Podmínky vstupu na palubu při letech do Egypta

Cestující, kteří směřují do Egypta, musí před vstupem na palubu našich letadel předložit písemné potvrzení (tištěné nebo elektronické) akreditované laboratoře o negativním výsledku antigenního nebo RT-PCR testu. Antigenní test musí být proveden nejvýše 48 hodin a RT-PCR test nejvýše 72 hodin před nástupem do letadla.

Výjimka platí pro:

 1. děti mladší 12 let,
 2. cestující, kteří předloží certifikát o prodělaném onemocnění nebo písemné lékařské potvrzení v českém nebo anglickém jazyce, a to lékařem působícím v ČR nebo v jiném členském státě EU o tom, že nemají klinické známky onemocnění COVID-19 a zároveň prokazatelně prodělali onemocnění COVID-19, absolvovali podle platných mimořádných opatření MZ ČR nebo opatření jiného členského státu EU izolaci ve stanoveném rozsahu z důvodu pozitivního výsledku RT-PCR testu a o tom, že od prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu neuplynulo více než 180 kalendářních dní (potvrzení musí obsahovat razítko, identifikační údaje lékaře a telefonické spojení),
 3. A) osoby, které se prokáží národním certifikátem o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 vydaným v členských státech Evropské unie, s tím, že u očkování uplynulo:

  • od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní, nebo,
  • od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní,

  a která zároveň nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19;

  B) občany ČR a EU, kteří jsou očkovanými osobami s národním certifikátem o dokončeném očkování, tj. písemným potvrzením vydaným alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v třetí zemi občanovi ČR nebo občanovi Evropské unie s vydaným potvrzením k přechodnému pobytu nebo povolením k trvalému pobytu Českou republikou, o tom, že očkování látkou schválenou Evropskou lékovou agenturou bylo plně dokončeno a jeho vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR; písemné potvrzení musí obsahovat údaje o očkované osobě, podaném typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal a tyto údaje musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení.

 4. ostatní výjimky jsou uvedeny v příslušném ochranném opatření MZ ČR.