Zásady spracovania osobných údajov

Prevádzkovateľ osobných údajov:
Smartwings, a.s., IČO: 256 63 135, so sídlom Praha 6, K Letišti 1068/30, PSČ: 160 08 (ďalej len „Prevádzkovateľ“, alebo „SW CZ“)

a

Smartwings Slovakia, s.r.o.,
so sídlom Ivanská cesta 30/B, Bratislava 821 04
IČO: 47 880 627
(ďalej len „SW SK“)

a

Smartwings Poland Sp. z o.o.,
so sídlom ul. Gordona Bennetta 2B, Warszawa, 02-159, Poland
REGON: 142926546
(ďalej len „TVS PL“)

a

Smartwings Germany Gmbh,
so sídlom Theatinerstraße 23, c/o Baker&McKenzie, 80333 München
Numer der Firma: HRB 221461 (ďalej len „SW DE“)

(SW CZ, SW SK, SW PL a SW DE ďalej spoločne len „Spoloční prevádzkovatelia“ alebo „SW“ či jednotlivo „Každý prevádzkovateľ“)

Kontaktný e-mail Prevádzkovateľa: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Zodpovedná osoba Prevádzkovateľa SW CZ pre ochranu osobných údajov: Mgr. František Kubečka, KUBEČKA & PROKOP, advokátní kancelář s.r.o., IČO: 036 90 121, so sídlom Praha 2, Kladská 1489/5, PSČ 120 00 (ďalej len „Zodpovedná osoba“)

Kontaktné údaje Zodpovednej osoby SW CZ: www.i-poverenec.cz; Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Ďalší prevádzkovatelia osobných údajov v skupine Smartwings Group:

Smartwings Hungary Kft.,
so sídlom Wesselényi u. 16/A, Budapest, 1077, Hungary
company numer: 01-09-693315
(dalej len „SW HU“)

a

České aerolinie a.s.,
so sídlom Evropská 846/176a, Vokovice, 160 00 Praha 6
IČO: 457 95 908
(dalej len „ČSA“)

SW HU a ČSA si v rámci skupiny Smartwings Group vyhradili právo na vydanie a uplatňovanie vlastných všeobecných zásad spracovania osobných údajov. Tieto zásady sa ich netýkajú (s výnimkou informovania verejnosti o spoločnom prevádzkovaní niektorých osobných údajov). SW CZ, SW SK, SW PL a SW DE a tiež SW HU a ČSA sú spoločnými prevádzkovateľmi niektorých osobných údajov v zmysle čl. 26 GDPR.

ÚVOD

Tieto Zásady opisujú nakladanie s vašimi osobnými údajmi a sú všeobecným základom a informačným prameňom pre spracovávanie vašich osobných údajov. Tieto zásady vás informujú o stanovenom účele spracovania, právnom titule spracovania, obmedzení uloženia zhromaždených osobných údajov a o ďalších dôležitých veciach. V Zásadách sa dočítate aj o vašich právach, a to o:

 • prístupe k spracovávaným osobným údajom;
 • odvolaní súhlasu so spracovaním osobných údajov;
 • oprave nepresných či nesprávnych údajov;
 • výmaze osobných údajov;
 • obmedzení spracovania osobných údajov;
 • výpise osobných údajov v štruktúrovanom a strojovo čitateľnom formáte pre seba alebo pre iného prevádzkovateľa (právo na prenositeľnosť);
 • podaní námietky proti osobným údajom;
 • práve nebyť predmetom automatizovaného rozhodovania.

Pokiaľ sa vám nepáči, akým spôsobom spracovávame vaše osobné údaje, môžete sa na nás obrátiť na e-mailovej adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo máte právo podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je:

pre SW CZ: Úrad na ochranu osobných údajov (www.uoou.cz)

pre SW PL: Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, web: http://www.giodo.gov.pl

pre SW SK: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, web: http://www.dataprotection.gov.sk

pre SW HU: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, web: http://www.naih.hu/

pre SW DE: Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit, web: http://www.bfdi.bund.de

Ak nie je ďalej explicitne stanovené inak, týkajú sa tieto zásady Každého prevádzkovateľa (neplatí pre SW HU a ČSA).

1. Základné informácie

 1. Prevádzkovatelia ponúkajú služby v oblasti civilnej leteckej prepravy, a to v súlade s právnymi predpismi upravujúcimi civilné letectvo na národnej aj nadnárodnej úrovni.
 2. Partnermi Prevádzkovateľov sú právnické alebo fyzické osoby, ktoré sa zúčastnia na procese predaja leteniek alebo na procese poskytnutia služby spočívajúcej v preprave osôb alebo vecí.
 3. Klientom ste vy – pasažieri, ktorí s nami letia na svoju vysnívanú dovolenku alebo obchodnú schôdzku.
 4. Prevádzkovatelia spracovávajú osobné údaje Klientov v súlade s národnou legislatívou o ochrane osobných údajov a zároveň v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len „GDPR“) a ďalej najmä v súlade s národnou legislatívou o civilnom letectve a Smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/681 o používaní mennej evidencie cestujúcich (PNR) pre prevenciu, odhaľovania, vyšetrovania a stíhania teroristických činov a závažnej trestnej činnosti (ďalej len „PNR“).
 5. Klient nie je povinný poskytnúť Prevádzkovateľom osobné údaje, ktoré Prevádzkovatelia nepotrebujú na poskytnutie služby alebo ktorých zhromažďovanie od Prevádzkovateľov nepožaduje zákon. Pokiaľ však Klient odmietne poskytnúť Prevádzkovateľom osobné údaje definované predošlou vetou, sú Prevádzkovatelia oprávnení odmietnuť poskytnutie služby Klientovi. Iné osobné údaje, ktorými sú váš e-mail, váš telefón, Prevádzkovatelia zhromažďujú pre to, aby vám mohli zaslať elektronickú letenku alebo vás informovať o omeškaní alebo zrušení letu, prípadne o iných komplikáciách. Pokiaľ budú Prevádzkovatelia spracovávať vaše osobné údaje, ktoré nepotrebujú na poskytnutie služby alebo ktorých zhromažďovanie od Prevádzkovateľov nepožaduje zákon, budú tak robiť iba s vaším dobrovoľným súhlasom alebo z dôvodu svojho oprávneného záujmu. V žiadnom prípade nebudú Prevádzkovatelia požadovať poskytnutie súhlasu so spracovaním vašich osobných údajov ako podmienku poskytnutia služby.

2. Účel spracovania osobných údajov

Vaše osobné údaje sú spracovávané najmä s cieľom poskytnutia prepravnej služby. V prípade, že vám prepravnú službu poskytneme, ponecháme si časť osobných údajov z dôvodu vašej aj našej súdnej ochrany, a to v súvislosti s vašimi právami z prepravnej zmluvy a právami na náhradu škody.

Vaše osobné údaje môžu byť spracovávané aj s cieľom priameho marketingu Prevádzkovateľa, no iba ak na to udelíte dobrovoľný súhlas, ktorý môžete kedykoľvek odvolať. Prevádzkovateľ môže použiť vaše osobné údaje v súvislosti s priamym marketingom, aj keď mu k tomu bude svedčiť oprávnený záujem

3. Predmet spracovania osobných údajov

Klient berie na vedomie, že Prevádzkovatelia zhromažďujú tieto údaje, keď niektoré z nich sú osobnými údajmi, ktoré potrebuje na poskytnutie služby a ktorých zhromažďovanie mu ukladá národná legislatíva v oblasti civilného letectva a PNR:

A) Identifikačné, kontaktné a opisné osobné údaje, podľa národnej legislatívy v oblasti civilného letectva:

 • 1. meno, prípadne mená
 • 2. priezvisko,
 • 3. deň, mesiac a rok narodenia,
 • 4. štátne občianstvo,
 • 5. číslo a typ cestovného dokladu, ktorým sa cestujúci preukázal,
 • 6. miesto vstupu na územie Českej republiky,
 • 7. číslo letu,
 • 8. dátum a čas odletu a príletu,
 • 9. počiatočné miesto nástupu na dopravu a
 • 10. celkový počet cestujúcich prepravovaných príslušným letom.

B) Identifikačné, kontaktné a opisné osobné údaje, ktoré môžu byť Prevádzkovateľmi zhromažďované podľa Smernice PNR (niektoré údaje sa kryjú s údajmi podľa národnej legislatívy)

 • 1. Meno (mená)
 • 2. Adresa a kontaktné informácie (telefónne číslo, e-mailová adresa)
 • 3. Všetky informácie o spôsoboch platby vrátane zúčtovacej adresy
 • 4. Všeobecné poznámky (vrátane všetkých dostupných informácií o neplnoletých osobách mladších ako 18 rokov bez sprievodu, ako sú meno a pohlavie neplnoletej osoby, vek, jazyk (jazyky), ktorým (ktorými) hovorí, meno a kontaktné údaje opatrovníka pri odlete a vzťah k neplnoletému, meno a kontaktné údaje opatrovníka pri prílete a vzťah k neplnoletému, sprostredkovateľ pri odlete a prílete)
 • 5. Počet a ďalšie mená cestujúcich v rámci jedného záznamu PNR
 • 6. Všetky zhromaždené údaje API (vrátane typu, čísla, krajiny vydania a dátumu straty platnosti dokladu totožnosti, štátnej príslušnosti, priezviska, mena, pohlavia, dátumu narodenia, leteckej spoločnosti, čísla letu, dátumu odletu, dátumu príletu, miesta odletu, miesta príletu, času odletu a času príletu)
 • 7. Lokalizačný záznam PNR
 • 8. Dátum rezervácie/vystavenia letenky
 • 9. Dátum (dátumy) zamýšľanej cesty
 • 10. Úplná trasa pre jednotlivý záznam v mennej evidencii cestujúcich
 • 11. Informácie o vernostnom programe cestujúceho
 • 12. Cestovná agentúra alebo sprostredkovateľ
 • 13. Situácia cestujúceho vrátane potvrdenia odletu, odbavenia, informácií o prípadoch, keď sa cestujúci nedostavil na odlet alebo keď sa cestujúci dostavil na letisko bez rezervácie
 • 14. Rozčlenené alebo rozdelené informácie PNR
 • 15. Informácie o vystavení letenky vrátane čísla letenky, dátumu vystavenia letenky a jednosmerných leteniek a obsah rubrík ATFQ (Automated Ticket Fare Quote)
 • 16. Číslo sedadla a iné informácie o sedadle
 • 17. Informácie o zdieľaní kódov
 • 18. Všetky informácie o batožine
 • 19. Všetky predchádzajúce zmeny záznamov PNR uvedených pod bodmi 1. až 18.

C) Osobné údaje, ktoré môžu Prevádzkovatelia zhromažďovať podľa Smernice PNR (niektoré údaje sa kryjú s údajmi podľa národnej legislatívy)

C1) Dopravca sa stará o pohodlie a bezpečnosť cestujúceho. Podrobnosti upravuje prepravný poriadok alebo Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2006 zo dňa 5. júla 2006 o právach osôb so zdravotným postihnutím a osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie v leteckej doprave. V tejto súvislosti môže odmietnuť na prepravu osoby so zdravotným obmedzením, ktoré definujú prepravné podmienky a v týchto prípadoch letecký dopravca na obmedzený čas spracováva tieto osobné údaje (informácie o zdravotnom obmedzení):

 • 1. údaje o obmedzenej schopnosti pohybu a orientácie;
 • 2. infarkt myokardu (21 dní a menej pred plánovanou cestou);
 • 3. mozgová mŕtvica (10 dní a menej pred plánovanou cestou);
 • 4. čerstvo narodené deti (7 dní a menej po pôrode);
 • 5. dekompresná (kesonová) choroba;
 • 6. pneumotorax (14 dní a menej od udalosti);
 • 7. požiadavka na nosidlá;
 • 8. neschopnosť sedieť vzpriamene;
 • 9. poranenie hlavy (14 dní a menej pred plánovanou cestou);
 • 10. zlomeniny (okrem nekomplikovaných zlomenín horných končatín a prstov horných končatín);
 • 11. sadra (okrem sadry na horných končatinách a na prstoch horných končatín);
 • 12. hlboká žilová trombóza;
 • 13. ťažká duševná porucha (musí cestovať so sprievodom, ktorý má zaistené vedľajšie sedadlo);
 • 14. akákoľvek vážna alebo akútna infekčná choroba (vrátane ovčích kiahní).

C2) na základe zmluvnej prepravy zranených osôb (asistenčná služba) môžu Prevádzkovatelia spracovávať údaje o diagnóze pacienta (bezpečnostný rámec prepravy), identifikačné údaje ošetrujúceho lekára a adresu nemocnice, kde je pacient ošetrovaný.

Klient berie na vedomie, že Prevádzkovatelia môžu zhromažďovať osobné údaje, ktoré súvisia so zdravotným stavom dotknutej osoby, ktoré Prevádzkovateľom nariaďuje Nariadenie (ES) č. 1107/2006 o právach osôb so zdravotným postihnutím a osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie v leteckej doprave. Tieto osobné údaje, ktoré sú zvláštnou kategóriou osobných údajov, Prevádzkovatelia zhromažďujú, pretože sú nevyhnutné pre plnenie právnej povinnosti a vzťahujú sa na ne výnimky zo zákazu spracovania uvedené v čl. 9 ods. 2 GDPR. Osobné údaje uvedené pod písm. C) sú zmazané neodkladne po pristátí lietadla v cieľovej destinácii.

Klient berie na vedomie, že Prevádzkovatelia môžu spracovávať IP adresu, a to v prípade uzatvorenia prepravnej zmluvy s Prevádzkovateľom prostredníctvom elektronických prostriedkov komunikácie na diaľku (tzv. online) a zároveň pri vašich kontaktných údajoch môžu títo Prevádzkovatelia použiť aj pre obchodné oznámenie, pokiaľ preváži oprávnený záujem Prevádzkovateľov nad záujmami Klienta.

4. Obmedzenie uloženia

Prevádzkovatelia vaše osobné údaje, ktoré zhromaždili s cieľom splnenia povinností podľa národnej legislatívy o civilnom letectve a PNR zlikvidujú do 24 hodín po pristátí lietadla, a to tie, ktoré sú uvedené v čl. 3 písm. A) a B) týchto Zásad, okrem osobných údajov, ktoré zhromažďujú z dôvodov uvedených v nasledujúcich vetách tohto článku.

Prevádzkovatelia si ponechajú vždy tieto vaše osobné údaje:

 • 1. meno
 • 2. priezvisko
 • 3.číslo letu;
 • 4. dátum a čas odletu a príletu;
 • 5. počiatočné miesto nástupu na dopravu;
 • 6. celkový počet cestujúcich prepravovaných príslušným letom;
 • 7. dátum rezervácie/vystavenie letenky;
 • 8. dátum (dátumy) zamýšľanej cesty;
 • 9. cestovná agentúra alebo sprostredkovateľ;
 • 10. situácia cestujúceho vrátane potvrdenia odletu, odbavenia, informácií o prípadoch, keď sa cestujúci nedostavil na odlet alebo keď sa cestujúci dostavil na letisko bez rezervácie;
 • 11. číslo sedadla a iné informácie o sedadle;
 • 12. všetky informácie o batožine;

a to zo zákonného dôvodu spočívajúceho v oprávnenom záujme na vzájomnú súdnu ochranu a preukazovaní dodržiavania predpisov v oblasti civilnej leteckej prepravy (napr. kompenzácia náhrady škody, odopretie nástupu na lietadlo, bezpečnosť a vyvažovanie lietadla, predchádzanie zdravotným rizikám a teroristickým hrozbám)

Prevádzkovatelia si ďalej ponechajú tieto vaše osobné údaje:

1) dátum narodenia
- a to iba u neplnoletých osôb s cieľom zhodnotenia nároku na samostatné miesto

2) e-mailovú adresu
- a to iba v prípade, že letenka je kúpená priamo u Prevádzkovateľa a tento ju na uvedený e-mail zasiela, alebo v prípade, že sa prostredníctvom jeho e-mailu komunikuje s dotknutou osobou

3) bankové spojenie
- a to v prípade uplatnenia nárokov cestujúceho z leteckej prepravy v rámci plnenia právnej povinnosti alebo objednania doplnkových služieb

Vzájomná súdna ochrana vyplýva najmä z predpisov ako Montrealský dohovor; Nariadenie EP a Rady (ES) č. 261/2004 zo dňa 11. februára 2004, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá náhrad a pomoci cestujúcim v leteckej doprave v prípade odopretia nástupu na palubu, zrušenia alebo významného omeškania letov alebo národný právny poriadok v súvislosti s právami na náhradu škody. Tieto osobné údaje si Prevádzkovatelia ponechajú počas 6 rokov. Potom všetky osobné údaje zlikvidujú.

Prevádzkovatelia si ponechajú vaše osobné údaje, pokiaľ ste sami dobrovoľne vyjadrili súhlas s ich spracovaním, a to počas 5 rokov, pokiaľ svoj súhlas skôr neodvoláte.

Prevádzkovatelia si ponechajú vaše osobné údaje, ktoré nie sú uvedené v predchádzajúcich vetách tohto článku (napríklad osobné údaje, ktoré ste poskytli Prevádzkovateľom v súvislosti s uplatnením nároku na náhradu škody v súvislosti so zrušením či omeškaním letu), pokiaľ k nim budú mať zodpovedajúci účel spracovania, a to počas 6 rokov. Právny titul spracovania osobných údajov opiera Prevádzkovateľ o oprávnený záujem spočívajúci v súdnej ochrane.

5. Odovzdanie osobných údajov

Klient berie na vedomie, že Prevádzkovatelia môžu získané osobné údaje vrátane zvláštnych kategórií osobných údajov odovzdať Partnerovi spoločnosti, a to iba s cieľom definovaným v čl. 2 týchto Zásad.

Prevádzkovatelia osobných údajov môžu odovzdať vaše osobné údaje príjemcovi v tretej krajine, a to najmä letiskám v krajinách príletu, prípadne národným úradom, ktoré plnia úlohu štátneho leteckého úradu, prípadne Partnerovi spoločnosti v tretej krajine, a to iba s cieľom definovaným v čl. 2 týchto Zásad.

Odovzdávanie vašich osobných údajov je založené na vhodných zárukách spočívajúcich v rozhodnutí Komisie (pokiaľ letíte do krajiny, kde je zaručená zodpovedajúca ochrana osobných údajov týmto rozhodnutím alebo v medzinárodných zmluvách. Ďalšie odovzdávanie osobných údajov založené na vhodných zárukách sú stanovené v článku 46 GDPR a informujeme vás o nich na kontaktných e-mailoch Prevádzkovateľa uvedených v Úvode týchto Zásad.

Partnermi spoločnosti sa rozumejú najmä:

 • 1. prevádzkovatelia verejných medzinárodných letísk;
 • 2. handlingové spoločnosti a handlingoví agenti (subjekty zaisťujúce odbavenie lietadla);
 • 3. cestovné kancelárie a cestovné agentúry;
 • 4. Úrad civilného letectva;
 • 5. národné úrady ostatných krajín, ktoré plnia úlohy štátneho leteckého úradu;
 • 6. útvary Polície ČR, podľa zákona č. 326/1999 Zb., o pobyte cudzincov na území Českej republiky;
 • 7. ďalšie osoby podieľajúce sa na realizácii služby spočívajúcej v preprave osôb a tovaru.

Klient berie na vedomie, že Prevádzkovatelia môžu odovzdávať osobné údaje orgánom štátnej správy s cieľom stanoveným právnymi predpismi.

6. Zdroj osobných údajov

Vaše osobné údaje pochádzajú priamo od vás, pokiaľ ste si letenky objednali na našich webových stránkach, prípadne inou formou (e-mailom, telefónom, písomne).

Vaše osobné údaje pochádzajú od cestovných kancelárií, cestovných agentúr či iných obchodníkov, u ktorých ste si prepravnú službu objednali.

Vaše osobné údaje pochádzajú od tzv. General Sales Agenta správcu SW CZ (výhradný predajný zástupca; GSA), ktorým je spoločnosť AIR WORLD SERVICE a.s., IČO: 274 36 578, so sídlom Milady Horákové 382/75, Praha. GSA mohol získať osobné údaje obdobnou formou ako my.

7. Práva Klienta

I. právo na poskytnutie základných informácií týkajúcich sa spracovania ‒ máme povinnosť vás informovať pri získaní osobných údajov, pokiaľ ich máme priamo od vás, a v prípade, že neboli získané priamo od vás, tak najneskôr do jedného mesiaca po získaní osobných údajov, prípadne v okamihu, keď dôjde k vzájomnej komunikácii, pokiaľ sú osobné údaje použité na účely tejto komunikácie, alebo najneskôr pred prvým sprístupnením, pokiaľ ich budeme sprístupňovať tretej strane.

II.právo na prístup k osobným údajov – na základe vašej žiadosti máme povinnosť vám potvrdiť, či spracovávame vaše osobné údaje a informovať vás podľa GDPR napr. o účele, období spracovania, práva na výmaz a i. Poskytneme vám zároveň kópiu spracovávaných osobných údajov za podmienky, že nedôjde k nepriaznivému zásahu do práv a slobôd ďalších osôb.

III. právo na opravu – pokiaľ máme nepresné osobné údaje, sme povinní ich na vašu žiadosť opraviť alebo ich doplniť.

IV. právo na výmaz – na základe vašej žiadosti máme povinnosť osobné údaje bez zbytočného odkladu vymazať, najmä ak

 • ste odvolali súhlas a nemáme ďalší právny titul na spracovanie,
 • osobné údaje už nepotrebujeme na vymedzený účel, pre ktorý boli spracovávané,
 • spracovávali sme osobné údaje protiprávne,
 • splníme tým právnu povinnosť podľa právnych predpisov,
 • vznesiete námietku proti spracovaniu osobných údajov na základe oprávnených záujmov a nie sú tu žiadne prevažujúce oprávnené dôvody,
 • vznesiete námietku proti spracovaniu osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania.

Aj v prípade, že požiadate o výmaz, nie sme povinní osobné údaje vymazať najmä z dôvodu:

 • určenia, výkonu alebo obhajoby právnych nárokov,
 • splnenia právnej povinnosti podľa právnych predpisov
 • výkonu práva na slobodu prejavu a práva na informácie.

V. právo na obmedzenie spracovanie ‒ sme povinní obmedziť spracovanie vašich osobných údajov v prípade, že:

 • popriete presnosť osobných údajov,
 • Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje protiprávne, ale zároveň nechcete, aby ich Prevádzkovateľ vymazal,
 • osobné údaje už Prevádzkovateľ nepotrebuje na žiadny z vymedzených účelov, ale požadujete od Prevádzkovateľa ich zachovanie na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov,
 • vzniesli ste námietku proti spracovaniu na základe oprávneného záujmu podľa čl. IV. a čakáme na overenie, či záujmy Prevádzkovateľa prevažujú nad vašimi oprávnenými dôvodmi.

V čase, keď je obmedzené spracovanie osobných údajov, môže Prevádzkovateľ tieto údaje spracovávať iba ich uložením s výnimkou situácie, keď nám dáte súhlas, alebo z dôvodu určenia, výkonu alebo obhajoby právnych nárokov, z dôvodu ochrany práv inej fyzickej alebo právnickej osoby alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo niektorého členského štátu.

Prevádzkovateľ vás vopred vyrozumie, ak nastane situácia, že obmedzenie spracovania bude zrušené.

VI. právo na prenositeľnosť údajov ‒ pokiaľ osobné údaje spracovávame na základe súhlasu alebo na základe uzatvorenej zmluvy a spracovanie prebieha celkom automatizovane, môžete Prevádzkovateľa požiadať o:

 • poskytnutie osobných údajov v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte,
 • odovzdanie takých údajov priamo inému Prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné.

VII. právo vzniesť námietku – pokiaľ spracovávame vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu, prípadne profilujeme, môžete vzniesť kedykoľvek námietku proti takému spracovaniu. My potom jednak obmedzíme spracovanie, kým sa všetko neobjasní, a pokiaľ následne nepreukážeme závažné oprávnené dôvody na spracovanie, údaje ďalej nebudeme spracovávať. Pokiaľ údaje využívame na priamy marketing, tak bez ďalšieho prestaneme vaše osobné údaje po vznesení vašej námietky spracovávať.

VIII. právo na ochranu zo strany štátnych orgánov - máte právo sa obrátiť na dozorný orgán ochrany osobných údajov, a to.:

pre SW CZ: Úrad na ochranu osobných údajov (www.uoou.cz)

pre SW PL: Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, web: http://www.giodo.gov.pl

pre SW SK: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, web: http://www.dataprotection.gov.sk

pre SW HU: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, web: http://www.naih.hu/

pre SW DE: Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit, web: http://www.bfdi.bund.de

Popri tom máte právo na poskytnutie súdnej ochrany (napr. návrh na začatie konania podľa § 100 slovenského zákona o ochrane osobných údajov). Sťažnosť na dozorný úrad aj žalobu na súd môžete podať, ak si myslíte, že vaše práva chránené GDPR boli v dôsledku spracovania zo strany Prevádzkovateľov porušené.

UPLATNENIE PRÁV VOČI PREVÁDZKOVATEĽOVI

Svoje práva môžete voči Prevádzkovateľovi uplatniť najmä elektronicky, a to zaslaním e-mailu na adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. , alebo poštou zaslanú na ktorúkoľvek adresu Prevádzkovateľov uvedenú v záhlaví. Pokiaľ nás budete kontaktovať elektronicky, Prevádzkovateľ odpovie takisto elektronicky, pretože radi šetríme naše lesy. Môžete nás však požiadať o iný spôsob komunikácie.

Vaše žiadosti spracujeme a budeme na ne reagovať čo najrýchlejšie podľa kapacity a našich možností, pričom musíme reagovať v súlade s GDPR najneskôr do 1 mesiaca od prijatia žiadosti.

Túto lehotu môžeme v prípade potreby a s ohľadom na zložitosť a počet žiadostí predĺžiť o ďalšie dva mesiace. O každom predĺžení vás však do jedného mesiaca od prijatia žiadosti spolu s uvedenými dôvodmi pre zdržanie budeme informovať.

Pokiaľ budeme mať pochybnosti o vašej osobe, budeme od vás chcieť, aby ste nám poskytli ďalšie informácie nevyhnutné na potvrdenie vašej totožnosti. Dôvodom je ochrana vašich údajov, teda aby nedošlo k odovzdaniu osobných údajov osobe, ktorá nie je osobou, za ktorú sa vydáva.

Žiadosti vybavujeme bezplatne, ale má to určité výnimky:

 • vaša žiadosť je nedôvodná,
 • vaša žiadosť je neprimeraná, pokiaľ Prevádzkovateľ dôjde k záveru, že nastal jeden z uvedených dôvodov, odmietneme žiadosti vyhovieť alebo vám naúčtujeme primeraný poplatok, aby sme zaplatili administratívne náklady spojené s vybavovaním žiadosti.

Oznámenie o spoločných Prevádzkovateľoch:

Spoločnosti SW SK, SW PL, SW DE, SW HU a ČSA sú súčasťou koncernu, ktorý je riadený spoločnosťou SW CZ. Tieto spoločnosti majú spolu uzatvorenú zmluvu o spoločnom prevádzkovaní niektorých osobných údajov v zmysle čl. 26 GDPR z titulu vzájomného ekonomického a organizačného prepojenia v skupine SmartWings Group. Z dôvodov spočívajúcich v predletovej príprave, plánovaní letov, realizácii služby a klientskom servise (napr. informačný servis, reklamácie, kompenzácie) zdieľajú tieto spoločnosti v nevyhnutnej miere niektoré z poskytnutých alebo získaných osobných údajov.

Zverejnené dňa 15. 2. 2020

Smartwings, a.s.

Smartwings Slovakia, s.r.o. Smartwings Poland Sp. z o.o., Smartwings Germany Gmbh