Zásady zpracování osobních údajů

Správce osobních údajů:
Smartwings, a.s., IČ: 256 63 135, se sídlem Praha 6, K Letišti 1068/30, PSČ: 160 08 (dále jen „Správce“, nebo „SW CZ“)

a

Smartwings Slovakia, s.r.o.,
se sídlem Ivanská cesta 30/B, Bratislava 821 04
IČO: 47 880 627
(dále jen „SW SK“)

a

Smartwings Poland Sp. z o.o.,
se sídlem ul. Gordona Bennetta 2B, Warszawa, 02-159, Poland
REGON: 142926546
(dále jen „TVS PL“)

a

Smartwings Germany Gmbh,
se sídlem Theatinerstraße 23, c/o Baker&McKenzie, 80333 München
Numer der Firma: HRB 221461
(dále jen „SW DE“)

(SW CZ, SW SK, SW PL a SW DE dále společně jen „Společní správci“ nebo „SW“ či jednotlivě „Každý správce“)

Kontaktní email Správce: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pověřenec Správce SW CZ pro ochranu osobních údajů: Mgr. František Kubečka, KUBEČKA & PROKOP, advokátní kancelář s.r.o., IČ: 036 90 121, se sídlem Praha 2, Kladská 1489/5, PSČ 120 00 (dále jen „Poveřenec“)

Kontaktní údaje Pověřence SW CZ: www.i-poverenec.cz; Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Další správci osobních údajů ve skupině Smartwings Group:

Smartwings Hungary Kft.,
se sídlem Wesselényi u. 16/A, Budapest, 1077, Hungary,
company numer: 01-09-693315
(dále jen „SW HU)

a

České aerolinie a.s.,
se sídlem Evropská 846/176a, Vokovice, 160 00 Praha 6,
IČO: 457 95 908
(dále jen „ČSA)

SW HU a ČSA si v rámci skupiny Smartwings Group vyhradili právo na vydání a uplatňování vlastních obecných zásad zpracování osobních údajů. Tyto zásady se jich netýkají (s výjimkou informování veřejnosti o společném správcovství některých osobních údajů). SW CZ, SW SK, SW PL a SW DE a také SW HU a ČSA jsou společnými správci některých osobních údajů ve smyslu čl. 26 GDPR.

ÚVOD

Tyto Zásady popisují nakládání s Vašimi osobními údaji a jsou obecným základem a informačním pramenem pro zpracovávání Vašich osobních údajů. Tyto zásady Vás informují o stanoveném účelu zpracování, právním titulu zpracování, omezení uložení shromážděných osobních údajů a o dalších důležitých věcech. V Zásadách se dočtete i o Vašich právech, a to:

 • přístup ke zpracovávaným osobním údajům
 • odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů
 • opravě nepřesných či nesprávných údajů
 • výmazu osobních údajů
 • omezení zpracování osobních údajů
 • výpis osobních údajů ve strukturovaném a strojově čitelném formátu pro sebe nebo pro jiného správce (právo na přenositelnost)
 • podání námitky proti osobním údajům
 • právu nebýt předmětem automatizovaného rozhodování

Pokud se Vám nelíbí jakým způsobem zpracováváme Vaše osobní údaje, můžete se na nás obrátit na emailové adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., nebo máte právo podat stížnost k dozorovému orgánu, kterým je:

pro SW CZ: Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz)

pro SW PL: Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, web:

http://www.giodo.gov.pl

pro SW SK: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, web:

http://www.dataprotection.gov.sk

pro SW HU: Nemzeti Adatvédelmi és Infotmációszabadság Hatóság , web:

http://www.naih.hu/

pro SW DE: Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit , web:

http://www.bfdi.bund.de

Není-li dále explicitně stanoveno jinak týkají se tyto zásady Každého správce (neplatí pro SW HU a ČSA).

1. Základní informace

 1. Správci nabízí služby v oblasti civilní letecké přepravy, a to v souladu s právními předpisy upravujícími civilní letectví na národní i nadnárodní úrovni.
 2. Partnery Správců jsou právnické nebo fyzické osoby, které se účastní na procesu prodeje letenek, nebo na procesu poskytnutí služby spočívající v přepravě osob nebo věcí.
 3. Klientem jste Vy – pasažéři, který s námi letí za svou vysněnou dovolenou, nebo obchodní schůzkou.
 4. Správci zpracovávají osobní údaje Klientů v souladu s národní legislativou o ochraně osobních údajů a zároveň v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) a dále zejména v souladu s národní legislativou o civilním letectví a Směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/681 o používání jmenné evidence cestujících (PNR) pro prevenci, odhalování, vyšetřování a stíhání teroristických činů a závažné trestné činnosti (dále jen „PNR“).
 5. Klient není povinen poskytnout Správcům osobní údaje, které Správci nepotřebují k poskytnutí služby, nebo kterých shromažďování po Správcích nepožaduje zákon. Pokud však Klient odmítne poskytnout Správcům osobní údaje definované předešlou větou, jsou Správci oprávněni odmítnou poskytnutí služby Klientovi. Jiné osobní údaje, kterými jsou Váš e-mail, Váš telefon správci shromažďují pro to, aby Vám mohli zaslat elektronickou letenku, nebo Vás informovat o zpoždění nebo zrušení letu, případně o jiných komplikacích. Pokud budou Správci zpracovávat Vaše osobní údaje, které nepotřebují k poskytnutí služby, nebo kterých shromažďování po Správcích nepožaduje zákon, budou tak činit pouze s Vaším dobrovolným souhlasem, nebo z důvodu svého oprávněného zájmu. V žádném případě nebudou Správci požadovat poskytnutí souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů jako podmínku poskytnutí služby.

2. Účel zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány zejména za účelem poskytnutí přepravní služby. V případě, že Vám přepravní službu poskytneme, ponecháme si část osobních údajů z důvodu Vaší i naší soudní ochrany, a to v souvislosti s Vašimi právy s přepravní smlouvy a právy na náhradu škody.

Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány i za účelem přímého marketingu Správce, avšak pouze pokud k tomu udělíte dobrovolný souhlas, který můžete kdykoliv odvolat. Správce může použít Vaše osobní údaje v souvislosti s přímým marketingem, i když mu k tomu bude svědčit oprávněný zájem.

3. Předmět zpracování osobních údajů

Klient bere na vědomí, že Správci shromažďují tyto údaje, kdy některé z nich jsou osobními údaji, které potřebuje k poskytnutí služby a kterých shromažďování mu ukládá národní legislativa v oblasti civilního letectví a PNR:

A) Identifikační, kontaktní a popisné osobní údaje, dle národní legislativy v oblasti civilního letectví:

 • 1. jméno, popřípadě jména,
 • 2. příjmení,
 • 3. den, měsíc a rok narození,
 • 4. státní občanství,
 • 5. číslo a typ cestovního dokladu, kterým se cestující prokázal,
 • 6. místo vstupu na území České republiky,
 • 7. číslo letu,
 • 8. datum a čas odletu a příletu,
 • 9. počáteční místo nástupu k dopravě a
 • 10. celkový počet cestujících přepravovaných příslušným letem.

B) Identifikační, kontaktní a popisné osobní údaje, které mohou být správci shromažďovány dle Směrnice PNR (některé údaje se kryjí s údaji dle národní legislativy)

 • 1. Jméno (jména)
 • 2. Adresa a kontaktní informace (telefonní číslo, e-mailová adresa)
 • 3. Veškeré informace o způsobech platby, včetně zúčtovací adresy
 • 4. Obecné poznámky (včetně všech dostupných informací o nezletilých osobách mladších 18 let bez doprovodu, jako jsou jméno a pohlaví nezletilé osoby, věk, jazyk (jazyky), kterým (kterými) hovoří, jméno a kontaktní údaje opatrovníka při odletu a vztah k nezletilému, jméno a kontaktní údaje opatrovníka při příletu a vztah k nezletilému, zprostředkovatel při odletu a příletu)
 • 5. Počet a další jména cestujících v rámci jednoho záznamu PNR
 • 6. Veškeré shromážděné údaje API (včetně typu, čísla, země vydání a data pozbytí platnosti dokladu totožnosti, státní příslušnosti, příjmení, jména, pohlaví, data narození, letecké společnosti, čísla letu, data odletu, data příletu, místa odletu, místo příletu, času odletu a času příletu)
 • 7. Lokalizační záznam PNR
 • 8. Datum rezervace/vystavení letenky
 • 9. Datum (data) zamýšlené cesty
 • 10. Úplná trasa pro jednotlivý záznam ve jmenné evidenci cestujících
 • 11. Informace o věrnostním programu cestujícího
 • 12. Cestovní agentura nebo zprostředkovatel
 • 13. Situace cestujícího včetně potvrzení odletu, odbavení, informací o případech, kdy se cestující nedostavil k odletu nebo kdy se cestující dostavil na letiště bez rezervace
 • 14. Rozčleněné nebo rozdělené informace PNR
 • 15. Informace o vystavení letenky, včetně čísla letenky, data vystavení letenky a jednosměrných letenek, a obsah rubrik ATFQ (Automated Ticket Fare Quote)
 • 16. číslo sedadla a jiné informace o sedadle
 • 17. Informace o sdílení kódů
 • 18. Veškeré informace o zavazadlech
 • 19. Všechny předchozí změny záznamů PNR uvedených pod body 1. až 18.

C) Citlivé a popisné osobní údaje ve zvláštních případech

C1) Dopravce se stará o pohodlí a bezpečnost cestujícího. Podrobnosti upraví přepravní řád, nebo Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2006 ze dne 5. července 2006 o právech osob se zdravotním postižením a osob s omezenou schopností pohybu a orientace v letecké dopravě. V této souvislosti může odmítnout k přepravě osoby se zdravotním omezením, které definují přepravní podmínky a v těchto případech letecký dopravce na omezenou dobu zpracovává tyto osobní údaje /informace o zdravotním omezení/:

 • 1. údaje o omezené schopnosti pohybu a orientace;
 • 2. Infarkt myokardu (21 dní a méně před plánovanou cestou);
 • 3. Mozková mrtvice (10 dnů a méně před plánovanou cestou);
 • 4. Čerstvě narozené děti (7 dní a méně po porodu);
 • 5. Dekompresní (kesonová) nemoc;
 • 6. Pneumotorax (14 dní a méně od události);
 • 7. Požadavek na nosítka;
 • 8. Neschopnost sedět vzpřímeně;
 • 9. Poranění hlavy (14 dní a méně před plánovanou cestou);
 • 10. Zlomeniny (kromě nekomplikovaných zlomenin horních končetin a prstů horních končetin);
 • 11. Sádra (kromě sádry na horních končetinách a na prstech horních končetin);
 • 12. Hluboká žilní trombóza;
 • 13. Těžká duševní porucha (musí cestovat s doprovodem, který má zajištěno vedlejší sedadlo);
 • 14. Jakákoliv vážná nebo akutní infekční nemoc (včetně planých neštovic)

C2) na základě smluvní přepravy zraněných osob (asistenční služba) můžou Správci zpracovávat údaje o diagnóze pacienta (bezpečnostní rámec přepravy), identifikační údaje ošetřujícího lékaře a adresu nemocnice, kde je pacient ošetřován.

Klient bere na vědomí, že Správci můžou shromažďovat osobní údaje, které souvisí se zdravotním stavem subjektu údajů, které Správcům nařizuje Nařízení (ES) č. 1107/2006 o právech osob se zdravotním postižením a osob s omezenou schopností pohybu a orientace v letecké dopravě. Tyto osobní údaje, které jsou zvláštní kategorií osobních údajů, Správci shromažďují, protože jsou nezbytné pro plnění právní povinnosti a vztahují se na ně výjimky ze zákazu zpracování uvedené v čl. 9 odst. 2 GDPR. Osobní údaje uvedené pod písm. C) jsou smazány neprodleně po přistání letadla v cílové destinaci.

Klient bere na vědomí, že Správci můžou zpracovávat IP adresu, a to v případě uzavření přepravní smlouvy se Správcem prostřednictvím elektronických prostředků komunikace na dálku (tzv. online) a zároveň u Vašich kontaktních údajů můžou tyto Správci použít i pro obchodní sdělení pokud převáží oprávněný zájem Správců nad zájmy Klienta.

4. Omezení uložení

Správci Vaše osobní údaje, které shromáždili za účelem splnění povinností dle národní legislativy o civilním letectví a PNR zlikvidují do 24 hodin po přistání letadla, a to ty, které jsou uvedeny v čl. 3 písm. A) a B) těchto Zásad, vyjma osobních údajů, které shromažďují z důvodů uvedených v následujících větách tohoto článku.

Správci si ponechají vždy tyto Vaše osobní údaje:

 • 1. jméno
 • 2. příjmení
 • 3. číslo letu
 • 4. datum a čas odletu a příletu
 • 5. datum a čas odletu a příletu
 • 6. celkový počet cestujících přepravovaných příslušným letem
 • 7. datum rezervace/vystavení letenky
 • 8. datum (data) zamýšlené cesty
 • 9. cestovní agentura nebo zprostředkovatel
 • 10. situace cestujícího včetně potvrzení odletu, odbavení, informací o případech, kdy se cestující nedostavil k odletu nebo kdy se cestující dostavil na letiště bez rezervace
 • 11. číslo sedadla a jiné informace o sedadle
 • 12. veškeré informace o zavazadlech,

a to ze zákonného důvodu spočívající v oprávněném zájmu na vzájemnou soudní ochranu a prokazování dodržování předpisů v oblasti civilní letecké přepravy (např. kompenzace náhrady škody, odepření nástupu na letadlo, bezpečnost a vyvažování letedla, předcházení zdravotním rizikům a teroristickým hrozbám)

Správci si dále ponechají tyto Vaše osobní údaje:

1) datum narození
, a to pouze u nezletilých osob za účelem zhodnocení nároku na samostatné místo

2) emailová adresa
, a to pouze v případě, že letenka je zakoupena přímo u správce a tento ji na uvedený email zasílá nebo v případě, že je jeho prostřednictvím emailu komunikováno se subjektem údajů

3) bankovní spojení
, a to v případě uplatnění nároků cestujícího z letecké přepravy v rámci plnění právní povinnosti, nebo objednání doplňkových služeb

Vzájemná soudní ochrana vyplývá zejména z předpisů jako Montrealská úmluva; Nařízení EP a Rady (ES) č. 261/2004 ze dne 11. února 2004, kterým se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů nebo národní právní řád v souvislosti s právy na náhradu škody. Tyto osobní údaje si správci ponechají po dobu 6ti let. Poté všechny osobní údaje zlikvidují.

Správci si ponechají Vaše osobní údaje, pokud jste sami dobrovolně vyjádřili souhlas s jejich zpracováním, a to po dobu 5-ti let, pokud svůj souhlas dříve neodvoláte.

Správci si ponechají Vaše osobní údaje, které nejsou uvedeny v předcházejících větách tohoto článku (například osobní údaje, které jste poskytli Správcům v souvislosti s uplatnění nároku na náhradu škody v souvislosti se zrušením, či zpožděním letu), pokud k nim budou mít odpovídající účel zpracování, a to po dobu 6 let. Právní titul zpracování osobních údajů opírá Správce o oprávněný zájem spočívající v soudní ochraně.

5. Předání osobních údajů

Klient bere na vědomí, že Správci můžou získané osobní údaje, včetně zvláštních kategorií osobních údajů, předat Partnerovi společnosti, a to pouze za účelem definovaným v čl. 2 těchto Zásad.

Správci osobních údajů můžou předat Vaše osobní údaje příjemci ve třetí zemi, a to zejména letištím v zemích příletu, případně národním úřadům, které plní úlohu státního leteckého úřadu, případně Partnerovi společnosti ve třetí zemi, a to pouze za účelem definovaným v čl. 2 těchto Zásad.

Předávání vašich osobní údajů je založené na vhodných zárukách spočívajících v rozhodnutí Komise (pokud letíte do země, kde je zaručena odpovídající ochrana osobních údajů tímto rozhodnutím, nebo v mezinárodních smlouvách. Další předávání osobních údajů založené na vhodných zárukách jsou stanoveny v článku 46 GDPR a informujeme Vás o nich na kontaktních emailech Správce uvedených v Úvodu těchto Zásad.

Partnery společnosti se rozumí zejména:

 • 1.provozovatelé veřejných mezinárodních letišť
 • 2. handlingové společnosti a handlingový agenti (subjekty zajišťující odbavení letadla)
 • 3. cestovní kanceláře a cestovní agentury
 • 4. Úřad civilního letectví
 • 5. národní úřady ostatních zemí, které plní úkoly státního leteckého úřadu
 • 6. útvary Policie ČR, podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky
 • 7. další osoby podílející se na realizaci služby spočívající v přepravě osob a zboží

6. Zdroj osobních údajů

Vaše osobní údaje pocházejí přímo od Vás, pokud jste si letenky objednali na našich webových stránkách, případně jinou formou (emailem, telefonem, písemně).

Vaše osobní údaje pocházejí od cestovních kanceláří, cestovních agentur, či jiných obchodníků, u kterých jste si přepravní službu objednali.

Vaše osobní údaje pocházejí od tzv. General Sales Agenta správce SW CZ (výhradní prodejní zástupce; GSA), kterým je společnost AIR WORLD SERVICE a.s., IČ: 274 36 578, se sídlem Milady Horákové 382/75, Praha. GSA mohl získat osobní údaje obdobnou formou jako my.

7. Práva Klienta

I. právo na poskytnutí základních informací ohledně zpracování – máme povinnost Vás informovat při získání osobních údajů, pokud je máme přímo od Vás, a v případě, že nebyly získány přímo od Vás, tak nejpozději do jednoho měsíce po získání osobních údajů, případně v okamžiku, kdy dojde ke vzájemné komunikaci, pokud jsou osobní údaje použity pro účely této komunikace, nebo nejpozději pro prvním zpřístupnění, pokud je budeme zpřístupňovat třetí straně.

II. právo na přístup k osobním údajů – na základě Vaší žádosti máme povinnost Vám potvrdit, zda zpracováváme Vaše osobní údaje a informovat Vás dle GDPR např. o účelu, době zpracování, práva na výmaz aj. Poskytneme Vám zároveň kopii zpracovávaných osobních údajů za podmínky, že nedojde k nepříznivému zásahu do práv a svobod dalších osob.

III. právo na opravu – pokud máme nepřesné osobní údaje, jsme povinni je na Vaši žádost opravit nebo je doplnit.

IV. právo na výmaz – na základě Vaší žádosti máme povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, zejména pokud:

 • jste odvolali souhlas a nemáme další právní titul ke zpracování,
 • osobní údaje již nepotřebujeme k vymezenému účelu, pro který byly zpracovávány,
 • zpracovávali jsme osobní údaje protiprávně,
 • splníme tím právní povinnost dle právních předpisů,
 • vznesete námitku proti zpracování osobních údajů na základě oprávněných zájmů a nejsou zde žádné převažující oprávněné důvody,
 • vznesete námitku proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně profilování.

I v případě, že požádáte o výmaz, nejsme povinni osobní údaje vymazat zejména z důvodu:

 • určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků,
 • splnění právní povinnosti dle právních předpisů,
 • výkonu práva na svobodu projevu a práva na informace.

V. právo na omezení zpracování - jsme povinni omezit zpracování Vašich osobních údajů v případě, že:

 • popřete přesnost osobních údajů,
 • Správce zpracovává osobní údaje protiprávně, ale zároveň nechcete, aby je Správce vymazal,
 • osobní údaje již Správce nepotřebuje pro žádný z vymezených účelů, ale požadujete po Správci jejich zachování pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků,
 • vznesli jste námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu dle čl. IV. a čekáme na ověření, zda zájmy Správce převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.

V době, kdy je omezeno zpracování osobních údajů, může Správce tyto údaje zpracovávat pouze jejich uložením s výjimkou situace, kdy nám dáte souhlas, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo některého členského státu.

Správce Vás předem vyrozumí, pokud nastane situace, že omezení zpracování bude zrušeno.

VI. právo na přenositelnost údajů - pokud osobní údaje zpracováváme na základě souhlasu nebo na základě uzavřené smlouvy a zpracování probíhá zcela automatizovaně, můžete Správce požádat o:

 • poskytnutí osobních údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu,
 • předání takových údajů přímo jinému správci pokud je to technicky možné.

VII. právo vznést námitku – pokud zpracováváme Vaše osobní údaje na základě oprávněného zájmu, případně profilujeme, můžete vznést kdykoli námitku proti takovému zpracování. My poté jednak omezíme zpracování dokud se vše neobjasní a pokud následně neprokážeme závažné oprávněné důvody ke zpracování, údaje dále nebudeme zpracovávat. Pokud údaje využíváme k přímému marketingu, tak bez dalšího přestaneme Vaše osobní údaje po vznesení Vaší námitky zpracovávat.

VIII. právo na ochranu ze strany státních orgánů – máte právo se obrátit na dozorový orgán ochrany osobních údajů, a to.:

pro SW CZ: Úřad pro ochranu osobních údajů www.uoou.cz)

pro SW PL: Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, web:

http://www.giodo.gov.pl

pro SW SK: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, web:

http://www.dataprotection.gov.sk

pro SW HU: Nemzeti Adatvédelmi és Infotmációszabadság Hatóság , web:

http://www.naih.hu/

pro SW DE: Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit , web:

http://www.bfdi.bund.de

Vedle toho máte právo na poskytnutí soudní ochrany (např. návrh na zahájení řízení dle § 100 slovenského zákona o ochrane osobných údajov). Stížnost k dozorovému úřadu i žalobu na soud můžete podat, pokud máte za to, že Vaše práva chráněná GDPR byla v důsledku zpracování ze strany Správců porušena.

UPLATNĚNÍ PRÁV VŮČI SPRÁVCI

Svoje práva můžete vůči Správci uplatnit zejména elektronicky, a to zasláním emailu na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., nebo poštou zaslanou na kteroukoliv adresu správců uvedenou v záhlaví. Pokud nás kontaktujete elektronicky, Správce odpoví rovněž elektronicky, neboť rádi šetříme naše lesy. Můžete nás ale požádat o jiný způsob komunikace.

Vaše žádosti zpracujeme a budeme na ně reagovat co nejrychleji dle kapacity a našich možností, přičemž musíme reagovat v souladu s GDPR nejpozději do 1 měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu můžeme v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. O každém prodloužení Vás ale do jednoho měsíce od obdržení žádosti spolu s uvedenými důvody pro zdržení informujeme.

Pokud budeme mít pochybnosti o Vaší osobě, budeme po Vás chtít, abyste nám poskytly další informace nezbytné k potvrzení Vaší totožnosti. Důvodem je ochrana Vašich údajů, tedy aby nedošlo k předání osobních údajů osobě, která není osobou, za níž se vydává.

Žádosti vyřizujeme bezplatně, ale má to určité výjimky:

 • Vaše žádost je nedůvodná,
 • Vaše žádost je nepřiměřená, kdy pokud Správce dojde k závěru, že nastal jeden z uvedených důvodů, odmítneme žádosti vyhovět, nebo Vám naúčtujeme přiměřený poplatek, abychom zaplatili administrativní náklady spojené s vyřízením žádosti.

Oznámení o společných Správcích:

Společnosti SW SK, SW PL, SW DE, SW HU a ČSA jsou součástí koncernu, který je řízen společností SW CZ. Tyto společnosti spolu mají uzavřenou smlouvu o společném správcovství některých osobních údajů ve smyslu čl. 26 GDPR z titulu vzájemného ekonomického a organizačního propojení ve skupině SmartWings Group. Z důvodů spočívajících v předletové přípravě, plánování letů, realizaci služby a klientském servisu (např. informační servis, reklamace, kompenzace) sdílejí tyto společnosti v nezbytné míře některé z poskytnutých nebo získaných osobních údajů.

Zvěřejněno dne 15. 2. 2020

Smartwings, a.s.

Smartwings Slovakia, s.r.o. Smartwings Poland Sp. z o.o., Smartwings Germany Gmbh