Informácie pre uchádzača

Zásady spracovania osobných údajov uchádzača o zamestnanie a informácie pre uchádzača o zamestnanie

1. Spracovanie osobných údajov prebieha v Smartwings, a.s. (ďalej len „SW“), IČO: 256 63 135, Praha 6, K Letišti 1068/30, 160 08, a to v súvislosti s vaším záujmom stať sa súčasťou tímu SW. Cieľom spracovania vašich osobných údajov je preto nábor nových zamestnancov SW. SW môžete vo veci vašich poskytnutých osobných údajov kontaktovať v jej sídle alebo prostredníctvom e-mailu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. Zodpovednou osobou pre ochranu osobných údajov v SW je spoločnosť KUBEČKA & PROKOP, advokátska kancelária, s.r.o., ktorú môžete kontaktovať e-mailom Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

2. SW CZ a spoločnosti Smartwings Slovakia, s.r.o., so sídlom Ivánska cesta 30/B, Bratislava 821 04 (ďalej len „SW SK“), Smartwings Hungary Kft., so sídlom Wesselényi u. 16/A, Budapest, 1077, Hungary (ďalej len „SW HU“), Smartwings Poland Sp. z o.o., so sídlom ul. Gordona Bennetta 2B, Warszawa, 02-159, Poland (ďalej len „SW PL“) a Smartwings Germany Gmbh, so sídlom Theatinerstraße 23, 80333 München, Nemecko (ďalej len „SW DE“) sú tzv. spoločnými prevádzkovateľmi osobných údajov, a to z dôvodu centralizovaného administratívneho zabezpečenia činností ostatných prevádzkovateľov. Spoloční prevádzkovatelia transparentnou dohodou medzi sebou vymedzili svoje podiely na zodpovednosti podľa Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov a ako kontaktné miesto pre subjekty údajov určili SW CZ. Subjekty údajov sa však môžu obracať aj na prevádzkovateľa osobných údajov, u ktorého sa zúčastnili na výberovom či inom konaní.

3. Osobné údaje získavame priamo od vás alebo prostredníctvom pracovných agentúr, a to poskytnutím životopisov a iných listín, ktoré sú potrebné na to, aby sme vás posúdili ako vhodného kandidáta. Osobné údaje, ktoré spracovávame, sú najmä:

 • meno a priezvisko,
 • e-mailová adresa,
 • telefónne číslo,
 • identita – vzdelanie a skúsenosti a ich úroveň,
 • fotografia (súčasťou životopisu),
 • záznamy z výberového konania,
 • komunikácia súvisiaca s výberovým konaním,
 • ostatné osobné údaje, ktoré ste nám odovzdali v životopise či inej listine.

Ďalšie osobné údaje môžu byť uvedené v dokumentácii, ktorá je vzhľadom na vašu pracovnú pozíciu špecifická a vyžaduje sa na dosiahnutie účelu výberového konania, a to reporty zo simulátora, technického pohovoru, zápisy z pohovoru so zástupcom HR oddelenia SW, výsledky ostatných testov, napr. aj testov psychologických. Môžeme od vás požadovať a zhromažďovať kópiu pasu, pilotnej licencie, preukazu rádiotelefonistu, preukazu zdravotnej spôsobilosti, výcvikovej dokumentácie.

Nižšie opíšeme účely, ktoré na zhromažďovanie týchto osobných údajov máme, a zákonný podklad (právny titul) pre ich spracovanie.

4. Osobné údaje spracovávame počas trvania výberového konania a potom najdlhšie počas 3 rokov po ukončení výberového konania, do ktorého ste sa prihlásili, alebo počas 3 rokov od vášho prejavenia záujmu stať sa súčasťou tímu a kontaktovania SW bez súvislosti s konkrétnym výberovým konaním. Po uplynutí 3 rokov môže SW spracovávať osobné údaje z dôvodu určenia, výkonu alebo obhajoby právnych nárokov; preukázania splnenia povinností podľa právnych predpisov alebo iného zákonného dôvodu,

5. Osobné údaje spracovávame na základe oprávneného záujmu SW – rozvoj SW náborom nových zamestnancov SW. SW vidí svoj oprávnený záujem v kontaktovaní vás, záujemcu o pracovnú pozíciu, a to aj po skončení výberového konania v nasledujúcich 3 rokoch (pozrite predchádzajúci článok), a to z dôvodu nedostatku kvalitných pracovných síl v oblasti civilného letectva, keď v tomto období vás môže kontaktovať s novou vhodnou pracovnou pozíciou. SW vás však z dôvodu transparentnosti spracovania vašich osobných údajov žiada o udelenie dobrovoľného súhlasu so spracovaním pre tento druhotný účel (nie teda iba primárny účel spočívajúci vo výberovom konaní samotnom), a to najmä prostredníctvom webovej aplikácie teamio.com spoločnosti LMC, s.r.o., prípadne inou formou (najmä prostredníctvom HR oddelenia Prevádzkovateľa). Po zániku oprávneného záujmu môže SW spracovávať osobné údaje, pokiaľ disponuje iným právnym titulom (pozrite najmä predchádzajúci bod č. 3), alebo pokiaľ ste nám udelili na ďalšie spracovanie súhlas, inak vaše osobné údaje neodkladne zmaže.

6. Meno, priezvisko, adresu, e-mailovú adresu a telefónne číslo, ako bežné identifikačné osobné údaje, zhromažďuje Prevádzkovateľ osobných údajov na tento účel:

 • možnosť kontaktovať vás,
 • možnosť identifikovať vás,
 • možnosť spísať s vami záväzný právny dokument,
 • možnosť požívať vzájomnú súdnu ochranu,
 • doložiť súlad s legislatívou na ochranu osobných údajov.

Záznamy o vzdelaní, skúsenostiach, ich úrovni, záznamy z výberového konania, prípadne reporty zo simulátora, technického pohovoru či ostatné zápisy a testy definované v tejto informácii zhromažďuje prevádzkovateľ na tento účel:

 • uskutočniť zodpovedné výberové konanie,
 • osloviť vás s ďalšou pracovnou ponukou po ukončení výberového konania.

Kópiu vášho pasu Prevádzkovateľ zhromažďuje s cieľom absolvovania tzv. BASE TRAININGU, a to po okamih overenia správnosti údajov, ktoré ste uviedli, to všetko na zaistenie vstupu do SRA zóny, v prípade, že je taký vstup okolnosťami vyžadovaný, a to všetko na základe svojho oprávneného záujmu. Oprávneným záujmom je overenie správnosti údajov a zaistenie bezproblémového vstupu do SRA zóny. Táto kópia pasu je ihneď po dosiahnutí účelu zmazaná.

7. Vaše osobné údaje spracováva priamo SW ako prevádzkovateľ a môžeme ich odovzdať:

 • spoločnosti skupiny SW, ktoré sú spoločnosťami materskými, dcérskymi alebo sesterskými spoločnosti prevádzkovateľa. K odovzdaniu dochádza vtedy, ak je to v našom legitímnom záujme pre interné administratívne účely,
 • spoločnostiam, ktoré pre SW externe zaisťujú vykonávanie výcvikov,
 • spoločnostiam, ktoré pre SW externe zaisťujú preskúšavanie a skúšky,
 • verejným inštitúciám: súdy, orgány činné v trestnom konaní, správne orgány a i.

V rámci vymedzeného spracovania SW vaše osobné údaje nebude odovzdávať do tretích krajín ani nadnárodným spoločnostiam, pokiaľ neuzavriete s SW pracovnú či obdobnú zmluvu. Po tomto okamihu môžu byť odovzdávané vaše osobné údaje do tretích krajín v súvislosti s výkonom práce.

8. Osobné údaje môže SW spracovávať strojovo (automatizovane), a to vrátane profilovania, ale pri spracovaní nedochádza k rozhodovaniu na základe výhradne automatizovaného spracovania osobných údajov vrátane profilovania.

Na základe právnych predpisov máte nasledujúce práva:

 • vziať súhlas kedykoľvek späť,
 • požadovať od nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame,
 • požadovať kópiu spracovávaných osobných údajov,
 • vyžiadať si u nás prístup k vašim osobným údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť, prípadne požadovať obmedzenie spracovania,
 • požadovať od nás výmaz vašich osobných údajov,
 • na prenositeľnosť údajov,
 • v prípade pochybností o zákonnom spracovaní osobných údajov môžete podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov – SW CZ (https://www.uoou.cz/); SW PL (http://www.giodo.gov.pl); SW SK (http://www.dataprotection.gov.sk); SW HU (http://www.naih.hu/); SW DE (http://www.bfdi.bund.de)
 • na obmedzenie (blokáciu) spracovania vašich osobných údajov,
 • nebyť predmetom výhradne automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania,
 • vzniesť námietku proti priamemu marketingu a rozhodovaniu založenému výhradne na automatizovanom spracovaní osobných údajov vrátane profilovania. Po vznesení námietky dôjde k obmedzeniu spracovania, kým nebude overené, čie záujmy prevažujú, a v prípade prevahy vašich záujmov bude rozhodovanie na základe automatizovaného spracovania ukončené.

V prípade potreby nás v súvislosti s osobnými údajmi môžete kedykoľvek kontaktovať na e-maile Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

Všetky tieto informácie sú dostupné na webe v oddiele Ochrana osobných údajov