Česká republika

Ministerstvo zdravotnictví ČR zařazuje jednotlivé státy do kategorií cestovatelského semaforu dle toho, jaké riziko nákazy onemocněním COVID-19 představují. Před návratem do České republiky je proto nutné si ověřit, do jaké kategorie je aktuálně zařazena země, ze které cestujete. Cestovatelský semafor je aktualizován každý týden a změny je důležité průběžně sledovat.

V přehledu níže najdete zařazení našich destinací do jednotlivých kategorií a informace o podmínkách, které při návratu musíte splnit. Jejich kompletní souhrn najdete na webu Ministerstva zahraničních věcí ČR.

 Příjezdový formulář *Test před odletemTest po příletuAktuálně zařazené země
Zelená země Ne Ne Ne Izrael
Oranžová země Ano Antigen (max 24 hod starý) nebo PCR  (max 72 hod starý) Ne Baleárské ostrovy Kanárské ostrovy Madeira, Bulharsko, Itálie
Červená země Ano Antigen (max 24 hod starý) nebo PCR  (max 72 hod starý) PCR Španělsko Řecko Chorvatsko
Tmavě červená země Ano Antigen (max 24 hod starý) nebo PCR  (max 72 hod starý)) PCR Egypt Rusko Turecko

1) Pravidla vstupu se vztahují k době po pobytu v zemi odjezdu delším než 12 hodin a následném pobytu v ČR delším než 12 hodin.
2) Výjimky, na které se povinnost předložení potvrzení negativního testu nevztahuje, najdete zde.
3) Vždy si informace ověřte také na oficiálních stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR nebo Ministerstva zdravotnictví ČR.

Jaká pravidla platí pro očkované cestující?

Cestující, kterým byl Českou republikou, Chorvatskou republikou, Maďarskem, Spolkovou republikou Německo, Polskou republikou, Rakouskou republikou, Slovenskou republikou nebo Slovinskou republikou vystaven národní certifikát o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a u kterého uplynulo

 • v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku nejméně 22 dní ale ne více než 3 měsíce od aplikace první dávky očkovací látky,
 • v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku a v případě aplikace druhé dávky očkovací látky ne více než 9 měsíců od aplikace první dávky očkovací látky,
 • v případě jednodávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců od aplikace dávky očkovací látky před svým návratem do ČR ze zemí se středním a vysokým rizikem nákazy (tj. oranžové a červené země) nemusí předkládat potvrzení negativního testu a pouze vyplňují příjezdový formulář.

Jak získat certifikát o provedeném očkování?

Očkovací certifikát v anglickém jazyce, který předložíte při odbavení, si můžete jednoduše stáhnout po přihlášení na oficiálním portálu ocko.uzis.cz. Bližší informace o možnostech přihlášení najdete zde.

Bulharsko

Čeští občané, kteří vstupují na území Bulharska, se mohou prokázat jedním z následujících dokumentů:

 • dokumentem potvrzujícím ukončené očkovací schéma proti COVID-19, to znamená aplikaci příslušného počtu dávek vakcíny proti COVID-19 podle závazných specifikací. Zároveň může osoba vstoupit až po uplynutí 14denní lhůty po obdržení poslední dávky.
 • dokumentem potvrzujícím kladný výsledek provedeného testu PCR nebo antigenního testu na COVID-19 u osob, které prodělaly onemocnění koronavirem v období mezi 15. a 180. dnem od data provedeného testu.
 • dokumentem potvrzujícím negativní výsledek provedeného testu PCR ne starším než 72 hodin před vstupem do země, nebo negativní výsledek antigenního testu ne starším než 48 hodin před vstupem do země.

Výjimka se vztahuje na děti do pěti let. Více informací najdete zde.

Egypt

Cestující mířící do Egypta mají při příjezdu do země povinnost předložit negativní výsledek PCR testu ne starší než 72 hodin. Děti do šesti let jsou z povinnosti předložení testu vyloučeny.

Ve vybraných destinacích je možné podstoupit PCR test přímo na letišti. Cestujícím, kteří PCR test absolvují až po příletu, doporučujeme, aby měli připravenou kopii cestovního pasu, resp. strany s fotografií a identifikačními údaji. Její předložení přispěje k rychlejšímu průběhu testování.

Více informací naleznete zde.

Žádné údaje nesmí být do potvrzení negativního testu vepsány ručně. Pokud cestující takové potvrzení předloží, bude po příletu podroben novému testu na vlastní náklady.

alert circle regular blueVedle vstupních podmínek do země musí cestující na letech do Egypta splnit také podmínky pro vstup na palubu našich letadel. Podrobné informace najdete zde.

Chorvatsko

Při vstupu na území Chorvatska je nutné předložit negativní RT-PCR test ne starší 48 hodin nebo rychlý antigenní test na SARS-CoV-2, který je zveřejněn na Společné listině rychlých antigenních testů, které mezi sebou uznávají členské státy EU, ne starší 48 hodin, vydaný lékařským zařízením nebo akreditovanou laboratoří a podepsaný lékařem, s tím že výsledek testu musí viditelně uvádět výrobce testu a/nebo komerční název testu. Pokud by se cestující, který do Chorvatska vstoupí na základě antigenního testu, v Chorvatsku zdržel déle než 10 dní, pak po uplynutí deseti dnů musí test opakovat.

Akceptováno je také potvrzení o očkování proti onemocnění COVID-19 v případě osob, u kterých uplynulo 14 dní od očkování druhou dávkou, nebo od očkování první dávkou, pokud se jedná o vakcínu, která se podává v jedné dóze.

Cestujícím bude umožněn vstup do Chorvatska také v případě, že prodělali nemoc COVID-19. Tuto skutečnost je nutné doložit pozitivním RT-PCR testem nebo pozitivním antigenním testem, které byly provedeny za posledních 180 dnů, současně musí být starší 11 dnů. Za stejným účelem lze využít i potvrzení lékaře o prodělaném onemocnění COVID-19.

Na děti mladší 7 let, které cestují s rodiči/opatrovníky, se vztahuje výjimka z povinnosti prokazování se negativním testem a samoizolace, pokud jejich rodiče/opatrovníci splňují některou z výše uvedených podmínek pro vstup do Chorvatska.

Vedle výše uvedených možností se cestující může nechat testovat na území Chorvatska a do výsledku testu zůstat v izolaci.

Itálie

Všichni cestující mířící do Itálie se musí při odbavení prokázat negativním antigenním nebo PCR testem provedeným max. 48 hodin před odletem. Výjimka platí pro děti do dvou let.

Cestující současně musí vyplnit online PLF formulář. Rodině cestující společně stačí předložit pouze jeden formulář. Po vyplnění formuláře bude vygenerován QR kód, kterým se cestující prokáže při odbavení.

Před cestou je také nutné vyplnit formulář, který požadují jednotlivé regiony. Bližší informace jsou dostupné zde. Formulář pro cestující mířící do Olbie a Cagliari je dostupný zde, informace o povinnostech při cestách na Sicílii najdete zde. Do Neapole a Lamezia Terme vyplnění formuláře vyžadováno není.

Izrael

Informace o vstupu do Izraele jsou uvedeny zde a zde.

Kanárské ostrovy

Všichni cestující mířící na Kanárské ostrovy musí před odletem vyplnit elektronický formulář dostupný na spth.gob.es nebo v aplikaci SPAIN TRAVEL HEALTH-SpTH. Po registraci cestující obdrží QR kód, který je povinen po příletu předložit.

Společně s QR kódem musí cestující předložit jedno z následujících potvrzení:

 • potvrzení o dokončeném očkování - vystavené úřady země původu, pokud již uplynulo alespoň 14 dní od poslední dávky očkování. Španělské úřady akceptují očkování kteroukoliv z vakcín schválených Evropskou lékovou agenturou (EMA) a Světovou zdravotnickou organizací (WHO). Potvrzení musí obsahovat přinejmenším jméno a příjmení očkované osoby, datum završení očkování (aplikace poslední dávky), druh vakcíny, počet aplikovaných dávek, země a úřad vydávající potvrzení.
 • potvrzení o negativním výsledku testu na covid-19 - akceptovány jsou jak RT-PCR testy, tak i antigenní testy, které musí být podstoupeny maximálně 48 hodin před vstupem do Španělska. Potvrzení musí obsahovat přinejmenším jméno a příjmení držitele, datum odebrání vzorku, druh testu a země vystavující potvrzení.
 • potvrzení o prodělání onemocnění covid-19 - akceptovány budou potvrzení vystavená oprávněnými úřady či lékaři minimálně 11 dní po prvním odhalení nemoci pozitivním PCR testem. Toto potvrzení je platné maximálně 180 dní od odebrání vzorku prvního pozitivního testu. Potvrzení musí obsahovat přinejmenším jméno a příjmení jeho držitele, datum odebrání vzorku prvního pozitivního RT-PCR testu, druh realizovaného testu (RT-PCR) a země vydávající potvrzení.

Španělské úřady vyžadují, aby se u všech potvrzení jednalo o originál v tištěné nebo elektronické verzi, vyhotovený ve španělském, anglickém, francouzském nebo německém jazyce (v případě, že bude předkládán v jiném jazyce, musí být doplněn oficiálním překladem do španělštiny).

Madeira

Všichni cestující, kteří míří na Madeiru (Funchal), musí vyplnit registrační formulář dostupný na madeirasafe.com. K vyplnění formuláře musí dojít v rozmezí od 48 do 12 hodin před odletem.

Cestující jsou při vstupu do země povinni předložit potvrzení negativního PCR testu nebo test absolvovat po příletu. Nově bez nutnosti předložit nebo podstoupit test mohou do země vstoupit cestující, kteří doloží potvrzení o zotavení z onemocnění COVID-19 nebo potvrzení o očkování. Podrobné podmínky jsou dostupné zde a zde.

Rusko

Vstup cizinců do Ruské federace je nadále omezen. Na území Ruské federace mohou vstoupit pouze osoby spadající do některé z kategorií uvedených zde.

Při příletu je nutné vyplnit formulář ke vstupu do země a odevzdat ho na pasové kontrole.

Všichni cizinci musí dále předložit lékařský dokument potvrzující negativní výsledek PCR testu na COVID-19, který absolvovali ne dříve než 3 kalendářní dny před příletem do Ruské federace. Bez tohoto dokumentu nemohou být vpuštěni na palubu letadla.

Řecko

Všichni cestující mířící do Řecka musí nejpozději v den před příletem vyplnit registrační formulář dostupný na travel.gov.gr. Rodina cestující společně (tj. skupina osob spjatá příbuzenstvím, manželstvím nebo adopcí) může předložit pouze jeden formulář.

V den plánovaného příletu cestující obdrží e-mail s QR kódem, který společně s požadovanými cestovními doklady předloží při odbavení. QR kód může být předložen ve vytištěné i elektronické verzi.

Při odbavení má cestující povinnost předložit potvrzení negativního výsledku PCR testu nebo potvrzení o očkování nebo potvrzení o prodělání onemocnění.

 • Potvrzení negativního výsledku PCR testu musí být vystaveno testovací laboratoří v anglickém jazyce a při vstupu do země nesmí být starší 72 hodin od doby odběru vzorku.
 • Písemné potvrzení o kompletním očkování musí být vystaveno certifikovaným orgánem v anglickém jazyce, přičemž od očkování uplynulo nejméně 14 dní.
 • Potvrzení pozitivního PCR testu vydané autorizovanou laboratoří nebo zdravotní certifikát, kterým cestující dokládá, že prodělal onemocnění SARS-CoV-2, přičemž test byl proveden ne dříve než 2 měsíce před příjezdem a ne později než 9 měsíců před příjezdem.

Potvrzení nemusí předkládat děti mladší pěti let. Jméno na potvrzeních se musí shodovat se jménem na předloženém cestovním dokumentu.

Další informace najdete na travel.gov.gr.

Španělsko

Všichni cestující mířící do Španělska (včetně Kanárských ostrovů) musí před odletem vyplnit elektronický formulář dostupný na spth.gob.es nebo v aplikaci SPAIN TRAVEL HEALTH-SpTH. Po registraci cestující obdrží QR kód, který je povinen po příletu předložit.

Společně s QR kódem musí cestující předložit jedno z následujících potvrzení:

 • potvrzení o dokončeném očkování - vystavené úřady země původu, pokud již uplynulo alespoň 14 dní od poslední dávky očkování. Španělské úřady akceptují očkování kteroukoliv z vakcín schválených Evropskou lékovou agenturou (EMA) a Světovou zdravotnickou organizací (WHO). Potvrzení musí obsahovat přinejmenším jméno a příjmení očkované osoby, datum završení očkování (aplikace poslední dávky), druh vakcíny, počet aplikovaných dávek, země a úřad vydávající potvrzení.
 • potvrzení o negativním výsledku testu na covid-19 - akceptovány jsou jak RT-PCR testy, tak i antigenní testy, které musí být podstoupeny maximálně 48 hodin před vstupem do Španělska. Potvrzení musí obsahovat přinejmenším jméno a příjmení držitele, datum odebrání vzorku, druh testu a země vystavující potvrzení.
 • potvrzení o prodělání onemocnění covid-19 - akceptovány budou potvrzení vystavená oprávněnými úřady či lékaři minimálně 11 dní po prvním odhalení nemoci pozitivním PCR testem. Toto potvrzení je platné maximálně 180 dní od odebrání vzorku prvního pozitivního testu. Potvrzení musí obsahovat přinejmenším jméno a příjmení jeho držitele, datum odebrání vzorku prvního pozitivního RT-PCR testu, druh realizovaného testu (RT-PCR) a země vydávající potvrzení.

Španělské úřady vyžadují, aby se u všech potvrzení jednalo o originál v tištěné nebo elektronické verzi, vyhotovený ve španělském, anglickém, francouzském nebo německém jazyce (v případě, že bude předkládán v jiném jazyce, musí být doplněn oficiálním překladem do španělštiny).

Tunisko

Cestující na charterových letech do Tuniska se při odbavení musí prokázat:

 • negativním PCR testem ne starším než 72 hodin,
 • nebo certifikátem potvrzujícím ukončenou vakcinaci proti onemocnění Covid-19,
 • nebo potvrzením o prodělání onemocnění Covid-19, přičemž od prvního pozitivního testu musí uplynout nejméně 6 týdnů.

Současně musí cestující vyplnit registrační formulář, který vygeneruje QR kód. Formulář je nutné vytisknout a mít s sebou.

Výjimka z předložení testu se vztahuje na osoby mladší 12 let.

Turecko

Všichni cestující mířící do Turecka se musí při odbavení prokázat:

 • negativním PCR testem ne starším než 72 hodin nebo antigenním testem ne starším než 48 hodin před vstupem do Turecka,
 • nebo certifikátem o ukončeném očkování, kdy od poslední dávky uplynulo nejméně 14 dní před vstupem do Turecka,
 • nebo potvrzením o prodělaném onemocnění Covid-19 v posledních 6 měsících před vstupem do Turecka.

Všichni cestující jsou současně povinni při odbavení předložit vyplněný vstupní formulář. Ten musí být vyplněn online během 72 hodin před příletem. Cestující, který formulář nepředloží, nebude přijat k přepravě.

Negativní antigenní/PCR test a vyplněný formulář nemusí předkládat děti do šesti let.