvisiacich s daným spracovávaním.

K spracovaniu dochádza v rámci tejto činnosti:

  • Realizácia marketingových aktivít

Účel spracovania: Oslovovanie s ponukou produktov a služieb značky Smartwings, vrátane informovania o produktoch, službách, akciách, súťažiach, odoberania noviniek a zasielania prianí k sviatkom

Popis účelu spracovania: Vaše osobné údaje sú použité na informovanie o produktoch a službách Smartwings, akciách, súťažiach, odoberaní noviniek, reklamy, zasielaní katalógu či zasielaní prianí k sviatkom. Niektoré osobné údaje sú použité i na cielenie vyššie uvedených oznámení.

Oprávnenie na spracovanie: Na spracovanie nás oprávňuje súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorý ste nám udelili. Pokiaľ ste nám svoj súhlas neudelili, nebudeme z tohto dôvodu Vaše osobné údaje spracovávať.

Kategórie osobných údajov, ktoré spracovávame: Identifikačné údaje, kontaktné údaje, popisné údaje, obchodný profil, technické údaje o produkte, história obchodovania, údaje o rodine a ďalších osobách, komunikácia, interakcia a profily derivované na základe týchto údajov, sieťové identifikátory.

Doba spracovania a archivácia: 5 rokov od udelenia súhlasu.

Kategórie spracovateľov alebo príjemcov, ktorým osobné údaje môžeme poskytnúť: Marketingové agentúry, eventové agentúry, mediálne agentúry, členovia distribučnej siete, prevádzkovateľ serverov, agentúry starostlivosti o hostí, infolinka.

Vaše osobné údaje môžu byť na vyžiadanie poskytnuté orgánom verejnej moci, najmä súdom, Polícii Českej republiky a ďalším orgánom činným v trestnom konaní v nevyhnutnom rozsahu a v medziach zákona.

Zdroj osobných údajov: Priamo od Vás.

Odovzdávanie osobných údajov do tretích krajín alebo nadnárodným spoločnostiam: V rámci uvedeného spracovania sa Vaše osobné údaje nebudú odovzdávať do tretích krajín ani iným nadnárodným spoločnostiam.

Automatizované rozhodovanie na základe osobných údajov: V rámci tohto spracovania k nemu nedochádza. Ostatné informácie: Osobné údaje môžu byť predmetom archivácie vo verejnom záujme a použité na účely vedeckého, historického alebo štatistického výskumu.

Aké máte práva?

V rámci spracovania osobných údajov máte nasledovné práva:

  • Prístup k spracovávaným osobným údajom
  • Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov
  • Opravu nepresných či nesprávnych údajov
  • Vymazanie osobných údajov
  • Obmedzenie spracovania osobných údajov
  • Výpis osobných údajov v štruktúrovanom a strojovo čitateľnom formáte pre seba alebo pre iného správcu (právo na prenositeľnosť)
  • Podanie námietky proti osobným údajom
  • Nebyť predmetom automatizovaného rozhodovania

Ako môžete uplatniť svoje práva?

Na komunikáciu so spoločnosťou Smartwings ohľadne ochrany osobných údajov môžete využiť nasledovné kontakty: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Poverenec pre ochranu osobných údajov

V prípade dopytov vo veci ochrany osobných údajov môžete kontaktovať poverenca pre ochranu osobných údajov spoločnosti Smartwings, a.s., ktorým je Mgr. František Kubečka zo spoločnosti KUBEČKA & PROKOP, advokátní kancelář s.r.o. (www.i-poverenec.cz), a to e-mailom na adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..