Zasady przetwarzania danych osobowych

Administrator danych osobowych: Smartwings, a.s., REGON (IČ): 256 63 135, z siedzibą w Czechach, Praha 6, K Letišti 1068/30, poczta: 160 08 (dalej nazywany „administratorem” lub „SW CZ”)

i

Smartwings Slovakia, s.r.o.,
z siedzibą Ivanská cesta 30/B, Bratislava 821 04, Słowacja
IČO (REGON): 47 880 627
(dalej nazywany „SW SK”)

i

Smartwings Hungary Kft.,
z siedzibą Wesselényi u. 16/A, Budapest, 1077, Węgry
numer rej. firmy 01-09-693315
(dalej nazywany „SW HU”)

i

Smartwings Poland Sp. z o.o.,
z siedzibą ul. Gordona Bennetta 2B, Warszawa, 02-159, Polska
REGON: 142926546
(dalej nazywany „TVS PL”)

i

Smartwings Germany Gmbh,
z siedzibą Theatinerstraße 23, c/o Baker&McKenzie, 80333 München, Niemcy
numer rej. firmy: HRB 221461
(dalej nazywany „SW DE”)

(SW CZ, SW SK, SW HU, SW PL i SW DE dalej wspólnie nazywani „współadministratorami” lub „SW” albo pojedynczo „administratorem”)

SW CZ, SW SK, SW HU, SW PL i SW DE są współadministratorami w rozumieniu art. 26 RODO.

Email kontaktowy administratora: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Inspektor ochrony danych osobowych u administratora SW Mgr. František Kubečka, KUBEČKA & PROKOP, advokátní kancelář s.r.o., REGON (IČ): 036 90 121, z siedzibą w Czechach, Praha 2, Kladská 1489/5, poczta 120 00 (dalej jako „inspektor”)

Dane kontaktowe inspektora SW CZ: www.i-poverenec.cz; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

WSTĘP

Niniejsze Zasady opisują sposób wykorzystywania Państwa danych osobowych i stanowią ogólne wytyczne oraz źródło informacji w związku z przetwarzaniem tych danych. Zasady zawierają informacje o ustalonym celu przetwarzania, podstawie prawnej przetwarzania, ograniczeniu przechowywania zgromadzonych danych osobowych i o innych istotnych kwestiach. Zasady opisują również Państwa prawa, w szczególności:

 • Prawo dostępu do przetwarzanych danych osobowych
 • do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • do sprostowania danych nieprawidłowych lub nieprawdziwych
 • do usunięcia danych osobowych
 • do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 • do otrzymania wyciągu danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dla siebie lub dla innego administratora (prawo do przenoszenia danych)
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
 • by nie być przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji

Jeżeli osoba, której dane dotyczą ma zastrzeżenia do co sposobu przetwarzania przez nas jej danych osobowych, może skontaktować się z nami pod adresem e-mailowym Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub też wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest:

dla SW CZ: Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz)

dla SW PL: Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, www: http://www.giodo.gov.pl

dla SW SK: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, www: http://www.dataprotection.gov.sk

dla SW HU: Nemzeti Adatvédelmi és Infotmációszabadság Hatóság , www: http://www.naih.hu/

dla SW DE: Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit, http://www.bfdi.bund.de

O ile nie zostało wyraźnie przewidziane co innego, niniejsze zasady dotyczą każdego administratora.

1.Informacje podstawowe

 • 1. Administrator oferuje usługi w zakresie cywilnego transportu lotniczego, zgodnie z przepisami prawa regulującymi lotnictwo cywilne na poziomie krajowym i ponadnarodowym.
 • 2. Kontrahentami administratorów są osoby prawne lub fizyczne, uczestniczące w procesie sprzedaży biletów lotniczych lub w procesie świadczenia usługi polegającej na transporcie osób lub rzeczy.
 • 3. Klientem są Państwo, czyli pasażerowie, którzy lecą z nami na swój wymarzony urlop lub spotkanie biznesowe.
 • 4. Administratorzy przetwarzają dane osobowe Klientów zgodnie z przepisami krajowymi w sprawie ochrony danych osobowych oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej nazywanym „RODO”) oraz zgodnie z przepisami krajowymi dotyczącymi lotnictwa cywilnego i Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/681 w sprawie wykorzystywania danych dotyczących przelotu pasażera (danych PNR) w celu zapobiegania przestępstwom terrorystycznym i poważnej przestępczości, ich wykrywania, prowadzenia postępowań przygotowawczych w ich sprawie i ich ścigania (dalej nazywaną „PNR”).
 • 5. Klient nie ma obowiązku przekazywania administratorom danych osobowych, których administratorzy nie potrzebują do świadczenia usługi ani takich, których od administratorów nie wymagają przepisy prawa. Jeżeli jednak klient odmówi przekazania administratorom danych osobowych zdefiniowanych w poprzednim zdaniu, administratorzy mogą odmówić wykonania usługi na rzecz klienta. Pozostałe dane osobowe, takie jak Państwa e-mail, telefon, są gromadzone przez administratora w celu przesłania Państwu elektronicznego biletu lotniczego lub poinformowania Państwa o opóźnieniu lub odwołaniu lotu, ewentualnie o innych komplikacjach. Jeżeli administratorzy będą przetwarzać Państwa dane osobowe, które nie są potrzebne do świadczenia usługi lub których gromadzenia nie wymagają od administratorów przepisy prawa, będą to robić wyłącznie za Państwa dobrowolną zgodą lub na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu. Administratorzy pod żadnym pozorem nie będą domagać się udzielenia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych jako warunku świadczenia usługi.

2. Cel przetwarzania danych osobowych.

Państwa dane osobowe są przetwarzane w szczególności w celu świadczenia usługi przewozu. Jeżeli wykonamy dla Państwa usługę przewozu, zatrzymamy część danych osobowych w celu zapewnienia ochrony Państwu i sobie na wypadek procesu sądowego w związku z Państwa prawami z umowy transportowej i prawem do odszkodowania.

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane również w celu marketingu bezpośredniego, jednak wyłącznie pod warunkiem udzielenia przez Państwa dobrowolnej zgody, którą mogą Państwo w dowolnym momencie wycofać. Administrator może wykorzystywać Państwa dane osobowe w związku z marketingiem bezpośrednim również, jeśli będzie za tym przemawiać prawnie uzasadniony interes.

3. Przedmiot przetwarzania danych osobowych

Klient przyjmuje do wiadomości, że administratorzy gromadzą poniższe dane, obejmujące m.in. dane osobowe, które są potrzebne do świadczenia usługi i których gromadzenie przewidują przepisy prawa krajowego w zakresie lotnictwa cywilnego i PNR:

A) dane osobowe na podstawie przepisów krajowych w zakresie lotnictwa cywilnego:

 • 1. imię lub imiona,
 • 2. nazwisko,
 • 3. dzień, miesiąc i rok urodzenia,
 • 4. obywatelstwo,
 • 5. numer i rodzaj dokumentu podróży, którym podróżny się wylegitymował,

B) pozostałe dane w myśl przepisów krajowych w zakresie lotnictwa cywilnego:

 • 6. miejsce wkroczenia na terytorium Republiki Czeskiej,
 • 7. numer lotu,
 • 8. data i czasy wylotu i przylotu,
 • 9. miejsce początkowe rozpoczęcia przewozu oraz
 • 10. ogólna liczba podróżnych przewożona w ramach danego lotu.

C) dane osobowe, które administrator może gromadzić na podstawie Dyrektywy PNR (niektóre dane pokrywają się z danymi gromadzonymi na podstawie krajowych przepisów prawa)

 • 1. Imię (imiona)
 • 2. Adres i dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail)
 • 3. Wszelkie informacje na temat metody zapłaty, włącznie z adresem dla celów rozliczenia
 • 4. Uwagi ogólne (włącznie ze wszystkimi dostępnymi informacjami na temat niepełnoletnich podróżnych poniżej 18 roku życia bez opieki, w tym imię i płeć osoby niepełnoletniej, wiek, język (języki), w których potrafi się porozumieć, imię i nazwisko oraz dane kontaktowe opiekuna prawnego w momencie wylotu i jego stosunek do niepełnoletniego, imię i nazwisko oraz dane kontaktowe opiekuna prawnego w momencie przylotu i jego stosunek do niepełnoletniego, pośrednik w momencie wylotu i przylotu)
 • 5. Liczba, imiona i nazwiska osób podróżujących w ramach jednej pozycji PNR.
 • 6. Wszystkie zgromadzone dane API (w tym rodzaj, numer, kraj wydania i data ważności dowodu tożsamości, obywatelstwo, nazwisko, imiona, płeć data urodzenia, przewoźnik lotniczy, numer lotu, data wylotu, data przylotu, miejsce wylotu, miejsce przylotu, godzina wylotu i godzina przylotu

D) inne dane, które administrator może gromadzić na podstawie Dyrektywy PNR (niektóre dane pokrywają się z danymi gromadzonymi na podstawie krajowych przepisów prawa)

 • 7. Dane lokalizacyjna PNR
 • 8. Data rezerwacji/wystawienia biletu lotniczego
 • 9. Data (daty) planowanej podróży
 • 10. Pełna trasa dla jednej pozycji w wykazie imiennym podróżnych
 • 11. Informacje na temat programu lojalnościowego podróżnego
 • 12. Biuro podróży lub pośrednik
 • 13. Informacje o statusie podróżnego, w tym potwierdzenie wylotu, odprawy, informacje o przypadkach niestawienia się podróżnego do wylotu lub stawienia się na lotnisku bez rezerwacji
 • 14. Dane PNR w rozbiciu lub podziale
 • 15. Informacje na temat wystawienia biletu lotniczego, w tym numer biletu, data wystawienia biletu oraz biletów w jedną stronę, a także treść pól ATFQ (Automated Ticket Fare Quote)
 • 16. Numer miejsca i inne informacje o miejscu w samolocie
 • 17. Informację o udostępnieniu kodów
 • 18. Wszystkie informacje o bagażach
 • 19. Wszystkie wcześniejsze zmiany danych PNR wymienionych w punktach 1 do 18

Klient przyjmuje do wiadomości, że administratorzy mogą gromadzić dane osobowe na temat stanu zdrowia osób, których dane dotyczą, zgodnie z obowiązkiem nałożonym na administratorów przez Rozporządzenie (WE) nr 1107/2006 w sprawie praw osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej sprawności ruchowej podróżujących drogą lotniczą. Chodzi o dane osobowe stanowiące specjalną kategorię danych osobowych, które administrator gromadzi, ponieważ są konieczne do wykonywania obowiązków prawnych i w związku z tym nie dotyczą ich wyjątki od zakazu przetwarzania, wymienione w art. 9 ust. 2 RODO.

Klient przyjmuje do wiadomości, że administratorzy mogą przetwarzać adres IP również w przypadku zawarcia umowy przewozowej z administratorem za pośrednictwem środków elektronicznych służących do zdalnej komunikacji (tzw. online), przy czym Państwa dane kontaktowe mogą zostać wykorzystane przez tych administratorów również do przesyłania komunikatów handlowych, jeżeli istnieje prawnie uzasadniony interes administratorów nadrzędny wobec interesów klienta.

4. Ograniczenie przechowywania

Administratorzy zlikwidują Państwa dane osobowe, zgromadzone przez nich w celu zaspokojenia obowiązków wynikających z przepisów prawa krajowego dotyczących lotnictwa cywilnego i PNR w ciągu 24 godzin od wylądowania samolotu, z wyjątkiem danych osobowych, gromadzonych w celach wymienionych poniżej w niniejszym artykule.

Administratorzy każdorazowo zachowują następujące Państwa dane osobowe:

1) imię

2) nazwisko

Administratorzy zachowują również następujące Państwa dane osobowe:

3) data urodzenia

wyłącznie dla osób niepełnoletnich w celu zbadania, czy danej osobie przysługuje prawo do własnego miejsca

4) adres e-mail

tylko jeśli bilet lotniczy kupiono bezpośrednio od administratora, który przesyła go na wskazany w ten sposób e-mail lub jeżeli e-mail ten służy do komunikacji z osobą, której dane dotyczą

5) dane banku

w razie skorzystania przez podróżnego z praw z tytułu przewozu lotniczego w ramach wykonywania obowiązków prawnych lub w razie zamówienia usług dodatkowych

Wzajemna ochrona sądowa wynika w szczególności z przepisów Konwencji montrealskiej; Rozporządzenia PE i Rady (WE) nr 261/2004 z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów lub krajowych przepisów prawa dotyczących praw do odszkodowania Tego typu dane osobowe administratorzy przechowują przez okres 6 lat. Następnie po upływie tego okresu wszystkie dane osobowe likwidują.

Administratorzy zatrzymają Państwa dane osobowe na okres 5 lat, jeżeli wyrazili Państwo dobrowolną zgodę na ich przetwarzanie i jeżeli nie wycofają Państwo swojej zgody przed upływem tego terminu.

Administratorzy zatrzymają Państwa dane osobowe niewymienione w poprzednich zdaniach niniejszego artykułu na okres 4 lat, jeżeli będą mieć dla nich właściwy cel przetwarzania. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych, na której opiera się administrator, to prawnie uzasadniony interes w postaci ochrony sądowej.

5.Przekazanie danych osobowych

Klient przyjmuje do wiadomości, że administratorzy mogą przekazać zgromadzone dane osobowe, włącznie ze specjalną kategorią danych osobowych, partnerowi spółki, wyłącznie w celu określonym w art. 2 niniejszych zasad.

Administratorzy danych osobowych mogą przekazać Państwa dane osobowe odbiorcy w kraju trzecim, w szczególności lotniskom w krajach przylotu, ewentualnie organom państwowym posiadających kompetencje państwowego urzędu lotniczego lub partnerowi spółki w kraju trzecim wyłącznie w celu określonym w art. 2 niniejszych zasad.

Przekazywanie Państwa danych osobowych opiera się na odpowiednich gwarancjach wynikających z decyzji Komisji (jeżeli lecą Państwo do kraju, gdzie na podstawie odnośnej decyzji Komisji lub umów międzynarodowych zagwarantowano właściwą ochronę). Pozostałe zasady dotyczące przekazywania danych osobowych opartego na odpowiednich zabezpieczeniach wymieniono w artykule 46 RODO, o czym informujemy Państwa w e-mailach kontaktowych administratora, wskazanych we wstępie do niniejszych zasad.

Partnerzy spółki oznaczają przede wszystkim:

1. operatorów publicznych lotnisk międzynarodowych

2. firmy i agentów handlingowych (osoby zajmujące się odprawą samolotu)

3. biura i agencje podróży

4. Urząd Lotnictwa Cywilnego

5. urzędy krajowe pozostałych krajów, posiadające kompetencje państwowego urzędu lotniczego

6. wydziały Policji Czech, zgodnie z czeską ustawą nr 326/1999 Dz.U., o pobycie obcokrajowców na terytorium Republiki Czeskiej

7. inne osoby uczestniczące w realizacji usługi polegającej na przewozie osób i towarów

Klient przyjmuje do wiadomości, że administratorzy mogą przekazywać dane osobowe organom administracji państwowej w celu przewidzianym przez przepisy prawa.

6. Źródło danych osobowych

Państwa dane osobowe pochodzą bezpośrednio od Państwa, o ile zamówili Państwo bilety lotnicze na naszych stronach internetowych lub w inny sposób (przez e-mail, telefon, na piśmie).

Państwa dane osobowe pochodzą z biur podróży, agencji podróży lub z innych firm handlowych, u których zamówili Państwo usługę przewozu.

Państwa dane osobowe pochodzą od tzw. General Sales Agenta administratora SW CZ (wyłączny przedstawiciel handlowy; GSA), czyli od spółki AIR WORLD SERVICE a.s., IČ (REGON): 274 36 578, z siedzibą Milady Horákové 382/75, Praha, Czechy. GSA uzyskuje dane osobowe w podobny do nas sposób.

7. Prawa Klienta

I. Prawo do otrzymania podstawowych informacji na temat przetwarzania –mamy obowiązek poinformować Państwa o tym w momencie przekazania nam Państwa danych osobowych, jeżeli mamy je bezpośrednio od Państwa. Jeżeli uzyskaliśmy je w inny sposób, wówczas – w ciągu jednego miesiąca od uzyskania danych osobowych albo w momencie nawiązania wzajemnej komunikacji, jeżeli dane osobowe są wykorzystywane do celów tej komunikacji, i najpóźniej przed przekazaniem ich po raz pierwszy, jeżeli będą przekazywane osobie trzeciej.

II. Prawo dostępu do danych osobowych – – na Państwa wniosek mamy obowiązek udzielić Państwu potwierdzenia, czy przetwarzamy Państwa dane osobowe i poinformować Państwa np. o celu, okresie przetwarzanie, prawie do usunięcia itp. zgodnie z RODO. Udostępnimy Państwu również kopię przetwarzanych danych osobowych o ile nie będzie to naruszać praw i swobód osób trzecich.

III. Prawo do sprostowania danych – jeżeli posiadane przez nas dane osobowe nie są prawdziwe, mamy obowiązek sprostować je lub uzupełnić na Państwa wniosek.

IV. Prawo do usunięcia danych – na Państwa wniosek mamy obowiązek niezwłocznie usunąć dane osobowe, w szczególności, jeżeli:

 • wycofali Państwo zgodę i nie mamy innej podstawy prawnej do przetwarzania danych,
 • dane osobowe są już niepotrzebne do określonego celu, w którym były przetwarzane,
 • przetwarzaliśmy dane osobowe niezgodnie z prawem,
 • wymagają tego od nas przepisy prawa,
 • wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu i nie istnieją żadne nadrzędne prawnie uzasadnione interesy,
 • wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych dla celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.

Nawet w razie złożenia wniosku o usunięcie, nie mamy obowiązku usunięcia danych, jeżeli:

 • są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • wymagają tego od nas przepisy prawa,
 • są potrzebne do skorzystania z wolności słowa i prawa do informacji.

V. Prawo do ograniczenia przetwarzania - mamy obowiązek ograniczyć przetwarzanie Państwa danych osobowych, jeżeli:

 • zaprzeczą Państwo prawidłowości danych osobowych,
 • administrator przetwarza dane osobowe niezgodnie z prawem, a jednocześnie nie chcą Państwo, żeby administrator je usunął,
 • administrator nie potrzebuje już danych osobowych do żadnego z określonych celów, jednak chcą Państwo, żeby administrator zatrzymał je w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania z tytułu prawnie uzasadnionego interesu w myśl art. IV i rozpatrywane jest to, czy interesy administratora są nadrzędne wobec Państwa interesów.

W czasie, kiedy przetwarzanie danych osobowych jest ograniczone, administrator może je przetwarzać wyłącznie przez ich zapisanie, z wyjątkiem sytuacji, kiedy wyrażą Państwo na to zgodę lub jeżeli jest to potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z powodu innego istotnego interesu publicznego Unii lub jednego z jej krajów członkowskich.

Administrator poinformuje Państwa z góry o tym, że ograniczenie przetwarzania danych osobowych przestało obowiązywać.

VI. Prawo do przenoszenia danych - jeżeli dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody lub na podstawie zawartej umowy i odbywa się w sposób w pełni zautomatyzowany, mogą Państwo zwrócić się do administratora z prośbą o:

 • przekazanie danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego,
 • przekazanie takich danych bezpośrednio innemu administratorowi, jeżeli jest to możliwe technicznie

VII. Prawo do sprzeciwu – jeżeli przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu prawnego, ewentualnie stosujemy profilowanie, mogą Państwo w dowolnym momencie zgłosić sprzeciw wobec takiego przetwarzania. Wówczas ograniczymy przetwarzanie do czasu wyjaśnienia sytuacji i nie będziemy tych danych dalej przetwarzać, dopóki nie udowodnimy istnienia istotnych prawnie uzasadnionych interesów umożliwiających przetwarzanie. Jeżeli dane są przez nas wykorzystywane w celach marketingu bezpośredniego, wówczas przestaniemy przetwarzać je od razu po zgłoszeniu przez Państwa sprzeciwu.

VIII. Prawo do ochrony ze strony organów państwowych – mogą Państwo zwrócić się do organu ochrony danych osobowych:

dla SW CZ: Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz)

dla SW PL: Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, internet: http://www.giodo.gov.pl

dla SW SK: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, web: http://www.dataprotection.gov.sk

dla SW HU: Nemzeti Adatvédelmi és Infotmációszabadság Hatóság , web: http://www.naih.hu/

dla SW DE: Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit , web: http://www.bfdi.bund.de

Ponadto mają Państwo prawo do otrzymania ochrony sądowej (np. wniesienia o wszczęcie postępowania w myśl § 100 słowackiej ustawy o ochronie danych osobowych). Skargi do organu nadzorczego i wniosek do sądu można złożyć, jeżeli uważają Państwo, że doszło do naruszenia Państwa praw chronionych przez RODO wskutek przetwarzania danych przez administratorów.

EGZEKWOWANIE PRAW OD ADMINISTRATORA

Swoje prawa mogą Państwo egzekwować od administratora w sposób elektroniczny, przesyłając e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub pocztą na adres jednego z administratorów wymienionych w nagłówku. Na wiadomości elektroniczne administrator odpowiada również elektronicznie, bowiem zależy nam na ochronie lasów. Jednak mogą Państwo zwrócić się do nas z prośbą o inny sposób komunikacji.

Państwa wniosek rozpatrzymy i odpowiemy na niego jak najszybciej w miarę naszych możliwości, przy czym zgodnie z RODO na odpowiedź mamy 1 miesiąc od momentu otrzymania wniosku. Termin ten, w zależności od poziomu skomplikowania i liczby otrzymywanych wniosków, możemy przedłużyć o kolejne dwa miesiące. O każdym przedłużeniu terminu poinformujemy Państwa w ciągu jednego miesiąca od otrzymania wniosku wraz z uzasadnieniem.

W razie wątpliwości co do Państwa tożsamości, poprosimy o udzielenie nam dodatkowych informacji koniecznych do jej potwierdzenia. Służy to ochronie Państwa danych, tak by nie zostały one przekazane osobie, która się pod Państwa podszywa.

Wnioski rozpatrujemy bezpłatnie, z pewnymi wyjątkami:

 • jeżeli wniosek jest nieuzasadniony,
 • żądania we wniosku są nadmierne, a administrator dojdzie do wniosku, że wystąpił jeden z wymienionych powodów, wówczas wniosek nie zostanie rozpatrzony lub też naliczymy Państwu odpowiednią opłatę na pokrycie kosztów administracyjnych związanych z rozpatrzeniem wniosku.

Data publikacji: 15.03.2019 roku

Smartwings, a.s., Smartwings Slovakia, s.r.o., Smartwings Hungary Kft.,Smartwings Poland Sp. z o.o., Smartwings Germany Gmbh,