Informace uchazeči

Zásady o zpracování osobních údajů uchazeče o zaměstnání a informace pro uchazeče o zaměstnání

1. Zpracování osobních údajů probíhá v Smartwings, a.s. (dále jen „SW“), IČ: 256 63 135, Praha 6, K Letišti 1068/30, 160 08, a to v souvislosti s Vašim zájmem stát se součástí týmu SW. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je proto nábor nových zaměstnanců SW. SW můžete ve věci Vašich poskytnutých osobních údajů kontaktovat v jejím sídle, nebo prostřednictvím emailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Pověřencem pro ochranu osobních údajů v SW je společnost KUBEČKA & PROKOP, advokátní kancelář s.r.o., kterou můžete kontaktovat emailem Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

2. SW CZ a společnosti Smartwings Slovakia, s.r.o., sídlem Ivanská cesta 30/B, Bratislava 821 04 (dále jen „SW SK“), Smartwings Hungary Kft., sídlem Wesselényi u. 16/A, Budapest, 1077, Hungary (dále jen „SW HU“), Smartwings Poland Sp. z o.o., sídlem ul. Gordona Bennetta 2B, Warszawa, 02-159, Poland (dále jen „SW PL“) a Smartwings Germany Gmbh, sídlem Theatinerstraße 23, 80333 München, Německo (dále jen „SW DE“) jsou tzv. společnými správci osobních údajů, a to z důvodu centralizovaného administrativního zabezpečení činností ostatních správců. Společní správci transparentním ujednáním mezi sebou vymezili své podíly na odpovědnosti podle Obecného Nařízení o ochraně osobních údajů a jako kontaktní místo pro subjekty údajů určili SW CZ. Subjekty údajů se však můžou obracet i na správce osobních údajů u kterého se účastnili výběrového, či jiného řízení.

3. Osobní údaje získáváme přímo od Vás, nebo prostřednictvím pracovních agentur, a to poskytnutím životopisů a jiných listin, které jsou potřebné k tomu, abychom Vás posoudili jako vhodného kandidáta. Osobní údaje, které zpracováváme, jsou zejména:

 • jméno a příjmení,
 • e-mailová adresa,
 • telefonní číslo,
 • identita – vzdělání a zkušenosti a jejich úroveň,
 • fotografie (součástí životopisu),
 • záznamy z výběrového řízení,
 • komunikace související s výběrovým řízením,
 • ostatní osobní údaje, které jste nám předali v životopisu, či jiné listině

Další osobní údaje mohou být obsaženy v dokumentaci, která je vzhledem k Vaší pracovní pozici specifická a je vyžadována pro dosažení účelu výběrového řízení, a to reporty ze simulátoru, technického pohovoru, zápisy z pohovoru se zástupcem HR oddělení SW, výsledky ostatních testů, např. i testů psychologických. Můžeme od Vás požadovat a shromažďovat kopii pasu, pilotní licence, průkazu radiotelefonisty, průkazu zdravotní způsobilosti, výcvikové dokumentace.

Níže popíšeme účely, které k shromaždování těchto osobních údajů máme a zákonný podklad (právní titul) pro jejich zpracování.

4. Osobní údaje zpracováváme po dobu trvání výběrového řízení a poté nejdéle po dobu 3 let po ukončení výběrového řízení, do kterého jste se přihlásili, nebo po dobu 3 let od Vašeho projevení zájmu stát se součástí týmu a kontaktování SW bez souvislosti s konkrétním výběrovým řízením. Po uplynutí 3 let může SW zpracovávat osobní údaje z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právní nároků; prokázání splnění povinností dle právních předpisů nebo jiného zákonného důvodu,

5. Osobní údaje zpracováváme na základě oprávněného zájmu SW – rozvoj SW náborem nových zaměstnanců SW. SW spatřuje svůj oprávněný zájem v kontaktování Vás, zájemce o pracovní pozici, a to i po skončení výběrového řízení v následujících 3 letech (viz. předchozí článek), a to z důvodu nedostatku kvalitních pracovních sil v oblasti civilního letectví, kdy v tomto období Vás může kontaktovat s novou vhodnou pracovní pozicí. SW Vás však z důvodu transparentnosti zpracování Vašich osobních údajů žádá o udělení dobrovolného souhlasu se zpracováním pro tento druhotný účel (nikoliv tedy pouze primární účel spočívající ve výběrovém řízení samotném), a to zejména prostřednictvím webové aplikace teamio.com společnosti LMC, s.r.o., případně jinou formou (zejména prostřednictvím HR oddělení Správce). Po zániku oprávněného zájmu, může SW zpracovávat osobní údaje pokud disponuje jiným právním titulem (viz zejména předchozí bod č. 3), nebo pokud jste nám udělili k dalšímu zpracování souhlas, jinak Vaše osobní údaje neprodleně smaže.

6. Jméno, příjmení, adresu, emailovou adresu a telefonní číslo, jako běžné identifikační osobní údaje shromažďuje Správce osobních údajů za tímto účelem:

 • možnost kontaktovat Vás
 • možnost identifikovat Vás
 • možnost sepsat s Vámi závazný právní dokument
 • možnost požívat vzájemné soudní ochrany
 • doložit soulad s legislativou na ochranu osobních údajů

Záznamy o vzdělání, zkušenostech, jejich úrovni, záznamy z výběrového řízení, případně reporty ze simulátoru, technického pohovoru, či ostatní zápisy a testy definované v této informaci shromažďuje správce za tímto účelem:

 • provézt zodpovědné výběrové řízení
 • oslovit Vás z další pracovní nabídkou po ukončení výběrového řízení

Kopii Vašeho pasu Správce shromažďuje za účelem absolvování tzv. BASE TRAININGU, a to po okamžik ověření správnosti údajů, které jste uvedli, to vše pro zajištění vstupu do SRA zóny, v případě, že je takový vstup okolnostmi vyžadován, a to vše na základě svého oprávněného zájmu. Oprávněným zájmem je ověření správnosti údajů a zajištění bezproblémového vstupu do SRA zóny. Tato kopie pasu je ihned po dosažení účelu smazána.

7. Vaše osobní údaje zpracovává přímo SW jako správce a můžeme je předat:

 • společnosti skupiny SW, které jsou společnostmi mateřskými, dceřinými, nebo sesterskými společnosti správce. K předání dochází pokud je to v našem legitimním zájmu pro interní administrativní účely,
 • společnostem, které pro SW externě zajišťují provádění výcviků
 • společnostem, které pro SW externě zajišťují přezkušování a zkoušky
 • veřejným institucím: soudy, orgány činné v trestním řízení, správní orgány, aj.

V rámci vymezeného zpracování SW Vaše osobní údaje nebude předávat do třetích zemí ani nadnárodním společnostem, pokud neuzavřete s SW pracovní, či obdobnou smlouvu. Po tomto okamžiku můžou být předávány Vaše osobní údaje do třetích zemí v souvislosti s výkonem práce.

8. Osobní údaje může SW zpracovávat strojově (automatizovaně), a to včetně profilování, ale při zpracování nedochází k rozhodování na základě výhradně automatizovaného zpracování osobních údajů, včetně profilování.

Na základě právních předpisů máte následující práva:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás informaci jaké Vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k Vašim osobním údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po nás výmaz Vašich osobních údajů,
 • na přenositelnost údajů,
 • v případě pochybností o zákonném zpracování osobních údajů můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů – SW CZ (https://www.uoou.cz/); SW PL (http://www.giodo.gov.pl); SW SK (http://www.dataprotection.gov.sk); SW HU (http://www.naih.hu/); SW DE (http://www.bfdi.bund.de)
 • na omezení (blokaci) zpracování Vašich osobních údajů,
 • nebýt předmětem výhradně automatizovaného rozhodování, včetně profilování,
 • vznést námitku proti přímému marketingu a rozhodování založeného výhradně na automatizovaném zpracování osobních údajů, včetně profilování. Po vznesení námitky dojde k omezení zpracování dokud nebude ověřeno čí zájmy převažují a v případě převahy vašich zájmy, bude rozhodování na základě automatizovaného zpracování ukončeno.

V případě potřeby nás v souvislosti s osobními údaji můžete kdykoli kontaktovat na emailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Všechny tyto informace jsou dostupné v sekci Ochrana osobních údajů